Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-02
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 27.12 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5792 dzierżawa gruntu rolnego pow. 27,12 ha

Powiat:malborski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 19 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 27,12 ha/ użytek RIII,RIV,PsIV,WsR/ czynsz wywoławczy razem 11847,oo PLN/rocznie /wadium 1300,oo PLN do 29.07.2022/ termin przetargu 02.08.2022 godz. 10:00

Ogłoszenie z dnia 1 lipca 2022 r.

Wójt Gminy Miłoradz ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miłoradz

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 9 w dniu       2 sierpnia 2022 r. (wtorek) w pok. nr 15 (sala narad) w godzinach:

 1. Mątowy Małe – 10:00
 2. Stara Wisła – 10:10
 3. Miłoradz – 10:20
 4. Kończewice – 10:35
 5. Mątowy Wielkie – 10:45

 

Lp Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia nieruchom. Położenie (obręb) Klasy gruntu Cena

wywoławcza

rocznego

czynszu dzierżawnego

Wadium
Nr działki Nr księgi wieczystej
1. 203/5 GD1M/00019041/4 2,4000 ha Mątowy Małe PsIV – 0,26 ha

PsV – 1,13 ha

W-PsV – 0,17 ha N – 0,84 ha

361,00 zł 40,00 zł
2. 30/10 GD1M/00019084/7 0,2171 ha Mątowy Małe RI 147,63 zł 20,00 zł
3. 30/11 GD1M/00019084/7 1,3611 ha Mątowy Małe RI – 1,0011 ha RII – 0,18 ha

RIIIa – 0,18 ha

909,35 zł 100,00 zł
4. 40/1 GD1M/00032899/0 1,0108 ha Stara Wisła RII – 0,9960 ha W-PsVI – 0,0148 ha 648,88 zł 70,00 zł
5. 103 GD1M/00003382/1 0,1300 ha Stara Wisła RIIIa 80,60 zł 10,00 zł
6. 26/5 GD1M/00002024/7 0,3600 ha Miłoradz RIIIa – 0,16 ha

RIIIb – 0,16 ha

W-RIIIb – 0,0197 ha W-ŁII – 0,0203 ha

202,40 zł 30,00 zł
7. 19/1 GD1M/00002024/7 0,7100 ha Miłoradz RIIIa – 0,49 ha

PsII – 0,21 ha

W-PsII – 0,01 ha

380,40 zł 40,00 zł
8. 32/2 GD1M/00018945/4 0,1200 ha Miłoradz RIIIa 74,40 zł 10,00 zł
9. 43/2 GD1M/00003866/8 0,8500 ha Miłoradz RIIIa – 0,24 ha PsII – 0,61 ha 368,40 zł 40,00 zł
10. 1/2 GD1M/00003868/2 5,5800 ha Miłoradz RIIIa – 1,89 ha

RIIIb – 2,02 ha

RIVa – 1,02 ha

PsII – 0,49 ha

W-RIIIa – 0,0695 ha

W-RIIIb – 0,0356 ha

W-RIVa – 0,0205 ha

W-PsII – 0,0344 ha

3 106,20 zł 320,00 zł
11. 102/7 GD1M/00021002/6 powierzchnia

całkowita: 1,5032 ha wydzierżawiana część: 0,7580 ha

Kończewice RIIIa – 0,61 ha

RIIIb – 0,54 ha

S-RIIIb – 0,13 ha

W-RIIIb – 0,02 ha

Br-RIIIb – 0,2032 ha

469,96 zł 50,00 zł
12. 352/32 GD1M/00020377/8 1,8815 ha Kończewice RIIIa – 1,8507 ha W-RIIIa – 0,0308 ha 1150,51 zł 120,00 zł
13. 12/4 GD1M/00005389/4 0,2496 ha Mątowy Wielkie ŁIV – 0,1015 ha N – 0,1481 ha 28,42 zł 10,00 zł
14. 248 GD1M/00021004/0 0,7000 ha Mątowy Wielkie RIIIb – 0,68 ha W-RIIIb – 0,02 ha 423,60 zł 50,00 zł
15. 249 GD1M/00021004/0 0,4900 ha Mątowy Wielkie RIIIb – 0,48 ha W-RIIIb – 0,01 ha 298,60 zł 30,00 zł
16. 5/10 GD1M/00005389/4 8,4600 ha Mątowy Wielkie PsIII – 0,96 ha LzV – 7,50 ha 2 707,20 zł 280,00 zł
17. 12/2 GD1M/00005389/4 0,8700 ha Mątowy Wielkie RIVa – 0,46 ha ŁVI – 0,41 ha 302,80 zł 40,00 zł
18. 12/6 GD1M/00005389/4 1,9448 ha Mątowy Wielkie ŁIV – 0,3758 ha

ŁVI – 0,07 ha

N – 1,4990 ha

119,22 zł 20,00 zł
19. 182/2 GD1M/00005389/4 0,1100 ha Mątowy Wielkie RIIIa 68,20 zł 10,00 zł

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: użytkowanie rolnicze.

Termin wnoszenia opłat i aktualizacja wysokości opłat: dla wszystkich nieruchomości, których wysokość czynszu będzie przekraczała 50,00 zł, czynsz dzierżawny będzie płatny w 2 ratach tj. do 31 marca i 30 września każdego roku, w przypadku czynszu nieprzekraczającego 50,00 zł, czynsz dzierżawny będzie płatny jednorazowo w terminie do 31 marca każdego roku.

Tryb wydzierżawiania i określenie dzierżawcy: dzierżawcy nieruchomości zostaną wyłonieni w drodze przetargu.

Okres trwania umowy:  

Umowy dla nieruchomości zostaną zawarte na okres 5 lat – do 31 sierpnia 2027 r.

Wydanie w posiadanie nieruchomości nastąpi po zakończeniu zbiorów przez dotychczasowych dzierżawców.

Umowa dzierżawy nieruchomości dopuszczać będzie wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron na rok naprzód przed upływem roku dzierżawnego. W ten sposób Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Gminy.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Miłoradz.

Obciążenia i zobowiązania:

 1. w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających,
 2. nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.

 

Warunki nabycia prawa dzierżawy nieruchomości:

 1. osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania;
 2. osoba przystępująca do przetargu nie może mieć zaległości w płatnościach zobowiązań względem Gminy Miłoradz;
 3. przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, wraz z podpisanym przez Referat FinansowoBudżetowy potwierdzeniem o braku zaległości względem Gminy Miłoradz (druki do pobrania w pokoju 2, 12 lub 9);
 4. minimalne postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych. Wadium:
 5. Wadia ustalone dla wyżej wymienionych działek płatne są najpóźniej do 29 lipca     

2022 r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w Banku Spółdzielczym o/Malbork nr 02  8303  0006  0060  0600  0101  0054.

 1. Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
 2. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
  1. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad wywoławczą stawkę rocznego czynszu dzierżawnego;
  2. uczestnik który wygrał przetarg, nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy;
  3. zawarcie umowy dzierżawy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie kandydata na dzierżawcę.
 3. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone bez odsetek nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia przetargu.

 

Oględzin przedmiotu dzierżawy można dokonać w dni robocze, od godz. 800 do godz. 1400, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 55 271-15-31 w. 14 lub 26.

Oferent może zapoznać się z projektem umowy dzierżawy, zawierającym postanowienia, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub 12.

Organizator wydzierżawia nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków, w wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca nie będzie występował z roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności. Okazanie punktów granicznych przez uprawnionego geodetę może nastąpić na koszt dzierżawcy.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulaminu przetargu udziela Referat Rozwoju Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub 12, lub telefonicznie 55 271-15-31 w. 14 lub 26.

Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy

Miłoradz oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/  na okres 31 dni od dnia 1 lipca 2022 r.

 

 

Wójt Gminy Miłoradz

 /-/ Arkadiusz Skorek

http://miloradz.biuletyn.net/?bip=2&cid=100&id=5044

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 27.12 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: malborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu