Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-18
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 0.78 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5786 dzierżawa gruntu pod winnicę pow. 0,78 ha

Powiat:gorzowski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego pod plantację winorośli/ pow. 0,78 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 100,oo PLN/rocznie przez 4 lata, następnie 700,oo PLN/wadium 100,oo PLN do 08.07.2022/ termin przetargu 18.07.2022 godz. 12:00

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r., poz. 2213 ze zm.), Zarządzenia Wójta Gminy Santok Nr IX/2016 z dnia 01.02.2016r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Santok oraz Uchwały Rady Gminy Santok Nr XXXIX/371/2022 z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości położonej w m. Santok na czas nieokreślony, Wójt Gminy Santok

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewid. działki 126,  obr. Santok, gm. Santok o powierzchni 0,7857 ha dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00030509/1 z przeznaczeniem do dzierżawy pod wieloletnią plantację winorośli.

 

 1. Opis nieruchomości:

Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość oznaczona nr ewid. działki 126 położona w Santoku, gm. Santok o powierzchni 0,7857 ha.

Obszar działki niezabudowany i niezagospodarowany; w części nieruchomość porośnięta krzewami i drobnymi drzewami; kształt działki nieregularny, z dużym nachyleniem terenu; dostęp do nieruchomości za pośrednictwem dz. nr 125/2, obr. Santok (droga gminna o nawierzchni gruntowej) oraz dz. nr 125/8, obr. Santok (nieruchomość stanowiąca własność Gminy Santok).

 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla działki nr 126 obr. Santokobowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2002r. Nr III/22/2002 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz Woj. Lub. z 2003r., Nr 8, poz. 153). Zgodnie z ustaleniami planu działka wchodzi w obszar o symbolu MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KT – pas techniczny.

Sposób zagospodarowania: nieruchomość przeznaczona pod wieloletnią plantację winorośli.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić po podpisaniu umowy dzierżawy.

 1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 2. Nieruchomość, wydzierżawiana jest zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej. Gmina Santok nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać organ na koszt Wydzierżawiającego.
 3. Umowa dzierżawy zostanie podpisana na czas nieokreślony.
 4. Roczny czynsz dzierżawny za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania dzierżawy do osiągnięcia przez plantację pełni plonowania tj. do końca 4 roku trwania umowy wynosi 100,00 zł + podatek VAT w stawce 23%.
  • wyniku przetargu ustalona zostanie wysokość rocznego czynszu dzierżawnego od 5 roku trwania umowy do jej zakończenia.
 5. Czynsz dzierżawny płatny będzie rocznie w terminie do 30-tego marca każdego roku na podstawie wystawionej faktury VAT płatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
 6. Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w komunikacie prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen od towarów i usług konsumpcyjnych.
 7. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) za rok.

Do ostatecznej stawkiczynszu doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu wwysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) na konto bankowe Gminy

Santok w Lubuskim Banku Spółdzielczym Międzyrzecz nr 12 8367 0000 0400 0316 2410 0003 do dnia 8 lipca 2022r.  z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości dz. nr 126, obr. Santok”

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego, pozostałym uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami dzierżawy nieruchomości.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 lipca 2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Santok, ul. Gorzowska 59, sala konferencyjna, I piętro.

 

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej potwierdzonej notarialnie.

 

 1. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Pełnomocnik występujący w imieniu innej osoby przedkłada komisji oryginał pełnomocnictwa (notarialnie poświadczony).

 • przypadku osób prawnych lub innych podmiotów należy przedłożyć dokumenty potwierdzające status prawny tj. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej również umowę spółki) oraz właściwe pełnomocnictwa poświadczone notarialnie udzielone przez pozostałych wspólników spółki cywilnej.
 1. Uczestnik przetargu przedstawia komisji dowód wpłaty wadium.
 2. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Zastrzega się możliwość odstąpienia od zawarcia umowy z uwagi na uzasadniony interes publiczny.

 

 1. Integralną częścią ogłoszenia jest wzór umowy dzierżawy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia przetargu.

 

 1. Ogłoszenie o przetargu oraz wzór umowy dzierżawy umieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Santok, BIP Urzędu Gminy Santok, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Santok oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach położenia nieruchomości.
 2. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Santok oraz pod nr tel. 95 728 75 37, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Santok, dnia 14.06.2022r.

Wójt Gminy Santok

(-) Paweł Pisarek

 

https://santok.biuletyn.net/?bip=2&cid=1135&id=4967

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.78 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: gorzowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6488 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,00 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6486 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,70 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-27

Dodano: 28 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6480 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,57 ha

Powiat: nowosolski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-01-16

Dodano: 12 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6435 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 32,00 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-01-16

Dodano: 12 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6434 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 25,39 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2023-12-19

Dodano: 11 grudnia, 2023

O godzinie: 11:30

# 6432 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 6,94 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu