Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-25
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.63 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5815 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,63 ha

Powiat:średzki
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 1,63 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 2152,oo PLN/rocznie /wadium 215,oo PLN do 20.07.2022/ termin przetargu 25.07.2022 godz. 09:00

Ogłoszenie Starosty Średzkiego o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony na cele rolnicze, części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Starosta Średzki reprezentujący Skarb Państwa

Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony na cele rolnicze tj. pod uprawy polowe, części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 3792/3 o powierzchni 1,6376 ha oraz 3791 o powierzchni 0,0065 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00057178/4.

Działki są niezabudowane, dotychczas użytkowane rolniczo, ich kształt jest nieregularny, brak uzbrojenia terenu. Sąsiedztwo stanowią grunty niezabudowane oraz zabudowa przemysłowa. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działki stanowią grunty orne klasy IIIa.

Działka nr 3792/3 objęta jest Uchwałą nr XLIII/722/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 października 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach: Kijewo, Pętkowo, Strzeszki (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6721 z dnia 2 grudnia 2013 roku) i znajduje się na terenie oznaczonym jako: teren węzła drogowego.

Działka nr 3791 objęta jest Uchwałą nr LXX/1144/2018 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Fabrycznej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 8378 z dnia 29 października 2018 roku) i znajduje się na terenie oznaczonym jako: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej.

Wywoławcza roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 2152,51 zł. Na dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia o przetargu dzierżawa gruntów na cele rolnicze zwolniona jest z podatku VAT.

Wadium: 215,00 zł

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości. Wadia powinny znaleźć się na  koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej PKO BP O/Śrem 89 1020 4160 0000 2702 0007 2199  nie później niż w dniu 20 lipca 2022 roku. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2022 roku o godzinie 9:00 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z przedmiotem przetargu oraz umową dzierżawy, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu opublikowanego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej. 

Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 10 % wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego w zaokrągleniu do pełnych złotych w odniesieniu do wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania dowodu tożsamości.

Ponadto:

  • jeżeli osobę fizyczną reprezentuje inna osoba, winna ona przedstawić pisemne pełnomocnictwo,
  • w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne, konieczne jest dodatkowo przedłożenie dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa,
  • w przypadku cudzoziemców jeżeli cudzoziemiec zobowiązany jest do wpisu do właściwego dla jego kraju rejestru: wypis z przedmiotowego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Dokumenty przedkładane w przetargu, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Średzki zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 (parter – pok. 116) lub telefonicznie pod nr 61 286 62 36.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest w prasie lokalnej, na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl,w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiatsredzki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego  w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).

Starosta
/-/ Ernest Iwańczuk

https://bip.powiatsredzki.pl/powiatsredzki/bip/przetargi/ogloszenia-o-przetargach.html?pid=22074

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.63 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: średzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6617 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu