Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-23
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 6.02 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5829 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,02 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 6,02 ha/ użytek RII,RIV/ czynsz wywoławczy razem 4158,oo PLN/rocznie /wadium 210,oo PLN do 18.08.2022/ termin przetargu 23.08.2022 godz. 10:00

Zarządzenie nr 92/2022

Burmistrza Łęcznej

z dnia 13 lipca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Turowola i Podzamcze

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. I pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 202 Ir. poz. 1899 ze zm./, art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm./,  3 ust. I Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2021. poz. 2213./— zarządzam, co następuje:

Postanawiam przeprowadzić przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Turowola i Podzamcze, ujętych w wykazie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Łęcznej z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne i przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zmienionego Zarządzeniem nr 61/2022 Burmistrza Łęcznej z dnia 9 czerwca 2022 roku.

 1. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do niniej szego zarządzenia.
 2. Ogłoszenie o przetargu podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej, na gminnych tablicach ogłoszeń poza Urzędem oraz na stronie internetowej Urzędu na okres 30 dni. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu PGM.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 92/2022

Burmistrza Łęcznej z dnia 13 lipca 2022r.

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa następujących nieruchomości:
L.p. Numer dziatki, powierzchnia (ha) i klasa gruntu Położenie dziatki Przeznaczenie nieruchomości w m.p.z.p. Nr KW Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wyrażona w kwintalach żyta Termin przetargu
1. 3 0 pow. 1,50 ha;

RIVa- 0,68 ha

RIVb- 0,56 ha ŁIV- O,10ha ŁV- 0,10 ha

N- 0,06 ha

obręb Turowola gm. Puchaczów TO — tereny gospodarki odpadami LUII/00242921/8 10,39 q 23.08.2022 00 godz. 10
2. 4 0 pow. 1,50 ha;

RIVa- 0,90 ha

RIVb- 0,16 ha

ŁIV- 0,27 ha

N- 0,17 ha

obręb Turowola gm. Puchaczów TO — tereny gospodarki odpadami LUIl/00242921/8 9,90 q 23.08.2022

oo godz. 11

3. część dziatki nr 261 o pow. 3,5205 ha;

RII – 3,5205 ha

z zastrzeżeniem, że w trakcie trwania umowy powierzchnia dziatki może ulec zmniejszeniu ze względu na rozbudowę terenu cmentarza

obręb Podzamcze gm. Łęczna IZC2 — tereny cmentarzy,

2KU1 — tereny usług komunikacyjnych,

67.1 — tereny zieleni izolacyjnej;

LU 11/00246656/7 45,77 q 23.08.2022 00 godz. 12

Wyżej opisane nieruchomości są niezabudowane, zagospodarowane rolniczo i przeznaczone na cele rolnicze, tj. związane z prowadzeniem działalności rolniczej. Nieruchomości nie są obciążone ani też nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość z poz. I i 2 jest przedmiotem umowy dzierżawy obowiązującej do dnia 31.08.2022r., a z poz. 3 do 31.12.2022r. Dzierżawca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym na dzień rozpoczęcia umowy dzierżawy.

 1. Podczas licytacji cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wyrażona w kwintalach żyta zostanie pomnożona przez średnią cenę skupu żyta przyjętą za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok, mającą zastosowanie na obszarze gminy Łęczna, czyli 48 zł.
 2. Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może być ono mniejsze niż 1% wywoławczego czynszu dzierżawnego.
 3. Wadium – Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie na rachunek Urzędu Miejskiego w PKO BP S.A. Nr 84 1020 3206 0000 8402 0006 4527 wadium w formie pieniężnej w terminie do dnia 18.08.2022r. w wysokości:
  1. 30,00 zł dla działki nr 3 poł. w Turowoli,
  2. 30,00 zł dla działki nr 4 poł. w Turowoli,
  3. 150,00 zł dla działki nr 261 poł. w Podzamczu.

W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na dzierżawę działki nr (podać nr działki do dzierżawy i miejscowość)” oraz dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa firma/adres).

Do przetargu zostaną dopuszczone osoby, które przedstawią dowód terminowego wpłacenia wadium. Wpłaty należy dokonać odpowiednio wcześniej, aby w dniu 18.08.2022r. wpłata była zaewidencjonowana na r-ku bankowym urzędu i ujęta w wyciągu bankowym, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy wadium nie podlega zwrotowi

 1. Przetargi odbędą się w terminie określonym w powyższej tabeli, w Urzędzie Miejskim w Łęcznej Plac Kościuszki 5 pok. nr 19.
 2. Czynsz za dzierżawę gruntów rolnych jest płatny z góry w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz za dzierżawę gruntów w miejscowości Turowola za okres od 01.09.2022 do 31.12.2022 płatny w terminie do 30.09.2022r.

Cena Iq żyta ustalana jest corocznie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Łęcznej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na dany rok kalendarzowy na obszarze gminy Łęczna.

 1. Dzierżawcy oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązani są do uiszczania podatków i innych świadczeń związanych z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. Dzierżawa zostanie zawarta na czas oznaczony — do dnia 3 1.08.2027r.
 2. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy zawartej na podstawie kodeksu cywilnego. Termin podpisania umowy dzierżawy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Powyższe działki w dniu 31.05.2022r. zamieszczone zostały w wykazie nieruchomości położonych w miejscowości Turowola i Podzamcze, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej. Informacja o wywieszeniu wykazu została opublikowana w Kurierze Lubelskim w dniu 02.06.2022r.
 4. Uczestnicy przystępujący do przetargu będące osobami fizycznymi, przedstawicielami uczestnika przetargu oraz osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika przetargu zobowiązane są do wskazania Komisji danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres zamieszkania, adres do doręczeń, w tym adres elektroniczny.

I l . Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga przewidzianej prawem formy pisemnej). Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje przynajmniej jedno postąpienie minimalne powyżej wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego.

 1. Burmistrz Łęcznej może odwołać lub unieważnić ogłoszony przetarg bez podania przyczyny, informując o tym fakcie niezwłocznie w formie takiej samej jak przewidziano dla ogłoszenia przetargu.
 2. Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęcznej w zakładce urzędowe tablice ogłoszeń. Ponadto informacja o wywieszeniu ogłoszenia podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łęcznej Plac Kościuszki 5, pokój nr l , tel. (81) 535-86-51.

 

https://umleczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=152&p1=szczegoly&p2=1776394

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.02 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: łęczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-16

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 13:00

# 6014 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,79 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-11-29

Dodano: 10 listopada, 2022

O godzinie: 08:30

# 5997 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,95 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-12-06

Dodano: 9 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5996 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,13 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 14 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5820 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,42 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-07-26

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5777 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,95 ha

Powiat: Tomaszów Lubelski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-06-22

Dodano: 6 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5748 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,78 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu