Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-24
O godzinie: 09:30
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 1.45 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5824 sprzedaż zbiornika wodnego pow. 1,45 ha

Powiat:żagański
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pokrytego wodami/pow. 1,45 ha/ użytek N/cena wywoławcza 70000,oo PLN/wadium 7000,oo PLN do 19.08.2022/ termin przetargu 24.08.2022 godz. 09:30

Przetarg numer: I przetarg ustny nieograniczony działka nr 133/5 o pow. 1,4751 ha obręb Stary Żagań

Ogłaszający: STAROSTA ŻAGAŃSKI

Rodzaj: Przetarg Ustny Nieograniczony

Dotyczy: Obręb Stary Żagań gm. Żagań działka nr 133/5 o pow. 1,4751 ha, oznaczona użytkiem N (Nieużytki). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Kształt nieruchomości regularny – wielokąt. Teren nieruchomości nierówny, ze znacznym spadkiem do środka działki z każdej strony nieruchomości, porośnięty drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pola uprawne. Na terenie nieruchomości, w centralnej części znajduje się teren wód podziemnych stojących – zbiornik wodny nie stanowiący stawu hodowlanego. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej.

Ogłoszono dnia: 2022-07-18 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-08-24 09:30:00

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9, pokój 102

Księga wieczysta

KW – ZG1G/00052524/6 – brak obciążeń i zobowiązań dla zbywanej działki

Cena wywoławcza

70 000,00 zł

Wadium

7 000,00 zł
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.08.2022 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega: – wliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, – zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Opis

Obręb Stary Żagań gm. Żagań działka nr 133/5 o pow. 1,4751 ha, oznaczona użytkiem N (Nieużytki). Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona. Kształt nieruchomości regularny – wielokąt. Teren nieruchomości nierówny, ze znacznym spadkiem do środka działki z każdej strony nieruchomości, porośnięty drzewami nie stanowiącymi wartości użytkowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i pola uprawne. Na terenie nieruchomości, w centralnej części znajduje się teren wód podziemnych stojących – zbiornik wodny nie stanowiący stawu hodowlanego. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nie posiada uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej. Brak jest Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żagań” – Uchwała nr XIX/141/20 Rady Gminy Żagań z dnia 16 czerwca 2020 roku działkę przeznacza się pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Informacje dodatkowe

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 24.08.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Jana Pawła II 9, pokój 102. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 19.08.2022 r. i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 0000 0602 0336 8206. Wpłacone wadium podlega: – wliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, – przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg do zawarcia umowy, – zwrotowi w ciągu 3 dni, po zamknięciu , odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu do dnia 19.08.2022 r., przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Starosta Żagański nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę fizyczną lub prawną musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem, małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Podmioty będące cudzoziemcami muszą wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j.). Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 105/106, tel. 068 477 58 00. Ogłoszenie o przetargu będzie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, stronie www.powiatzaganski.pl; www.bip.powiatzaganski.pl; www.monitorurzedowy.pl

https://bip.powiatzaganski.pl/przetargi/384/234/Obreb_Stary_Zagan_gm__Zagan_dzialka_nr_133_2F5_o_pow__1_2C4751_ha_2C_oznaczona_uzytkiem_N__28Nieuzytki_29__Nieruchomosc_niezabudowana_2C_niezagospodarowana_2C_nieogrodzona___Ksztalt_nieruchomosci_regularny__E2_80_93_wielokat__Teren_nieruchomosci_nierowny_2C_ze_znacznym_spadkiem_do_srodka_dzialki_z_kazdej_strony_nieruchomosci_2C_porosniety_drzewami_nie_stanowiacymi_wartosci_uzytkowej__W_bezposrednim_sasiedztwie_nieruchomosci_zabudowa_mieszkaniowa_jednorodzinna_i_pola_uprawne__Na_terenie_nieruchomosci_2C_w_centralnej_czesci_znajduje_sie_teren_wod_podziemnych_stojacych__E2_80_93_zbiornik_wodny_nie_stanowiacy_stawu_hodowlanego__Dzialka_posiada_bezposredni_dostep_do_drogi_publicznej__Dzialka_nie_posiada_uzbrojenia_terenu_w_urzadzenia_infrastruktury_technicznej/#

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.45 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: żagański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-05-16

Dodano: 17 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6156 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,65 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-04-05

Dodano: 20 marca, 2023

O godzinie: 08:45

# 6132 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 6,07 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-04-05

Dodano: 19 marca, 2023

O godzinie: 10:15

# 6131 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,14 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-04-14

Dodano: 14 marca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6125 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,96 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu