Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-22
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 4.54 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5817 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,54 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 4,54 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 3038,oo PLN/rocznie /wadium brak/ termin składania ofert 22.07.2022 godz. 09:30

Ustroń, 07-07-2022

Zn. spr. SA.2217.10.2022

Ogłoszenie o pisemnym, nieograniczonym przetargu na dzierżawe gruntów rolnych

Na podstawie Zarządzenia nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 21.01.2021 w zakresie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach.” Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń ogłasza pisemny, nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na cele rolne, stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń.

Wykaz pakietów gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 • Ofertę przetargową na wybrane pakiety należy złożyć pisemnie, na formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia).Oferta powinna zawierać .
  1. Imię , nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta,
  2. Dokładny adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres email (nieobowiązkowy),
  3. Numer pakietu wraz z rodzajem użytków, oznaczeniem oddziałów i powierzchnią gruntów zawartych w pakiecie, które Oferent zamierza wydzierżawić (według danych z załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia),
  4. Oferowaną wartość rocznego czynszu dzierżawnego, która nie może być mniejsza niż podana wartość wywoławcza netto dla każdego użytku wyszczególnionego w pakiecie,
  5. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz wzorem umowy (załączniki nr 4 i 3
  6. Oświadczenie Oferenta o braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń (załącznik nr 5),
  7. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją RODO (załącznik nr 1).
 • Oferty nie spełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych. 3) Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas nieokreślony ( załącznik nr 3 wzór umowy)

4) Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Ustroń. Nie otwierać do 22-07-2022 do godziny 10:00” w sekretariacie Nadleśnictwa Ustroń lub przesłać na adres: Nadleśnictwo Ustroń ul.3 Maja 108 43-450 Ustroń w terminie do dnia 22-07-2022 do godziny 9:30.

 1. TERMIN OTWARCIA

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-07-2022 0 godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń (w biurze sekretarza).

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERT

Jedynym kryterium wyboru oferty jest wysokość czynszu rocznego dla danego pakietu. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu. W trakcie oceny i wyboru ofert, najwyżej oceniona zostanie oferta w której zaproponowano najwyższą wartość czynszu rocznego dla danego pakietu. Sposób obliczenia czynszu rocznego dla pakietu został opisany w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 21.01.2021. Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to , że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Komisję ofert dodatkowych.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 • Przetarg dla danego pakietu uważa się za nierozstrzygnięty bez podania przyczyny jeżeli:
  1. nie wpłynęła żadna oferta na ten pakiet,
  2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości co najmniej równej wywoławczej wysokości czynszu,
  3. wszystkie oferty zostały odrzucone lub nie została wybrana żadna ze złożonych ofert na ten pakiet.
 • Przetarg przeprowadza się także w przypadku gdy wpłynie tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 • Oferta zostanie odrzucona jeśli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  2. nie zawiera danych o których mowa w rozdziale 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne, lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez Oferenta mogłoby prowadzić do jej uznania za nową ofertę,
  3. zawiera określenie czynszu na wybrany pakiet w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza,
 • O wyniku przetargu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 • Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem Ustroń w terminie do 29-07-2022 W przypadku nie podpisania umowy przez Oferenta w/w podanym terminie zostanie wybrana kolejna najkorzystniejsza oferta.
 • Na wszystkie pytania dotyczące niniejszego ogłoszenia odpowiedzi udziela specjalista ds. edukacji i administracji Monika Matl w godzinach od 8.00 do 14.00 , tel. 33 854 35 21 wew. 711 do dnia 21-072022.
 • Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnéj w terenie po wcześniejszym umówieniu terminu z leśniczym leśnictwa Dębowiec ( dla pakietu nr 1) oraz leśniczym leśnictwa Kalembice (dla pakietu nr

5817 ustroń wykaz

https://ustron.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/wBthRsd9JS7s/content/ogloszenie-o-pisemnym-nieograniczonym-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.54 ha
Województwo: śląskie
Powiat: cieszyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-19

Dodano: 19 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6334 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,32 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6332 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-11

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 13:00

# 6324 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,22 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-12

Dodano: 29 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:30

# 6313 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,39 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 29 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6312 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,17 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 29 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:30

# 6311 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,91 ha

Powiat: tarnogórski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu