Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-09
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 60.60 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5818 dzierżawa gruntu rolnego pow. 60,60 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę  57 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 60,60 ha/ użytek RIII,RIV,RV,PsV/ czynsz wywoławczy 7812,oo PLN/rocznie /wadium razem 7583,oo PLN do 04.08.2022/ termin przetargu 09.08.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica

ogłasza pierwszy ustny nieograniaony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilica opisanych w załąaniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Przetarg odbędzie się 9 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilicy, ul. żarnowiecka 46a, na I piętrze, pok. nr 15. Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w terminie do 4 sierpnia 2022r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, ul. Żarnowiecka 46a, pok. 21, w godzi 7.00 – 14.15 lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, BS Wolbrom O/Pilica nr 83 84500005 0040 0400 0013 0002. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek UMiG w Pilicy. W tytule wpłaty należy wskazać jednoznaanie, numer działki i obręb ewidencyjny oraz kto wpłaca wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu,
  2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej:
    • dowód tożsamości (z numerem PESEL) w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania  powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego  w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedłożyć oświadczenie, że status wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jest aktywny,
    • jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa wraz z dowodem tożsamości oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.
    • oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia, dotyczące zwrotu wadium. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiętnych

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zwraca się niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy. Uczestnikowi przetargu, który przetargu nie wygrał wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Wadium zawraca się zgodnie ze złożonym oświadczeniem  załącznik nr 3 Zwycięzca przetargu zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy. W przypadku nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie następuje przepadek wadium.

Uczestnictwo w przetargu jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych będącą załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pilicy, Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pod nr tel. 32/67 35 104, pokój nr 4.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszaeniu na stronie internetowej  w zakładce przetargi oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniach od 11.07.2022 r. do 09.08.2022 r.

Pilica, dnia 08.07.2022 r.

 

5818 pilica wykaz

https://www.pilica.bip.jur.pl/artykuly/6143

 

Szczegóły

Powierzchnia: 60.60 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-05

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5898 sprzedaż gruntu leśnego pow. 11,87 ha

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 29 lipca, 2022

O godzinie: 11:00

# 5847 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,73 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu