Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-17
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.94 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5801 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,94 ha

Powiat:wschowski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 1,94 ha/ użytek RIV,RVI/ czynsz wywoławczy 200,oo PLN/rocznie /wadium 30,oo PLN do 10.08.2022/ termin przetargu 17.08.2022 godz. 10:00

B U R M I S T R Z     S Ł A W Y

 

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości rolnych położonych w obrębie miasta Sława i wsi Gola, stanowiących własność Gminy Sława

 

 

Lp. Nr działki Pow. działki  Księga wieczysta Położenie nieruchomości Okres dzierżawy Termin wnoszenia

opłat czynszu dzierżawnego

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego gruntu Wysokość wadium
1. 234/8 0,5499 ha do dzierżawy:

0,5389 ha

ZG1W/00014453/3 Sława określony

3 lata

( 3- mies. wypowiedzenie)

30 czerwca  każdego roku 56,96 zł netto 10,00 zł

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława, uchwalonym Uchwałą Nr XIV/130/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29.10.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2895) ww. działka została ujęta na cele AG/13 – przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności gospodarczej w tym handel. Otoczenie działki stanowią tereny upraw polowych. Powierzchnia użytków rolnych: RIVb – 0,0613 ha, RVI – 0,4776 ha.

 

Lp. Nr działki Pow.

działki 

Księga wieczysta Położenie nieruchomości Okres dzierżawy Termin wnoszenia

opłat czynszu dzierżawnego

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego gruntu Wysokość wadium
1. 55 1,4000 ha ZG1W/00018193/0 Gola określony

3 lata

( 3- mies. wypowiedzenie)

30 czerwca  każdego roku 140,00 zł netto  

20,00 zł

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Lubogoszcz, Gola, Lubiatów, Wróblów, Droniki, Szreniawa, Ciosaniec, Spokojna, Śmieszkowo, Bagno, Łupice uchwalonego uchwałą Nr LV/371/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r., poz. 286) ww. działka została ujęta na cele R/184 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy polowe, łąki. Powierzchnia użytków rolnych: RVI – 1,4000 ha.

 

  1. Dzierżawa gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolne.
  2. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 czerwca każdego roku po otrzymaniu faktury. Podstawą naliczenia czynszu jest Zarządzenie Burmistrza Sławy nr 0050.216.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Sława oddanych w dzierżawę. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania opłat dodatkowych związanych z użytkowaniem gruntu
  3. podatek rolny. Czynsz z tytułu dzierżawy przedmiotowej działki zwolniony jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t. j. Dz. U.

z 2020, poz. 1983) . Wysokość czynszu może ulec zmianie na podstawie zarządzenia Burmistrza Sławy nie częściej niż raz w roku.

  1. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
  2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic dzierżawca zleci na własny koszt. Wydzierżawiająca nie ponosi odpowiedzialności za żadne wady, które mu nie SA znane w dniu przekazania nieruchomości do dzierżawy.Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w terminie 3 dni, zawarta zostanie umowa na dzierżawę przedmiotowego gruntu.
  3. Gmina Sława jest w trakcie opracowywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie gminy Sława.

 

Przetarg odbędzie się dnia 17 sierpnia 2022 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. H. Pobożnego 10,  dla działki nr ewid.: – 234/8 o godzinie 10:00

– 55 o godzinie 10:30

 

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 10 sierpnia 2022 r. na konto nr 65 8669 0001 2009 0004 9269 0003 Bank Spółdzielczy Wschowa  o/Sława (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy).W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy  i numer działki.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, oryginał dowodu wniesienia wadium;
  • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wniesienia wadium;
  • pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.);
  • małżonkowie posiadający wspólność biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na dzierżawę nieruchomości,

 

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie  i miejscu ustalonym w protokole z przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. Henryka Pobożnego – pokój nr 012 lub telefonicznie: 68 355 83 48.

 

                         Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Sława można uzyskać na stronie www.bip.slawa.pl w zakładce „RODO”.

 

 

Sława, dnia 6 lipca 2022 r.

 

 

 

https://bip.slawa.pl/przetargi/29/99/Nieruchomosci_rolne_polozone_w_obrebie_miasta_Slawa_i_wsi_Gola_2C_stanowiace_wlasnosc_Gminy_Slawa/

Szczegóły

Powierzchnia: 1.94 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: wschowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu