Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-21
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 104.41 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5785 dzierżawa gruntu rolnego pow. 104,41 ha

Powiat:kępiński
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 7-letnią dzierżawę 40 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 104,41 ha/ użytek RIII,RIV,RV,PsIII,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 72819,oo PLN/rocznie/wadium razem 12000,oo PLN do 20.07.2022/ termin składania ofert 21.07.2022 godz. 09:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

00-63/ Poznań, ul. Wojska Polskiego 28

Leśny Zakład Doświadczalny

Siemianice, ul. Kasztanowa 2A

63-645 Łęka Opatowska tel. 62-78-26″100, fax 62-78-264110 Siemianice, dnia 27.06.2022r.

NIP 777-00-04-960, REGON 000001844-00101

Zn. spr. DL-77/673/2022

OGŁOSZENIE 0 II PRZETARGU

na dzierżawę gruntów rolnych będących własnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu — Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice w celu prowadzenia gospodarki rolnej

 1.          Organizator przetargu:

Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice ul. Kasztanowa 2A, 63-645 Łęka Opatowska tel. 62-78-26-400, 62-78-26-401

 1. Forma przetargu:

Nieograniczony publiczny przetarg ofefl pisemnych 3. Przedmiot przetargu:

Grunty rolne wg Załącznika nr 1 do Ogłoszenia

 1. Informacji o lokalizacji i stanie gruntów rolnych można uzyskać od właściwych terytorialnie leśniczych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00:
 2. l) Leśnictwo Dobrygość, leś. Roman Malik, 574-272-031 2)           Leśnictwo Wielisławice, leś. Mieczysław Dacko 509-933-771
  • Leśnictwo Laski, leś. Radosław Ertel 509-933-774
  • Leśnictwo Marianka, leś. Witold Krzywański 509-755-156
  • Leśnictwo Ciecierzyn, leś. Paweł Kaczmarek 505-931-011 lub 502-381-517 6) Leśnictwo Unieszów, leś. Adam Matys    604-285-423

W tym terminie można również dokonać oględzin przedmiotowych gruntów rolnych po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z właściwym leśniczym.

 1. Okres dzierżawy

Umowa na czas określony od 1 listopada 2022 r.(l stycznia 2023 r.) do 31 grudnia 2029 r.

 1. Termin i miejsce przetargu:
 2. l) Składanie ofert:

Leśny Zakład Doświadczalny

Siemianice, ul. Kasztanowa 2A, 63-645 Łęka Opatowska

Sekretariat, do dnia 21.07.2022r. do godz. 9.00

2)      Otwarcie ofert

Leśny Zakład Doświadczalny

Siemianice, ul. Kasztanowa 2A, 63-645 Łęka Opatowska sala konferencyjna, dnia 21.07.2022r. godz. 10.00

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, które na dzień otwarcia ofert nie zalegają ze zobowiązaniami z jakiegokolwiek tytułu wobec Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice.
 2. Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2022 Dyrektora LZD Siemianice z dnia 1 1.05.2022r.
 3. spr. DL-42/514/2022 w sprawie wysokości wyjściowych stawek czynszowych stosowanych w przetargach, za korzystanie z gruntów rolnych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu — Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice wywoławcza wysokość czynszu dla 1 ha gruntu wynosi: dla gruntów ornych (R):
  • dla I klasy gleboznawczej — 1 1,1 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za

1 ha,  dla II klasy gleboznawczej — 10,3 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu,  dla IIIA klasy gleboznawczej — 9,8 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za I ha gruntu,  dla IIIB klasy gleboznawczej — 9,4 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za I ha gruntu,  dla IVA klasy gleboznawczej — 8,8 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za I ha gruntu,  dla IVB klasy gleboznawczej — 8,3 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za I ha gruntu,  dla V klasy gleboznawczej — 7,0 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za

I ha gruntu,  dla VI klasy gleboznawczej — 5,5 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu, dla użytków zielonych (Ł, PS):

 • dla I klasy gleboznawczej — 10,0 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za

1 ha gruntu,  dla II klasy gleboznawczej — 9,1 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za

I ha gruntu,  dla III klasy gleboznawczej — 8,3 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu,  dla IV klasy gleboznawczej — 7,7 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za I ha gruntu,  dla V klasy gleboznawczej — 6,8 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za

I ha gruntu,  dla VI klasy gleboznawczej — 5,3 dł pszenicy wg średniej krajowej ceny skupu za 1 ha gruntu.

Oferowaną wysokość czynszu należy podawać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za cały pakiet / rok na druku oferty na dzierżawę gruntów rolnych stanowiącym załącznik nr 3.

 1. Wymagania dotyczące wpłaty wadium:
  • Organizator wymaga wniesienia wadium w wysokości 300,00 zł za każdy pakiet pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Organizatora w Santander Bank Polska S.A.: nr rachunku: 07 1090 1144 0000 0000 1400 3300

 • Tytuł przelewu bankowego do wniesienia wadium powinien brzmieć: „II przetarg na grunty rolne. Pakiet (pakiety) numer ( w przypadku, gdy wpłacającym nie jest oferent — także imię i nazwisko oferenta, na rzecz którego jest wpłacane).
 • Wpłata wadium powinna zostać odnotowana na rachunku bankowym LZD Siemianice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2022r. Wpłaty wadium, zarejestrowane po w/w terminie, będą przez Komisję Przetargową automatycznie odrzucane.
 • Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyj ęciu oferty i wyznaczeniu miejsca i terminu zawarcia umowy lub wycofa swoją ofertę po otwarciu ofert (zob. art. 704 Kodeksu Cywilnego).
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty zostaną odrzucone lub nie zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a oferentowi, którego oferta została wybrana — zwrócona niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.
 • Szczegółowe warunki postępowania z wadium określa Regulamin przetargu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
 1. Ofertę należy składać na załączonym druku (załącznik nr 3), w zaklejonej kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu w miejscu i terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu w pkt 6.

Koperta (opakowanie) powinna być opisana: „Oferta — II przetarg na dzierżawe gruntów rolnych. PAKIET Nr . . . Nie otwierać przed 21.07.2022r.. godz.

 1. Organizator przetargu zaznacza, że umowa dzierżawy będzie zawarta wyłącznie w celu prowadzenia gospodarki rolnej, jednakże na wydzierżawionej nieruchomości zakazane będzie zakładanie upraw wieloletnich, w szczególności: sadów, plantacji wikliny, chmielu, choinek, krzewów owocowych, truskawek, borówek itp., dokonywanie zmian przeznaczenia gruntów tj. np. łąk na grunty orne, umieszczanie na dzierżawionym gruncie szop, klatek i wybiegów dla zwierząt, w tym zwierząt futerkowych, wykonywanie robót budowlanych, instalacji naziemnych i podziemnych. Ponadto Organizator podkreśla, że bez pisemnej zgody wydzierżawiającego zakazane będzie wznoszenie na gruncie stanowiącym przedmiot dzierżawy jakichkolwiek budynków, budowli, ani dokonywanie innych naniesień (urządzeń, instalacji, itp.), w tym obiektów niezwiązanych z gruntem w sposób trwały.
 2. Organizator jako formę zabezpieczenia roszczeń Organizatora związanych z umową dzierżawy uznaje kaucję pieniężną w formie przelewu bankowego na rachunek

bankowy Organizatora albo gwarancję bankową w wysokości odpowiadającej rocznemu czynszowi dzierżawnemu.

 1. Oferta powinna zawierać:
  • Informację o uczestniku przetargu (pełne dane firmy, w tym NIP, REGON i dane rejestrowe w postaci odpisu z właściwego rejestru, gdzie zarejestrowany jest przedsiębiorca lub pełne dane osobowe i adresowe osoby fizycznej, w tym NIP (jeżeli został nadany), PESEL, numer telefonu, adres e-mail),
  • Proponowaną roczną wysokość czynszu (ilość dł pszenicy za cały pakiet), ze wskazaniem numeru pakietu, leśnictwa, oddziału, kategorii gruntu, klasy i powierzchni, której dotyczy oferowany czynsz,
  • Ofertę należy składać na druku oferty na dzierżawę gruntów rolnych stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu, na całą powierzchnię pakietu według poszczególnych pozycji szczegółowego wykazu gruntów do wydzierżawienia (załącznik nr 1 do Ogłoszenia),
  • Jedna oferta jest składana na ieden pakiet. Jeżeli oferent chce złożyć ofertę na dwa lub więcej pakietów powinien złożyć analogicznie dwie lub więcej ofert, pamiętając o uiszczeniu wadium za każdą złożoną ofertę (pakiet),
  • Jedna oferta musi obeimowaé ieden pakiet w całości (wszystkie wydzielenia). Oferty składane tylko na część pakietu będą prze Komisję Przetargową automatycznie odrzucane,
  • Pisemną deklarację, że przyszły dzierżawca będzie uiszczał należny podatek,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z lokalizacją i stanem gruntu, na który złożono ofertę oraz o akceptacji warunków wzoru umowy dzierżawy,
  • Propozycję zabezpieczenia w wysokości rocznego czynszu dzierżawy,
  • Propozycję koncepcji prowadzenia działalności na wydzierżawionej nieruchomości z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w pkt 1 1
  • Oraz inne dane określone w ofercie na dzierżawę gruntu rolnego, stanowiącą załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
 2. Odrzuceniu podlega oferta, która:

została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,           uczestnik przetargu nie wpłacił wadium w wymaganej wysokości i w wymaganym terminie,            zawiera więcej niż jeden pakiet lub nie uwzględnia wszystkich pozycji w danym pakiecie, nie zawiera danych, o których mowa w pkt 13 lub dane te są niekompletne, nieczytelne lub budzą inne poważne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,            została złożona na grunt nieobjęty pakietem wymienionym w załączniku nr I do

Ogłoszenia lub inną powierzchnię niż pozycja ujęta w jednym z tych pakietów,  uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczej wysokości czynszu,  została złożona przez osobę lub jednostkę, która nie spełnia wymogu zawartego w pkt 7 niniejszego Ogłoszenia,  została złożona przez uczestnika, który na dzień otwarcia oferty zalega ze zobowiązaniami finansowymi z jakiegokolwiek tytułu wobec LZD Siemianice,  zawiera propozycję koncepcji prowadzenia działalności na wydzierżawionej nieruchomości niezgodną z pkt I I niniejszego Ogłoszenia.

 1. O odrzuceniu oferty Organizator przetargu zawiadamia oferenta niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert, przeprowadzony zostanie dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
 3. Komisja Przetargowa, oceniając ofertę, bierze pod uwagę oferowaną wysokość czynszu za cały pakiet.
 4. Przetarg wygrywa ten oferent, który zaoferował najwyższą wysokość czynszu dzierżawnego za cały pakiet (tj. najwyższy średni roczny czynsz dzierżawny mierzony w dł pszenicy za 1 ha gruntu wchodzącego w skład danego pakietu).
 5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynęła przynajmniej jedna oferta.
 6. Komisja Przetargowa otwiera oferty i przystępuje do ich rozpatrzenia w miejscu i terminie określonym w Ogłoszeniu w pkt 6.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo:

zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyny,          unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny,   nie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert bez podania przyczyny.

 1. Organizator przetargu (LZD Siemianice) niezwłocznie zawiadamia uczestników przetargu o wyniku zakończonej procedury przetargowej, poprzez wywieszenie listy osób, których oferta została wybrana przez Organizatora jako najkorzystniejsza, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej lzdsiemianice.home.pl.
 2. Po zatwierdzeniu vwników przetargu, Organizator zawiadamia oferenta wygrywającego przetarg dla danej nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Przed zawarciem umowy dzierżawy oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia zgodnie z propozycją wskazaną w ofercie. Brak złożenia zabezpieczenia do dnia zawarcia umowy uznaje się jako uchylenie się oferenta od zawarcia umowy.
 4. W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchyla się od zawarcia umowy dzierżawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o przyjęciu oferty i wyznaczeniu miejsca i terminu zawarcia umowy, Organizator przetargu zastrzega, że wadium nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.
 5. W przypadku, gdy wygrywający przetarg uchylił się od zawarcia umowy (zob. pkt 9 tiret 5), Organizator przetargu może zawrzeć umowę z oferentem, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert na warunkach wynikających z tej oferty.
 6. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest starszy specjalista d/s gospodarki leśnej i stanu posiadania Lechosław Małys, tel. 62 78 26 415.
 7. Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.01.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1944.),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ol .08.2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.

1186 z późn. zm.),

 • Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora LZD Siemianice z dnia 1 1.05.2022r., m. spr. DL-42/514/2022 w sprawie wysokości wyjściowych stawek czynszowych stosowanych w przetargach, za korzystanie z gruntów rolnych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu — Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice,
 • Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora LZD Siemianice z dnia 11.05.2022r., zn. spr. DL-42/515/2022 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań publicznych (nieograniczonych) przetargów ofertowych na dzierżawę nieruchomości stanowiących grunty rolne będące własnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu — Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice.
 1. W sytuacji niejasnej, mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.01.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1944).
 2. Wykaz załączników załącznik nr 1 — szczegółowy wykaz gruntów do wydzierżawienia,            załącznik nr 2 — regulamin przetargu,         załącznik nr 3 — oferta na dzierżawę gruntów rolnych,        załącznik nr 4 — wzór umowy dzierżawy, załącznik nr 5 — klauzula informacyjna RODO
 3. 5785 siemianice wykaz gruntów

http://www.lzd-siemianice.home.pl/lzd/index.php/zamowienia-publiczne/przetargi/2022.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 104.41 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: kępiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-10

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6321 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,91 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 16 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6295 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,01 ha

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu