Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-28
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 7.69 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat:elbląski

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha/ użytek RVI,RV/cena wywoławcza 266 088,oo PLN/wadium 26600,oo PLN do 28.07.2022/ termin składania ofert 28.07.2022 godz. 15:00

  1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntową nr 52 o powierzchni 7,6904 ha, użytek RIV,RV położonej w obrębie nr 0001 Błotnica, gmina Gronowo Elbląskie, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr EL1E/00100828/4 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 266 088,00 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 00/100). 3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operat może zostać udostępniony również drogą elektroniczną. 4. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2022 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@grantfinance.pl  Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej. 6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 26 600,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 98 1140 1153 0000 4640 5200 1216 w terminie do dnia 28.07.2022 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty. 7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 29.07.2022 roku o godzinie 13:00. 8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 29.07.2022 o godzinie 14:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 9. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć z syndykiem warunkową umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku. Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi w terminie wyznaczonym przez syndyka, o którym oferent zostanie przez syndyka poinformowany. 10. W przypadku zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, umowa ta zostaje niezwłocznie przesłana do właściwego oddziału terenowego KOWR w celu wykonania przez KOWR ustawowego prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 3 k.o.w.r. 11. Niezłożenie przez KOWR w terminie miesiąca od otrzymania warunkowej umowy sprzedaży oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwokupu, pisemne poinformowanie o niekorzystaniu z prawa pierwokupu jak również bezskuteczny upływ miesięcznego terminu – oznaczają zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w terminie wyznaczonym przez syndyka. 12. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pozostałą cenę na wskazany w pkt. 6 numer rachunku bankowego nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy docelowej. 13. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu, syndyk, w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia przez KOWR o skorzystaniu z prawa pierwokupu, zwraca wybranemu oferentowi wadium. 14.Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący. 15.Kupujący nabywa daną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe). 16. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży. 17.Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV. Szczegółowych informacji udziela syndyk oraz e-mail:  biuro@grantfinance.pl Tel.  601 627 391

http://www.grantfinance.pl/strony,ogloszenia.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.69 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: elbląski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-09

Dodano: 23 maja, 2022

O godzinie: 10:00

# 5722 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,96 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu