Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-22
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 21.61 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 21,61 ha/ użytek RV,PsVI/ czynsz wywoławczy 22521,oo PLN/rocznie /wadium brak/ termin składania ofert 22.08.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE – PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW
ROLNYCH NA CELE ROLNE
Zn.spr. ZG.2217.8.2.2022

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Mrągowo z siedzibą w Mrągowie,
ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo
tel. (46) 741-22-36, e-mail: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy
na dzierżawę gruntów rolnych na cele rolnicze bez prawa zabudowy.
Położenie gruntów rolnych według poniższego zestawienia:

Leśnictwo –
Oddział –
Pododdział
Pakiet powiat –
gmina
obręb
ewidencyjny
(numer
obrębu)
Numer
działki
Rodzaj
użytku
Klasa
jakości
gruntu
Pow. w
ha
Nr księgi
wieczystej
czynsz
wywoławczy
za wskazaną
powierzchnię
za rok
dzierżawy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Święta
Lipka – 5 –
k – 00
1 Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Stąpławki
(0018)
3005/4
(cz.)
Pastwisko VI 5,0900 OL1K/0002 0829/2 14028,45
Święta
Lipka – 18
– c – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Stąpławki
(0018)
3018/2 Rola VI 0,4342 OL1K/0002
0829/2
Święta
Lipka – 7 –
j – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Święta
Lipka (0019)
3007/2 Łąka IV 0,9900 OL1K/0002 0825/4
Święta
Lipka – 8 –
o – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Święta
Lipka (0019)
3008/2 Rola V 0,6085 OL1K/0002
0825/4
Święta
Lipka – 14
– d – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Święta
Lipka (0019)
3014/5 Rola V 1,8298 OL1K/0002
0825/4
Święta
Lipka – 14
– d – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Święta
Lipka (0019)
3014/5 Rola VI 4,1913 OL1K/0002
0825/4
Święta
Lipka – 14
– r – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Święta
Lipka (0019)
3014/5 Pastwisko VI 0,3192 OL1K/0002
0825/4
Grzybowo
– 42 – j – 00
2 Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Pasterzewo
(0010)
3042/2 Łąka IV 0,3200 OL1K/0002 0831/9 1520,80
Grzybowo
– 42 – k –
00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Pasterzewo
(0010)
3042/2 Rola V 0,5000 OL1K/0002 0831/9
Grzybowo
– 43 – j – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Pasterzewo
(0010)
3043/5 Rola VI 0,6395 OL1K/0002 0831/9
Wola – 89
– c – 00
3 Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Wola
(0024)
3089/1 Rola IVB 3,2900 OL1K/0002
0826/1
6970,98
Wola – 89
– c – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Wola
(0024)
3089/1 Rola VI 1,8800 OL1K/0002
0826/1
Wola – 89
– c – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Wola
(0024)
3089/1 Rola IVA 0,9800 OL1K/0002
0826/1
Wola – 89
– c – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Wola
(0024)
3089/1 Rola IIIB 0,3100 OL1K/0002
0826/1
Wola – 89
– c – 00
Kętrzyński
– Reszel
Obszar
wiejski
Wola
(0024)
3089/1 Rola V 0,2300 OL1K/0002
0826/1
Razem 21,6125 22520,23

Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste zamieszczone w zestawieniu
powyżej – kolumna nr 9, które nie są obciążone hipoteką, jak również innymi
ograniczeniami.
Organizator przetargu nie wymaga wpłacenia wadium.
Osoby uprawnione do kontaktu:
Leśniczy Leśnictwa Święta Lipka – Andrzej Juszczyk, tel. 668-335-615,
Leśniczy Leśnictwa Grzybowo – Adam Macełko, tel. 602-131-693,
Leśniczy Leśnictwa Wola – Anna Markowska, tel. 664-123-225,
Specjalista ds. dzierżaw gruntów – Paweł Wiewiorra tel. 531-120-211, 502-623-518
e-mail:pawel.wiewiorra@olsztyn.lasy.gov.pl.
Osoby zainteresowane przedmiotem dzierżawy mają możliwość oględzin, po wcześniejszym
ustaleniu terminu z Leśniczym Leśnictwa Grzybowo, Święta Lipka, Wola lub Specjalistą ds.
dzierżaw gruntów w dni robocze od 7:00 do 15:00.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę w formie pisemnej i w języku polskim (na formularzu ofertowym stanowiącym
załącznik nr 1 do Ogłoszenia) należy złożyć do 22.08.2022 r. do godz. 09:00
na adres:
Nadleśnictwo Mrągowo,
ul. Warszawska49, 11-700 Mrągowo
lub osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Mrągowo (sekretariat)
z dopiskiem na kopercie:
„Oferta na dzierżawę gruntów rolnych w Nadleśnictwie Mrągowo. Nie
otwierać przed 22.08.2022 r. godz. 9:20″.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na dzierżawę pakietów
wymienionych w tabeli powyżej. Gruntów określonych w tabeli powyżej nie można dzielić (w
tym gruntów zawartych w Pakietach).
Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu zostanie odrzucona.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
22.08.2022 r. godz. 9:20 (posiedzenie jawne) siedziba Nadleśnictwa Mrągowo (świetlica).
Kryteria wyboru oferty:
Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty zawierające najwyższą wartość rocznego
czynszu za dzierżawę danego gruntu. Oferowana wartość netto czynszu rocznego dzierżawnego nie może być mniejsza od
czynszu wywoławczego określonego w kol. 10 tabeli powyżej.
Jeżeli kilku oferentów zaoferowało za dzierżawę tego samego gruntu taki sam czynsz,
Komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ograniczony dla oferentów, którzy złożyli
równorzędne oferty, zawiadamiając ich o terminie i miejscu złożenia dodatkowych ofert.
Z oferentem, który złoży na dzierżawę danego gruntu ofertę zgodną z warunkami przetargu
i najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa dzierżawy, której wzór stanowi zał. nr 2 do
Ogłoszenia.
Organizator przetargu Nadleśnictwo Mrągowo zastrzega sobie prawo do odwołania
przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyny.
Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie każdego z uczestników
przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty.

 

https://mragowo.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Xek88sfjbQNG/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolnych-na-cele-rolnicze

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 21.61 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: kętrzyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6562 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 30,14 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-26

Dodano: 20 marca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6541 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 46,62 ha

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-28

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:30

# 6524 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,79 ha

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6520 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,53 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6497 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,80 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu