Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-09
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 46.75 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5809 dzierżawa gruntu rolnego pow. 46,75 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 46,75 ha/ użytek RIII,RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy 65963,oo PLN/rocznie /wadium 10000,oo PLN do 05.08.2022/ termin przetargu 09.08.2022 godz. 08:00

Zagrodno, dnia 06 lipca 2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art, 13 ust, 1, art. 35 ust. I i 2 oraz art. 40 ust. pkt I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), uchwały nr XV 111.89.2016 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiana lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz Uchwaka Nr XL.232.2021 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 29 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Zagrodno, położonych w Łukaszowie oznaczonych jako działki nr 144/31, 144/32, 144/33, 144/34, 144/35 i 144/36.

WÓJT GMINY ZAGRODNO OGŁASZA

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 10 lat, fragmentu działki nr 144/36 położonej w obrębie Łukaszów, w gminie Zagrodno, w powiecie złotoryjskim w województwie dolnośląskim stanowiącej własność Gminy Zagrodno PRZEDMIOT PRZETARGU

Fragment działki nr 144/36 obręb Łukaszów: pow. 46,7588 ha,

Y/ księga wieczysta nr LEIZ/00013608/3 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi,

Y” sposób zagospodarowania: nieruchomość wykorzystywana zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

Przeznaczenie działki — tereny rolnicze v’ cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu: 65 963 zł.

wysokość wadium: 10 000 zł,  dzierżawa na okres 10 lat.

 

Fragment działki przeznaczonej do dzierżawy położony jest na obszarze objętym ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie Uchwały Nr LV11.322.2022 Rady Gminy

Zagrodno z dnia 10 czerwca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Lukaszów w gminie Zagrodno – etap I. Przeznaczenie działki 144/36 to R tereny rolne, dla których dopuszcza się rolniczy sposób użytkowania gruntów rolnych z wyłączeniem lokalizacji budynków.

W ewidencji gruntów i budynków, grunty sklasyfikowane są jako tereny różne — oznaczone symbolem Tr i podlegają opodatkowaniu wg stanu ujawnionego w egib. W kwietniu 2022 roku Wójt Gminy Zagrodno wystąpił do Starosty Powiatu Złotoryjskiego z wnioskiem o przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej dla działki 144/36. Koszty postępowania i przeprowadzenia klasyfikacji ponosi Gmina Zagrodno.

Dzierżawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do zapewnienia dostępu do nieruchomości dla klasyfikatora wskazanego przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi i umożliwienia przeprowadzenia czynności i prac klasyfikacyjnych polegających między innymi na wykonaniu odkrywek, przeprowadzeniu pomiarów, wjazdu ciężkim sprzętem w celu prowadzenia niezbędnych prac ziemnych. Dzierżawca z tytułu uszkodzeń związanych z przeprowadzeniem czynności klasyfikacyjnych nie będzie domagał się od Wydzierżawiającego, żadnych rekompensat, zwolnień z opłat czy świadczeń odszkodowawczych.

Działki stanowią teren po byłym lotnisku Jednostki Armii Radzieckiej na którym znajdują się zbiorniki widoczne na ortofotomapach oraz mogą znajdować się niezinwentaryzowane rzeczy, obiekty i urządzenia podziemne.

Dojazd do nieruchomości obsługiwany jest: drogą wojewódzką nr 328 kierunek Chojnów-Złotoryja, drogą powiatową nr 261 ID kierunek na Gierałtowiec. Nieruchomość usytuowana jest w odległości ok. 4 km od węzła Chojnów łączącego Autostradę A4 i drogę wojewódzką 328.

Działka nie jest uzbrojona. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 328 przebiega sieć kanalizacyjna, wodociągowa i telekomunikacyjna, Działka dotychczas wykorzystywana rolniczo na podstawie umów dzierżaw.

Podana powierzchnia fragmentu działki przeznaczonego do dzierżawy jest powierzchnią wynikającą z pomiarów geodezyjnych na podstawie aktualnego operatu ewidencji gruntów i budynków sporządzonych przez uprawnionego geodetę. Okazanie granic powierzchni wydzierżawianej w zakresie wydzierżawianej nieruchomości nastąpi w czasie protokolarnego przekazania działki, Okazanie granic geodezyjnych działki lub ewentualne ich wznowienie dzierżawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt,

Obciążenia nieruchomości: Działki nie są obciążone. Wykaz nieruchomości Nr 0050,70.2021 podano do publicznej wiadomości Ol czerwca 2022 roku.

WARUNKI DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

 1. Przetarg na dzierżawę fragmentu działki odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 09 sierpnia 2022 r. o godzinie 0800
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości wskazanej w opisie poszczególnych niełuchomości w tenninie do dnia 05 sierpnia 2022r. włącznie na konto: Gmina Zagrodno Bank Spółdzielczy w Złotoryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 0040 z adnotacją „Wadium przetarg na dzierżawę gruntów: Fragment działki nr 144/36 0 pow. 46,7588, obręb Łukaszów” 3, Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto.

4, Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,

 1. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
 2. Dowód wpłaty wadium oraz dowody tożsamości, uczestnicy przetargu są zobowiązani przedłożyć komisji przetargowej.
 3. Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy dzierżawy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium na rzecz wydzierżawiającego.
 4. Jeżeli osoby fizyczne i prawne działają poprzez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwa do uczestniczenia w przetargu na oznaczoną nieruchomość z podpisem potwierdzonym notarialnie.

Dzierżawa nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w operacie ewidencji gruntów.

 1. Do oferowanego czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT wg, aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

li Na przedmiotowym terenie zabrania się prowadzenia uciążliwej pod względem hałasu i zanieczyszczenia powietrza działalności/inwestycji, Planowana działalność/inwestycja z obowi zu• c mi rze isami rawa oraz rawem mie•scow m.

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na swój koszt mienia zgromadzonego w przedmiocie umowy.
 2. Forma zabezpieczenia:

Dzierżawca w dniu podpisania umowy dzierżawy zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego na        indywidualny rachunek bankowy Gminy Zagrodno o nr . na poczet zabezpieczenia roszczeń Wydzierżawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Dzierżawcy, Kaucja zostanie zwrócona Dzierżawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dzierżawcy w terminie 14 dni po wygaśnięciu umowy dzierżawy i pozytywnym protokolarnym przekazaniu Gminie dzierżawionej       nieruchomości,    PO          potrąceniu            ewentualnych      należności            wynikających z umowy.

 1. Umowa dzierżawy zawarta zostanie z podmiotem, który zaoferuje najwyższą roczną stawkę czynszu dzierżawnego. Stawka ta będzie podlegała aktualizacji corocznie (ze skutkiem na dzień I stycznia każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) i obowiązywać będzie przez okres trwania umowy.
 2. Dzierżawca nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy nie później niż do 21 dni od dnia ogłoszenia wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
 3. W przypadku nieterminowej płatności czynszu, Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu odsetek ustawowych, a opóźnienie w zapłacie czynszu w całości lub w części, za co najmniej dwa pełne okresy płatności może skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Wydzierżawiający w każdym czasie będzie mógł rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:
  • naruszenia przepisów prawa oraz w przypadku opóźnienia w zapłacie podatku i daniny publicznoprawnej, której organem podatkowym jest Wójt Gminy Zagrodno za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
  • oddania przedmiotu umowy w całości lub części do używania osobom trzecim bez zgody Wydzierżawiającego,
  • wykorzystania nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w umowie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Wydzierżawiający złoży w terminie 7 dni od wystąpienia przesłanek opisanych powyżej wezwanie do zaprzestania naruszeń. Oświadczenie Wydzierżawiającego o rozwiązaniu umowy może nastąpić po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Dzierżawcy do usunięcia naruszeń,

 1. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z winy Dzierżawcy, Dzierżawcy nie przysługuje prawo domagania się zwrotu przez Wydzierżawiającego wcześniej wpłaconej kaucji oraz czynszu dzierżawnego w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy dzierżawy. Wszelkimi kosztami doprowadzenia nietuchomości do stanu pierwotnego nieruchomości obciąžony w całości zostanie Dzierżawca.
 2. Dzierżawca będzie miał prawo do rozwiązania umowy Dzierżawy za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny. Okres ten liczony będzie od dnia wpływu zawiadomienia o rozwiązaniu umowy do tutejszego Urzędu, Przez cały okres wypowiedzenia Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania czynszu dzierżawnego oraz danin publicznych.
 3. Termin wnoszenia opłat związanych z dzierżawą: do 25 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.
 4. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno — prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążaJących, zgodnie z przepisami, właściciela lub posiadacza zależnego nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, w tym kosztów ubezpieczenia obowiązkowego,

22, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku, gdy przedmiot dzierżawy:

Stanie się niezbędny Wydzierżawiającemu do realizacji jego zadań, o Zostanie przeznaczony do zbycia.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Wydzierżawiającego wykorzystywania przedmiotu umowy niezgodnie z celem w niej określonym oraz w przypadku naruszenia przepisów prawa, Wydzierżawiającemu oprócz możliwości rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym będzie przysługiwało prawo do naliczenia kary w wysokości 10% stawki wylicytowanego czynszu dzierżawnego brutto w ujęciu miesięcznym, za cały stwierdzony okres wykorzystywania nieruchomości niezgodnie z celem.
 2. Dzierżawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt niezbędną dla realizacji działalności/inwestycji infrastrukturę techniczną,
 3. W przypadku niezgodności powierzchni nieruchomości ujawnionej w egib z pomiarami dokonanymi we własnym zakresie przez Dzierżawcę, nie będzie On rościł z tego tytułu w stosunku do Wydzierżawiającego żadnych roszczeń.
 4. W umowie dzierżawy zostanie zawarta klauzula, że Wydzierżawiający nie zwraca nakładów czy jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem dzierżawionej nieruchomości bez względu na czas rozwiązania umowy oraz nie zalicza ich na poczet czynszu.
 5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy poprzez spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wszelkie trwałe ulepszenia poczynione przez Dzierżawcę na przedmiocie dzierżawy, przechodzą na rzecz Wydzierżawiającego za jego zgodą bez prawa do odszkodowania z chwilą wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania z winy Dzierżawcy,
 6. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Zagrodno w godzinach jego urzędowania, pok. nr 23 lub telefonicznie 76 877 33 96 wew. 107. Wszelkie zapytania dotyczące warunków przetargu i dzierżawy nieruchomości należy kierować w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zagrodno, lub za pomocą skrzynki podawczej ePUAP.

https://zagrodno.i-gmina.pl/article/pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-na-okres-10-lat-fragmentu-dzialki-nr-144-ukosnik-36-polozonej-w-obrebie-lukaszow-w-gminie-zagrodno/#pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-na-okres-10-lat-fragmentu-dzialki-nr-144-ukosnik-36-polozonej-w-obrebie-lukaszow-w-gminie-zagrodno

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 46.75 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: złotoryjski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu