Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-27
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 1.65 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5793 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,65 ha

Powiat:świecki
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,65 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 1039,oo PLN/rocznie /wadium 100,oo PLN do 21.07.2022/ termin składania ofert 27.07.2022 godz. 15:00

ZARZĄDZENIE NR 51/2022

WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Warlubie

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 4 oraz art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), w związku z § 16, § 17, § 18, §19, § 20, § 21, § 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz. 2213) zarządzam, co następuje:

 • 1. 1. Ogłaszam przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 35/2 położonej w miejscowości Bzowo, o powierzchni 1,65 ha, dla której Sąd Rejonowy WydziałKsiąg Wieczystych w Świeciu prowadzi księgęwieczystą o nr BY1S/00019714/7. Użytek RIIIb,RIVa,RIVb,LsIV,Lz
 1. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Warlubie przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie funkcjonalnej II tj. strefie rolno-leśno-osadniczej.
 2. Termin zagospodarowania nieruchomości:wydzierżawienienastąpi na podstawie umowy dzierżawy na okres 3 lat od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2025 r.
 3. Czynsz za dzierżawęnieruchomości, o której mowa w § 1 pkt. 1 ustala się w wysokości 6,3 dt pszenicy za klasę IVa od 1 ha rocznie oraz 4,6 dt pszenicy za klasę IVb od 1 ha rocznie zgodnie z cenami podanymi w Obwieszczeniu Prezesa GłównegoUrzędu Statystycznego. Czynsz ustalony według stawek określonych w Zarządzeniu Nr 4/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomościstanowiącychwłasność Gminy Warlubie.
 4. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg zobowiązanybędzie do uiszczenia podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi stawkami w danym roku podatkowym.
 5. Opłaty z tytułudzierżawy wnoszone będą w okresach rocznych do 15 marca każdego roku dzierżawnego.
 6. Stawka czynszu będzieulegała waloryzacji od 1 stycznia każdego roku kalendarzowego w okresie obowiązywania umowy o wskaźnik inflacji podany przez Prezesa GUS za miniony rok kalendarzowy.
 • 2. 1. Wyżej opisana nieruchomość zostanie wydzierzawiona Dzierżawcy, który zobowiążesiękorzystać z przedmiotu dzierżawywedług wszelkich zasad racjonalnej gospodarki rolnej, a w szczególności:
 1. uprawiać i użytkować grunty, utrzymując je w odpowiedniej kulturze,
 2. dokonywać konserwacji szczegółowych oraz podstawowych urządzeń melioracji istniejących na dzierżawionejnieruchomości i będących dla niej korzyścią,
 3. nie niszczyć oraz nie wycinać drzew i krzewów bez zgody Wydzierżawiającego.Usunięcie drzew i krzewów możenastąpić jedynie za pisemnym pozwoleniem Wydzierżawiającego.
  1. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającegowznosić na dzierżawionych gruntach budynków i urządzeń trwale związanych z gruntem.
  2. Dzierżawca nie możeprzelewać w całości lub w częściuprawnieńwynikających z umowy dzierżawy na rzecz osób trzecich, a w szczególnościpoddzierżawiać.
  3. Z chwiląwygaśnięcia umowy jak również jej rozwiązania,Dzierżawcazobowiązujesięzwrócićnieruchomość w takim stanie zagospodarowania w jakim powinna sięznajdować przy prowadzeniu prawidłowej gospodarki rolnej.
  4. Niespełnienie przez przyszłegoDzierżawcę warunków określonych w pkt. 1 – 4 niniejszego ogłoszeniamożestanowićpodstawę do rozwiązania zawatrej umowy.
 • 3. 1. Oferta pisemna winna zawierć:
 1. a) imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 1. datęsporządzenia oferty,
 2. oświadczenie,że oferent zapoznałsię z warunkami przetargu w § 1 pkt. 1 – 7.
 3. oferowanąwysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości rocznie w dt, lecz nie mniejsząniżopisaną w § 1 pkt. 4 ogłoszenia i sposób jego zapłaty.
  1. Dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości zostanie osoba fizyczna lub prawna, która przyjmie do realizacji wszystkie warunki wskazane przez Wójta Gminy Warlubie zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawny w stosunku rocznym.
  2. a) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uiszczenie w terminie do dnia 21 lipca 2022 r. wadium w wysokości 100,00 zł(słownie: sto złotych) potwierdzonej w tym dniu na rachunek bankowy 44 8173 0005 2002 0006 0017 0002 Bank Spółdzielczy w Nowem.
 4. Wadium możebyć wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 5. Do oferty należydołączyćkopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiącepodstawę do zwolnienia z tego obowiązku w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 t.j.).
 6. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy Warlubie w przypadku, gdy osoba która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty roztrzygnięcia przetargu.
  1. Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa działki o nr 35/2, obręb Bzowo” wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należyskładać w sekretariacie (pokój nr 12) Urzędu Gminy Warlubie, Dworcowa 15, w terminie do dnia 27 lipca do godz. 15.00.
  2. a) Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, przekazaniu informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych ofert, sprawdzeniu dowodu wniesienia wadium, otwarcia kopert i sprawdzeniu kompletnościzłożonych ofert, przyjęciuwyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert oraz ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, odbędzie się w dniu 28 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w sali nr 21 Urzędu Gminy Warlubie, ul. Dworcowa 15.
  3. b) Część niejawna odbędziesięw dniu 29 lipca 2022 r.
  4. a) Szczegółowych informacji na temat przetargu możnauzyskać w pokoju nr 18, tel. 52 38 000 517.
 7. Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz. 2213).
 8. Wójt Gminy Warlubie zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 9. Wójt Gminy Warlubie zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.
 10. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.warlubie.pl, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w lokalnej prasie.
 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zastępca Wójta Gminy

Warlubie

 

inż. Jerzy Lemańczyk

http://www.bip.warlubie.pl/zarzadzenie-nr-512022-wojta-gminy-warlubie-z-dnia-28-czerwca-2022-r-w-sprawie-ogloszenia-przetargu-pisemnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-warlubie/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.65 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: świecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-19

Dodano: 20 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6660 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,14 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-14

Dodano: 2 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6635 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 24,87 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 30 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6632 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,68 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6621 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,66 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-02

Dodano: 22 czerwca, 2024

O godzinie: 10:15

# 6620 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,29 ha

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu