Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-23
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 1.98 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat:mrągowski

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,98 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 392,oo PLN/rocznie /wadium 50,oo PLN do 17.08.2022/ termin przetargu 23.08.2022 godz. 08:00

Przetarg numer: 12/2022

Ogłaszający: Wójt Gminy Piecki

Rodzaj: Dzierżawa

Dotyczy: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod uprawy rolne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 348, położonej w obrębie Nawiady, o ogólnej powierzchni 1,9800 ha, księga wieczysta OL1M/00017532/1

Ogłoszono dnia: 2022-07-14 10:13:00 przez

Data przetargu

2022-08-23 08:00:00

Miejsce

Przetarg ustny odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Pieckach, przy ul. Zwycięstwa 34, sala nr 2.

Księga wieczysta

Księga wieczysta OL1M/00017532/1

Cena wywoławcza

Ustala się wartość wywoławczą czynszu (w oparciu o zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Piecki z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wydzierżawienia mienia komunalnego) za przedmiot dzierżawy w wysokości 392,00 zł netto rocznie. Do wylicytowanej wartości czynszu dzierżawnego nie zostanie doliczony podatek VAT – zwolnione z VAT.

Wysokość postąpienia wynosi 20,00 zł.

Ostateczna wysokość czynszu wyłoniona zostanie w wyniku przetargu.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt złotych, 00/100) przelewem na konto Urzędu Gminy: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach nr 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 do dnia 17 sierpnia 2022 r. (włącznie). W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby/nazwę firmy biorącej udział w przetargu oraz numer działki wystawionej do przetargu oraz jej obręb geodezyjny.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane wyżej konto

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Opis

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 348 obrębu Nawiady: – powierzchnia objęta dzierżawą 0,9800 ha, – przeznaczenie: pod uprawy rolne. Umowa dzierżawy z osobą wyłonioną w drodze przetargu zostanie zawarta na okres 3 lat. Działka położona jest w miejscowości Nawiady, ukształtowanie terenu: płaskie. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny nie przeznaczone do zainwestowania. Dla działki nr 348 położonej w obrębie Nawiady brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. MPZP utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r.

Informacje dodatkowe

Wójt Gminy bez podania przyczyny może do chwili rozpoczęcia odwołać przetarg. Wójt Gminy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa może odstąpić od zawarcia umowy. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.piecki.com.pl oraz na stronie internetowej www.gminapiecki.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Nawiady i w Urzędzie Gminy w Pieckach na okres min. 30 dni licząc od dnia 14 lipca 2022 r., a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w lokalnej prasie – „Kurierze Mrągowskim” – data publikacji 14 lipca 2022 r. Wykaz o przeznaczeniu ww. nieruchomości do dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w okresie od 12.05.2022 r. – 02.06.2022 r. Bliższe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Piecki pok. nr 21 oraz pod numerem tel. 89 742 22 52.

https://bip.piecki.com.pl/przetargi/73/43/12_2F2022/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.98 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: mrągowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 3 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6638 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-08-29

Dodano: 28 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6631 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 15,63 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6624 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,15 ha

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6613 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu