Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-29
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.03 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5806 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 2,03 ha

Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu inwestycyjnego/ pow. 2,03 ha/użytek RIV/ mpz produkcja/cena wywoławcza 428040,oo PLN /wadium 42805,oo PLN do 26.07.2022/ termin przetargu 29.07.2022 godz. 09:00

Reńska Wieś28.06.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Re ska Wie działaj c na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)oraz §3 ust.1 rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze nia 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowa na zbycie nieruchomo ci (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) o g ł a s z apierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomo ci stanowi cych własno Gminy Re ska Wie .

Przetargi odb d si  29 lipca 2022 r. w budynku Urz du Gminy w Re skiej Wsi ul. Pawłowicka 1, sala nr 20 na ni ej opisane nieruchomo ci:

 

Lp. Godzina przetargu Oznaczenie nieruchomo ci (nr działki, powierzchnia,  obr b, karta mapy, nr ksi gi wieczystej) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego    Opis  nieruchomo ci Cena wywoławcza

(brutto)*

Wadium

(10% cenywywoławczej)

1. 900 działka nr 345/28 

o pow. 1,0330 ha 

obr b Poci karb, k.m. 1

OP1K/00043717/3

teren oznaczony symbolem  PBSURteren zabudowy  o charakterze usługowo-produkcyjnym (zakłady produkcji, zaplecza techniczne, bazy budownictwa,  składy, magazyny, hurtownie obsługi jednostek produkcyjnych i handlowych, urz dzenia obsługi rolnictwa, bazy komunalne, urz dzenia obsługi ruchu komunikacyjnego, urz dzenia infrastruktury technicznej, urz dzenia zwi zane z ochron rodowiska, wraz z urz dzeniami towarzysz cymi jak drogi wewn trzne, sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej, stałe i czasowe miejsca postojowe, obiekty małej architektury, ziele urz dzona i nieurz dzona o charakterze izolacyjnym) /Uchwała nr XXIX/218/2001 Rady Gminy w Re skiej Wsi z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Re ska Wie w cz ci dot. wsi Poci karb -Dziennik Urz dowy Województwa Opolskiego nr 46 z dnia 4 czerwca 2001 r./ Nieruchomo ci poło one w strefie aktywno ci inwestycyjnej Gminy Re ska Wie w obr bie Poci karb, województwo opolskie, powiat k dzierzy sko-kozielski. Nieruchomo ci niezabudowane,  oznaczenie klaso-u ytków: Tr.

Nieruchomo ci posiadaj :

–                     dost p do drogi krajowej nr 40 Gliwice – Kłodzko  poprzez urz dzon drog gminn  ul. Go ci ci sk w Pokrzywnicy (ok. 600 m)  – dost p do drogi krajowej nr 38 poprzez drog powiatow nr 1410 Urbanowice – Bytków (ok.5 km)

–                     kanalizacja sanitarna oraz sie wodoci gowa w odległo ci ok. 80 m

–                     kanalizacja deszczowa w istniej cych ci gach komunikacyjnych.

217 710,00 zł 21 771,00 zł
2. 930 działka nr 345/29 

o pow. 1,0019 ha

obr b Poci karb, k.m. 1

OP1K/00043717/3

210 330,00 zł 21 033,00 zł
*podatek VAT 23%

 

 1. W/w nieruchomo nie jest obci         one, ani nie jest przedmiotem zobowi za . Wpisy znajduj ce si w dziale III – prawa, roszczenia i ograniczenia ksi gi wieczystej nr OP1K/00043717/3 nie dotycz przedmiotowych działek.
 2. Przetarg jest wa ny je eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post pienie powy ej ceny wywoławczej. Post pienie wynosi nie mniej ni 1% ceny wywoławczej, z zaokr gleniem w gór do pełnych dziesi tek złotych.
 • W przetargu mog bra udział osoby fizyczne i prawne je eli wnios w pieni dzu na rachunek bankowy

Urz du Gminy Re ska Wie w Powiatowym Banku Spółdzielczym w K dzierzynie – Ko lu nr 06 8882 1032 9001 0010 0146 0002 wadium w wysoko ci 10% ceny wywoławczej. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywa uczestnika przetargu oraz nieruchomo , której wpłata dotyczy. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 26.07.2022 r. (wł cznie). Za termin wniesienia wadium przyjmuje si dat wpływu kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.

Wniesione wadium zostanie:

 • zaliczone na poczet ceny nabycia je eli osoba, która wniosła wadium wygra przetarg;
 • zwrócone nie pó niej ni przed upływem 3 dni od dnia zamkni cia przetargu, je eli osoba która wniosła wadium nie wygra przetargu;
 • je eli osoba ustalona jako nabywca wyłoniona w drodze przetargu nie przyst pi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej sprzeda y przedmiotowej nieruchomo ci w miejscu i terminie okre lonym w zawiadomieniu organizatora przetargu dor czonego tej osobie, organizator przetargu mo e odst pi od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedło y komisji przetargowej dokument potwierdzaj cy jego to samo . Pełnomocnik wyst puj cy w imieniu innej osoby przedkłada komisji oryginał pełnomocnictwa po wiadczonego notarialnie.
  1. W przypadku nabycia nieruchomo ci przez mał onków konieczny jest udział w przetargu obojga mał onków. Je eli do przetargu przyst puje jeden z mał onków jest on zobowi zany przedło y pisemn zgod drugiego mał onka na nabycie nieruchomo ci ze rodków stanowi cych maj tek wspólny z podpisem po wiadczonym przez notariusza, a w przypadku gdy pomi dzy mał onkami istnieje ustrój rozdzielno ci maj tkowej zło enie na pi mie o wiadczenia, e nieruchomo nabywa ze rodków nie obj tych ustawow wspólno ci mał e sk .
  2. W przypadku osób prawnych lub innych podmiotów nale y przedło y dokumenty potwierdzaj ce status prawny wypis z Krajowego Rejestru S dowego (nie starszy ni miesi c licz c od dnia terminu otwarcia przetargu) lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno ci Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej równie umow spółki) oraz wła ciwe pełnomocnictwa po wiadczone notarialnie udzielone przez pozostałych wspólników spółki cywilnej.
 2. W przypadku gdy przetarg wygra cudzoziemiec (w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomo ci przez cudzoziemców /tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) zobowi zany b dzie uzyska zgod wła ciwego Ministra na nabycie nieruchomo ci przed zawarciem umowy notarialnej, je eli zgoda taka b dzie wymagana.
 3. Usuni cia drzew i krzewów z nieruchomo ci b d cej przedmiotem przetargu podlega przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).
 • Uczestnik przetargu mo e w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskar y czynno ci  zwi zane z przeprowadzeniem przetargu.
  1. Osoba, która wygra przetarg, ustalon w przetargu cen pomniejszon o wniesione wadium ui ci przed zawarciem aktu notarialnego oraz poniesie w cało ci koszty sporz dzenia umowy notarialnej.
  2. Gmina nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne wady ukryte nieruchomo ci, w tym tak e za nieujawniony w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przebieg podziemnych mediów, ani adne inne wady które nie s znane sprzedaj cemu w dniu zbycia nieruchomo ci.
  3. Zastrzega si prawo uniewa nienia przetargu lub jego odwołania z wa nych przyczyn. Uniewa nienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.

 

 

                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Re ska Wie

Dodatkowych informacji mo na uzyska w Urz dzie Gminy w Re skiej Wsi  ul. Pawłowicka 1 pok. 11        mgr Tomasz Hubert Kandziora  tel. 77/4053217  kom. 518 070 060  email.: ug@renskawies.pl   lub  budownictwo@renskawies.pl          

https://bip.renskawies.pl/bip/index.php/gospodarka-mieniem-komunalnym-mainmenu-98/przetargi-mainmenu-140/6388-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-w-obrebie-pociekarb-dzialki-nr-345-28-i-345-29-strefa-aktywnosci-inwestycyjnej

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.03 ha
Województwo: opolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu