Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-02
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.72 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5838 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,72 ha

Powiat:nakielski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,75 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 1000,oo PLN/rocznie /wadium 1000,oo PLN do 01.08.2022/ termin przetargu 02.08.2022 godz. 10:00

Ogłoszenie
Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
z dnia 12 lipca 2022 roku
w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego
Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213),
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości,
położonej w miejscowości Michalin, oznaczonej geodezyjnie działką nr 104/2 o powierzchni
1,8725 ha – część działki o powierzchni 1,7225 ha (RIVb-1,1478 ha; RV-0,2307 ha; N-0,3440
ha), dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą BY1N/00007914/8, z przeznaczeniem na cele rolne.
Okres dzierżawy 3 lata.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi – 3000,00 złotych (słownie: trzy tysiące
00/100) – za cały okres dzierżawy.
Wadium – 1000,00 złotych.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Dla przedmiotowej działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Nakło nad Notecią określono przeznaczenie dla ww. nieruchomości jako MN/RM/U –
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usług i R – tereny rolne.
Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 6 – pokój nr 12.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny
wywoławczej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce
w określonej wyżej wysokości na konto Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią numer
11 8179 0009 0000 3014 2000 0020 BS Nakło nad Notecią, w takim terminie, aby najpóźniej
w dniu 1 sierpnia 2022 roku, wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie.
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć do wglądu, w tut. Urzędzie ul. Ks. P. Skargi 6,
pokój nr 6, najpóźniej do dnia 29 lipca 2022 roku.
Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie
wyznaczonym w ogłoszeniu i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód
tożsamości, oryginał pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną
lub fizyczną.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa
współmałżonka zawierającego zgodę na wydzierżawienie nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy dzierżawy, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Każdy uczestnik przetargu, przed jego rozpoczęciem, jest zobowiązany zapoznać się
z warunkami przetargu, składając do akt stosowne oświadczenie.
Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie
granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym.
Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zastrzega sobie prawo odwołania przetargu,
o przyczynie jego odwołania poinformuje zainteresowanych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Podstawą zawarcia umowy jest opłacenie wylicytowanego czynszu dzierżawnego najpóźniej
w dniu zawarcia umowy dzierżawy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 6 – pokój nr 6 lub telefonicznie
pod numerem: 52 386-79-50.
Ogłoszenia o przetargach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.naklo.pl oraz prasie lokalnej.

 

https://bip.gmina-naklo.pl/przetarg-nieruchomosci/2515/dz-ewid-nr-104-2-michalin

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.72 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: nakielski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-25

Dodano: 29 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6519 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,00 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6512 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,02 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-05

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6508 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,58 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6496 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 22,45 ha

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu