Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.07 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5798 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,07 ha

Powiat:wąbrzeski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 2,07 ha/ użytek RV/ czynsz wywoławczy 395,oo PLN/rocznie /wadium brak/ termin składania ofert 12.07.2022 godz. 10:00

Konstancjewo, dnia 27.06.2022
Zn.spr.: SA.2217.41.2022
Przetarg nieograniczony
Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę
gruntów rolnych, przeznaczonych wyłącznie w celu uprawy rolnej bez możliwości
lokalizacji jakichkolwiek naniesień na terenie przedmiotu dzierżawy, położonych
na terenie Leśnictwa Czystochleb, obręb leśny Leśno. Przedmiotem przetargu
są użytki rolne położone na terenie gminy Ryńsk:
– część działki nr 3081/4 rola kl. V o łącznej powierzchni 2,0796 ha, zlokalizowanej
w obrębie ewidencyjnym Czystochleb, gmina Ryńsk (obręb leśny Leśno, Leśnictwo
Czystochleb, oddz. 81A-f), dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie prowadzi Księgę
Wieczystą TO1W/00030772/3).
1. Roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi:
Proponowana roczna stawka czynszu nie może być niższa od obecnie obowiązujących
w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń. W przeliczeniu na przeznaczony do dzierżawy grunt
stawka minimalna wynosi:
– rola kl. V o pow. 2,0796 ha x 190 zł/ha = 395,12 zł
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, a oferta musi obejmować wszystkie grunty
będące przedmiotem przetargu.
3.Nie wymaga się wniesienia wadium.
4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony.
5. Wzór umowy dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do treści ogłoszenia o przetargu
nieograniczonym.
6. Wskazanym jest zapoznanie się ze stanem, z miejscem oraz granicami w terenie
gruntu, na który składana jest oferta, w terminie uzgodnionym z właściwym leśniczym.
7. Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg
na wydzierżawienie gruntów w Leśnictwie Czystochleb” wraz z załącznikami należy
złożyć do dnia 12.07.2022 r. do godziny 10:00, pomieszczenie biurowe
nr 14 (sekretariat)

 1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2022 r. w sali nr 7 o godzinie 10:30.
  9.Oferta winna zostać złożona na formularzu ofertowym i zawierać:
  -Imię i nazwisko oferenta
  – Miejsce zamieszkania
  – Oferowaną stawkę czynszu za 1 ha nie niższą niż cena wywoławcza określona
  w pkt. 1 oraz łączną kwotę czynszu
  – Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu
  10.Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do treści ogłoszenia
  na dzierżawę gruntów udostępniony jest na stronie:
  https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_golub_dobrzyn/komunikaty_i
  _ogloszenia oraz w siedzibie Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.
  11.Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą łączną stawkę czynszu.
  12.Stawka czynszu, która zostanie wyłoniona w drodze postępowania obowiązywała
  będzie przez cały okres trwania umowy.
  13.W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ofert z tymi samymi stawkami czynszu,
  komisja przeprowadzi dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli oferty
  równorzędne.
  14.Oferty zostaną odrzucone w przypadku:
  – złożenia po wyznaczonym terminie,
  – nie zawierają danych, o których mowa w pkt 10, zawierają dane niekompletne lub
  nieczytelne,
  – zawierają stawkę czynszu niższą od stawki minimalnej.
  15.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
  16.Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń
  w siedzibie nadleśnictwa, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa
  Golub-Dobrzyń oraz zostanie przesłana oferentom. 17.Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń zawiadomi oferenta, którego oferta zost
  o terminie podpisania umowy dzierżawy.
  18.Nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń może bez podania przyczyn
  przetarg na każdym etapie postępowania. Informacja o unieważnien
  zostanie umieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Golub-D
  na tablicy ogłoszeń w siedzibie nadleśnictwa.
  19.Informacji w sprawie niniejszego przetargu udziela:
  Joanna Zarębska tel. 56-683-22-12 wew. *671
  joanna.zarebska@torun.lasy.gov.pl
  Milena Kościecha-Skwark tel.56-683-22-12 wew. *674
  milena.kosciecha-skwark@torun.lasy.gov.pl
  Z poważaniem
  Robert Paciorek
  Nadleśniczy

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-golub-dobrzyn/dzierzawa-dzialki-nr-30814-czystochleb

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.07 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: wąbrzeski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-22

Dodano: 20 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6335 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 231,28 ha

Powiat: świecki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 13 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6327 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,64 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6318 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,16 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-18

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6305 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,29 ha

Powiat: brodnicki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 21 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6300 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,76 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 7 sierpnia, 2023

O godzinie: 08:30

# 6283 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,69 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu