Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-27
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 5.67 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5823 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,67 ha

Powiat:trzebnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 6-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,67 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy razem 4066,oo PLN/rocznie /wadium brak/ termin składania ofert 27.07.2022 godz. 15:00

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

Oborniki Śląskie, 13.07.2022 r.

Zn. spr.: ZG.2217.65.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki Śląskie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia z przeznaczeniem na cele prowadzenia na nich gospodarki rolnej.

 1. Pisemne oferty przetargowe powinny zawierać następujące informacje:
  1. Imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
  2. Dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail    (nieobowiązkowy).
  3. Rodzaj każdego użytku w pakiecie z oznaczeniem oddziału, powierzchni gruntu, wartość proponowanego czynszu dzierżawnego dla każdego użytku w pakiecie oraz podsumowanie wartości czynszu, które oferent zamierza wydzierżawić według danych z załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  4. Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie może być mniejsza niż podana wartość wywoławcza netto.
  5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz wzorem umowy (załącznik nr 2).
  6. Oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Oborniki Śląskie (załącznik nr 3).
 2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w kolumnie uwagi.
 4. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, zn. spr.: ZG.2217.65.2022” i przesłać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres: Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska 12, 55-120 Oborniki Śląskie, w terminie do dnia 27.07.2022 r. do godz. 15:00.

W związku z doręczeniem oferty wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera należy:

 1. włożyć kopertę zawierającą ofertę w dodatkową kopertę, na której będą dane nadawcy i odbiorcy z dopiskiem „Oferta na dzierżawę gruntów rolnych”,
 2. uwzględnić fakt, że oferta przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera będzie skutecznie złożona, jeżeli dotrze do Nadleśnictwa w terminie do dnia 27.07.2022 r. do godziny 15:00.
 3. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie (w świetlicy Nadleśnictwa w budynku A).

 1. Kryterium wyboru ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty jest łączna wysokość czynszu rocznego zawarta w ofercie.

 1. Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki Śląskie bez podania przyczyny może:
  1. Zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  2. Odstąpić od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
  3. Nie zatwierdzić wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
  1. Nie wpłynęła żadna oferta.
  2. Żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej wywoławczej wysokości czynszu.
  3. Komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej ze złożonych ofert.
 3. Przetarg przeprowadza się także w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 4. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
  1. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.
  2. Oferta nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez Oferenta mogłoby prowadzić do jej uznania za nową ofertę.
  3. Oferta zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 5. O wyniku przetargu oferenci zostaną zawiadomieni na piśmie.
 6. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych zobowiązani                  są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie w terminie                      30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszego ogłoszenia odpowiedzi udziela Instruktor techniczny – Klaudia Kolano w godzinach od 8.00 do 15.00 do dnia 27.07.2022 r.

Numery kontaktowe do leśniczych leśnictw, w których zlokalizowane są grunty rolne przewidziane do wydzierżawienia:

– Leśnictwo Prusice – Leśniczy Tomasz Matusiak 661-910-004,

– Leśnictwo Osolin – Podleśniczy Andrzej Grzelak 661-910-008,

– Leśnictwo Pęgów – Leśniczy Michał Maliniak 661-910-029,

 1. Regulamin, formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych oraz projekt umowy dzierżawy są dostępne na bip nadleśnictwa: https://www.gov.pl/web/bip/lasy-panstwowe-nadlesnictwo-oborniki-slaskie
 2. 5823 oborniki wykaz_gruntów_do_wydzierżawienia

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-oborniki-slaskie/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.67 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: trzebnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-13

Dodano: 18 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6566 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,87 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6539 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu