Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-18
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 2.97 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5799 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 2,97 ha

Powiat:lwówecki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na  10-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 2,97 ha/ teren SSE, mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 8915,oo PLN netto/rocznie wadium 8915,oo PLN do 17.08.2022/ termin składania ofert 18.08.2022 godz. 15:00

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk ogłasza:

 

  1. Piąty pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 485/24 obręb Mirsk 2, o powierzchni 5 309 m2 (0,5309 ha) na okres 10 lat.

Wysokość ceny wywoławczej równa jest wartości rocznego czynszu dzierżawnego – wynosi 1 592,70 zł. Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć obowiązujący podatek Vat w wysokości 23%.

Wadium stanowi wartość jednokrotnego, rocznego czynszu dzierżawnego w kwocie 1 592,70 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.

Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w ratach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału.

  1. Piąty pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 485/23 obręb Mirsk 2, o powierzchni 4 547 m2 (0,4547 ha) na okres 10 lat.Wysokość ceny wywoławczej równa jest wartości rocznego czynszu dzierżawnego – wynosi 1 364,10 zł. Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć obowiązujący podatek Vat w wysokości 23%.

Wadium stanowi wartość jednokrotnego, rocznego czynszu dzierżawnego w kwocie 1 364,10 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.

 

Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w ratach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału.

  1. Piąty pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 485/20 obręb Mirsk 2, o powierzchni 11 527 m2 (1,1527 ha) na okres 10 lat.

Wysokość ceny wywoławczej równa jest wartości rocznego czynszu dzierżawnego – wynosi 3 458,10 zł. Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć obowiązujący podatek Vat w wysokości 23%.

Wadium stanowi wartość jednokrotnego, rocznego czynszu dzierżawnego w kwocie 3 458,10 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w ratach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału.

  1. Piąty pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 485/19 obręb Mirsk 2, o powierzchni 8 444 m2 (0,8444 ha) na okres 10 lat.

Wysokość ceny wywoławczej równa jest wartości rocznego czynszu dzierżawnego – wynosi 2 533,20 zł. Podana cena jest ceną netto do której należy doliczyć obowiązujący podatek Vat w wysokości 23%.

Wadium stanowi wartość jednokrotnego, rocznego czynszu dzierżawnego w kwocie 2 533,20 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł.

Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest w ratach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału.

Nieruchomości objęte przetargami stanowią grunty włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w ramach Podstrefy Mirsk.
W związku z powyższym przetargi ograniczone są dla przedsiębiorców, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) z tym, że na nieruchomości opisanej w pkt 4 organizator przetargu akceptuje działalność polegającą na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

 

W niniejszym ogłoszeniu ustala się dodatkowe warunki przetargów na dzierżawę:

 

1) nieruchomości nr 1, 2, 3,
– oferent określa sposób zagospodarowania terenu poprzez sprecyzowanie planów inwestycyjnych dla przedmiotowych nieruchomości wraz z określeniem rodzaju działalności jaka planowana jest na tych gruntach;

 

2) dla nieruchomości nr 4:
– oferent określa sposób zagospodarowania terenu poprzez sprecyzowanie planów inwestycyjnych dla przedmiotowego gruntu wraz z określeniem rodzaju działalności jaka planowana jest na tym gruncie a w przypadku działalności polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej dodatkowo termin realizacji inwestycji (przed rozpoczęciem produkcji energii elektrycznej) wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Lokalizacja nowej inwestycji spełniającej wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 z późn. zm.) na terenie Podstrefy Mirsk daje możliwość uzyskania pomocy publicznej na okres 15 lat na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia można uzyskać u zarządzającego obszarem – Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości telefonicznie pod numerem 660 691 561, bądź drogą e-mail: j.osmolak@ssemp.pl.

Gmina Mirsk dopuszcza realizację inwestycji na przedmiotowych gruntach bez konieczności uzyskania decyzji o wsparciu nowej inwestycji.

Ustala się, iż dla dzierżawcy wyłonionego w drodze przetargu, od dnia podpisania umowy dzierżawy do momentu uzyskania pozwolenia na budowę niezbędnych do prowadzenia działalności obiektów, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy, roczny czynsz dzierżawny wynosi 1,00 zł. Czynsz dzierżawny powiększony zostanie o obowiązujący podatek Vat w wysokości 23%.

Prawo własności Gminy Mirsk przedmiotowych nieruchomości ujawnione jest w księdze wieczystej nr JG1S/00020926/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miasta Mirsk w granicach administracyjnych zatwierdzonym uchwałą nr XL/285/06 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 24 lutego 2006 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 82, poz. 1318 z dnia 18.04.2006 r.):

 

  1. działka nr 485/24 obręb Mirsk 2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu: P2 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – projektowane oraz KD-D tereny dróg publicznych – dojazdowych;
  2. działka nr 485/23 obręb Mirsk 2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu: P2 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – projektowane oraz KD-D tereny dróg publicznych – dojazdowych;
  3. działka nr 485/20 obręb Mirsk 2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu: P2 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – projektowane, WS tereny wód śródlądowych oraz KD-D tereny dróg publicznych – dojazdowych;
  4. działka nr 485/19 obręb Mirsk 2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem planu: P2 tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – projektowane.

 

Pełna treść zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z wyrysem dla przedmiotowych działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W ewidencji gruntów ww. nieruchomości posiadają symbol użytku Ba – tereny przemysłowe. Wydzierżawienie gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic przedmiotowych działek może odbyć się na wniosek i koszt dzierżawcy. Nieruchomości nie są obciążone wadami prawnymi i fizycznymi. Gmina Mirsk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotowych nieruchomości. Uporządkowanie terenu pozostaje we własnym zakresie i na własny koszt dzierżawcy. Dzierżawca nie będzie żądać z tego tytułu żadnych roszczeń od Gminy Mirsk, co zostanie zapisane w protokole przetargowym oraz umowie dzierżawy.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu w granicach działki nr:
– 485/20 Mirsk 2 – zadrzewienia, wody stojące, podziemna linia energetyczna, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
– 485/23 Mirsk 2 – słup energetyczny średniego napięcia, podziemna linia energetyczna;
– 485/19 Mirsk 2 – sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej;
co zostanie zapisane w protokole przetargowym oraz umowie dzierżawy.

Nieruchomości posiadają zapewniony dostęp do dróg publicznych: wojewódzkiej nr 361 – alei Wojska Polskiego, powiatowej nr 2423D – ul. Ofiar Oświęcimskich, gminnych nr 112709D, 2 odc. – ul. Betleja oraz nr 112709D, 1 odc. ul. Osiedle Lniarskie poprzez gminne wewnętrzne drogi dojazdowe w granicach działek nr 482, 518, 485/21 oraz działkę nr 488/2 pełniącą funkcję drogi dojazdowej, będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Mirsk.

Nieruchomości posiadają dostęp do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci teletechnicznej (kanał technologiczny czterootworowy do instalowania przewodów energetycznych, telekomunikacyjnych wraz z rezerwą). Mapa pomiaru wykonawczego (zinwentaryzowanych sieci) stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Określenie mocy przyłączeniowej dla przedmiotowych gruntów przez TAURON Dystrybucja S.A. stanowi załącznik nr 3 niniejszego ogłoszenia. Infrastruktura techniczna niezbędna do zabudowy wydzierżawianych nieruchomości łącznie z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń i opracowań wymaganej dokumentacji pozostaje do wykonania w granicach działek i poza ich granicami we własnym zakresie i na własny koszt dzierżawcy. Dzierżawca nie będzie żądać z tego tytułu żadnych roszczeń od Gminy Mirsk, co zostanie zapisane w protokole przetargowym oraz umowie dzierżawy.

Wszelkie roboty, w tym w szczególności roboty budowlane, remontowe, modernizacyjne związane z realizacją planowanej inwestycji z zachowaniem obowiązku uzyskania właściwych zezwoleń oraz dostosowania do obowiązującego prawa w zakresie działań pozostają do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt dzierżawcy. Dzierżawca nie będzie żądać z tego tytułu żadnych roszczeń od Gminy Mirsk, co zostanie zapisane w protokole przetargowym oraz umowie dzierżawy.

W odniesieniu do nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, po 5 latach dzierżawy, w myśl art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Mirsk może podjąć uchwałę o odstąpieniu od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych na podstawie zezwolenia na budowę lub których zabudowa została zalegalizowana zgodnie z procedurami przewidzianymi w odrębnych przepisach, jeżeli o nabycie nieruchomości ubiega się osoba, która dzierżawi lub użytkuje nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

Uczestnictwo w przetargu pisemnym ograniczonym dla przedsiębiorców wymaga złożenia pisemnej oferty oraz wpłaty wadium.

Pisemną ofertę wraz z kopią dowodu wniesienia wadium, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk lub przesłać na adres: Gmina Mirsk, pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, w terminie do dnia 18.08.2022 r. do godziny 15.30, w zamkniętej kopercie odpowiednio z dopiskiem:
1) „Dzierżawa działki nr 485/24 obręb Mirsk 2”
2) „Dzierżawa działki nr 485/23 obręb Mirsk 2”
3) „Dzierżawa działki nr 485/20 obręb Mirsk 2”
4) „Dzierżawa działki nr 485/19 obręb Mirsk 2”.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Mirsk nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468 PKO BP SA o/Jelenia Góra do dnia18.08.2022 r. do godziny 14.00 w kwocie:
1) 1 592,70 zł, podając w tytule „wadium działka nr 485/24 obręb Mirsk 2”
2) 1 364,10 zł, podając w tytule „wadium działka nr 485/23 obręb Mirsk 2”
3) 3 458,10 zł, podając w tytule „wadium działka nr 485/20 obręb Mirsk 2”
4) 2 533,20 zł, podając w tytule „wadium działka nr 485/19 obręb Mirsk 2”.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Mirsk. W przypadku wpłacania wadium przez inny podmiot niż uczestnik przetargu należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby albo nazwę lub firmę, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna lub inny podmiot, na rzecz którego została dokonana wpłata wadium.

Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bip.mirsk.pl/ w zakładce Przetargi oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Część jawna przetargów odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk – plac Wolności 39 w sali nr 12 (sala posiedzeń) w dniu 25.08.2022 r.:
1) o godzinie 10.00 na dzierżawę działki nr 485/24 obręb Mirsk 2
2) o godzinie 11.00 na dzierżawę działki nr 485/23 obręb Mirsk 2
3) o godzinie 12.00 na dzierżawę działki nr 485/20 obręb Mirsk 2
4) o godzinie 13.00 na dzierżawę działki nr 485/19 obręb Mirsk 2.

Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk przysługuje prawo odwołania przetargów z uzasadnionych przyczyn poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości oraz prawo zamknięcia przetargów bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Przetargi mogą się odbyć, chociażby zakwalifikowano do nich tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Wadium oferentów, którzy wygrają poszczególne przetargi zaliczone zostanie na poczet ustalonych w przetargu opłat czynszowych, pozostałe wadia zostaną zwrócone przelewem, na rachunki bankowe wskazane przez uczestników przetargu (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu). W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał następuje przepadek wadium na rzecz Gminy Mirsk a przetarg czyni niebyłym.

Projekt umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 4 niniejszego ogłoszenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, zamieszczono na stronach internetowych https://bip.mirsk.pl/ w zakładce Przetargi oraz https://www.facebook.com/urzadmiastaigminymirsk/, wyciąg z niniejszego ogłoszenia opublikowano w gazecie lokalnej „Wieści Mirska”, w prasie o zasięgu obejmującym powiat karkonoski, kamiennogórski, lwówecki, lubański, bolesławiecki i zgorzelecki „Gazeta Wojewódzka”.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

/-/ Andrzej Jasiński

Informacji udziela:
Ewa Buczyńska
Podinsp. ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi
tel. 75 64 70 445, e-mail: nieruchomosci@mirsk.pl, pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu

https://bip.mirsk.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/638768/v_pisemne_ograniczone_przetargi_na_dzierzawe_nieruchomosci_nieza

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.97 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lwówecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-29

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6002 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6000 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu