Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-24
O godzinie: 11:30
Powierzchnia: 4.00 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5819 sprzedaż gruntu leśnego pow. 4,00 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśnego/pow. 4,00 ha/ użytek LsIV/cena wywoławcza 176000,oo PLN/wadium 17600,oo PLN do 17.08.2022/ termin przetargu 24.08.2022 godz. 11:30

W Ó J T G M I N Y H O R Y N I E C – Z D R Ó J
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wymieniona w wykazie z dnia 18 maja 2022 roku
tj; niezabudowana działka nr 223 o pow. 4,0006 ha położona w miejscowości Werchrata
w obrębie Werchrata.
Dla w/w działki urządzona jest Księga Wieczysta Nr PR1L/00033115/5 prowadzona
przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość w/w nie
jest obciążona i ograniczona innymi prawami.
Nieruchomość położona jest w terenach, dla których Gmina Horyniec-Zdrój nie posiada
opracowanego aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie
z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Horyniec-Zdrój – tereny rolne i leśne. Nieruchomość zadrzewiona. Działka częściowo objęta
uproszczonym planem urządzenia lasu. Użytki gruntowe Lzr-PsIV-0,7350 ha, Lzr-PsV-
1,1687 ha, LsIV-2,0969 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości 176 000 zł
Wadium – 17 600 zł
Minimalne postąpienie – 1 760 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy
w Horyńcu-Zdroju pokój nr 9 o godz. 1130.
Wadium w w/w wysokości należy wpłacić najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2022 roku
(włącznie) w Kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój lub przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Filia w HoryńcuZdroju Nr 32 9101 1039 2002 2500 1195 0003. Za termin płatności uważa się datą wpłynięcia
środków na konto urzędu.
Przy sprzedaży działki mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.
o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). Zgodnie z przepisami cytowanej
ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba
że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść
w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem
indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz
z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
nabywcy nie może przekraczać 300ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3
ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem,
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości
rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca
kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie na obszarze której jest
położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i
prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo.
W przetargu mogą brać udział osoby, które spełniają warunki określone definicją rolnika
indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę przedłożyć w kancelarii
notarialnej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej,
o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy (m. in. oświadczenie o osobistym
prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat poświadczone przez wójta
(burmistrza), oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność,
użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika
indywidualnego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały). 1. Nabycie przedmiotowej nieruchomości przez podmiot inny niż rolnik indywidualny
w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (Oddział Terenowy w Rzeszowie) wyrażoną
w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek zbywcy nieruchomości.
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu
nieruchomości z wyjątkiem gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa
nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie
większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość położona jest w gminie w której ma
miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.
2. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się
pełnomocnictwem. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na
przetarg należy wnosić przez oboje współmałżonków. Na przetargu wymagana jest
obecność obojga małżonków lub pełnomocnictwo ogólne udzielone przez
nieobecnego na przetargu małżonka od uczestnictwa w przetargu w jego imieniu
i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby przystępujące do przetargu
będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich
danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży
przedmiotowych nieruchomości.
3. Uczestnik przetargu powinien legitymować się dowodem tożsamości (dowód osobisty
lub paszport).
4. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,
jednak nie później, niż 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia
przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienie decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić
ono mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
6. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo i podlega zapłacie
z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku
Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy
przenoszącej prawo własności, w kasie Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój lub na konto
Urzędu Gminy Horyniec-Zdrój w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Filia w
Horyńcu-Zdroju
Nr 59 9101 1039 2002 2500 1195 0002.
7. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
8. Niestawienie się nabywcy nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
notarialnej w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wójta Gminy Horyniec-Zdrój
lub niewpłacenie w terminie należności, o której mowa powyżej, może spowodować
odstąpienie od zawarcia umowy, zapłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
9. Nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z jej przeznaczeniem.
10. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego
w ewidencji gruntów i budynków. Okazanie granic geodezyjnych nieruchomości lub
ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na
własny koszt.
11. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są przedłożyć Komisji
przetargowej pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i granicami sprzedawanej nieruchomości, warunkami przetargu i ich
przyjęciu bez zastrzeżeń.
12. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, zastosowanie mają przepisy
wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (Dz.U.2017, poz. 2278 t.j. z dnia 2017.12.07).
13. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania
z ważnych powodów.
14. Bliższych informacji o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać
w siedzibie Urzędu Gminy w Horyńcu – Zdroju pok. nr 9 lub tel. (0 16) 632 54 57.
Informuję również, że przedmiotowa działka częściowo objęta jest uproszczonym
planem urządzenia lasu w związku z czym przeniesienie prawa własności nieruchomości
uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu,
przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022
r., poz. 672).
*Cena podana w wykazie określona została stosownie do przepisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.
o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm), w art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm ) oraz w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
2213 z późn. zm.).
Horyniec-Zdrój, dnia 12.07.2022 r.
Z-ca Wójta Gminy Horyniec-Zdrój
mgr Janusz Wużyński

 

https://bip.horyniec-zdroj.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/639930/i_publiczny_nieograniczony_przetarg_ustny_na_sprzedaz_nieruchomo

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.00 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: lubaczowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6341 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,76 ha

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6320 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,41 ha

Powiat: dębicki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6316 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,76 ha

Powiat: łańcucki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 28 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6310 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,76 ha

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 18 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6296 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 8 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6286 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu