Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-13
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 437.23 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5784 dzierżawa gruntu rolnego pow. 437,23 ha

Powiat:policki
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 437,23 ha/ użytek RIII,RIV,RV/produkcja roślinna/ czynsz wywoławczy razem 1100000,oo PLN/rocznie/wadium razem 275000,oo PLN do 11.07.2022/ termin składania ofert 13.07.2022 godz. 10:00

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w okresie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2032 r., nieruchomości

Lp. Gmina Obręb Nr działek * Powierzchnia Nr Księgi wieczystej Przeznaczenie Cena wywoławcza

rocznego czynszu

Wadium
1. Kołbaskowo 0014

Rajkowo

cz. 10/43; 2/3; 4/25; 4/26; cz. 4/28; cz.

4/29.

157,5692 ha SZ2S/00017824/3 Produkcja rolna roślinna 1.100.000 zł 275.000 zł
0010

Ostoja

8/16; 8/18; 5/4; cz.

5/93; cz. 5/60; cz.

5/62; 5/70-5/85; cz.

5/86; 5/87; 5/97; cz.

5/95; 10/32; 3/18;

3/19; 3/26; 3/27;

3/35-3/40; 3/42; 3/43; 3/47-3/50; cz.

3/56.

176,5269 ha SZ2S/00003939/1 SZ2S/00038789/8

SZ2S/00026320/6

0013

Przylep

26/42-26/52; 26/54;

26/55; 26/78-26/98;

26/112-26/124;

26/126-26/129;

26/134-26/150; 26/152; 26/153;

26/159-26/177; cz.

10; 12; cz. 7/70; 7/56.

103,1386 ha SZ2S/00003907/8
Łącznie 437,2347 ha

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę w okresie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2032 r., nieruchomości gruntowychpołożonych w obrębie Rajkowo, Ostoja, Przylep gmina Kołbaskowo

* znak „cz.” oznacza „część działki”

Na części gruntów położonych w obrębie Rajkowo, Ostoja, Przylep znajdują się sieci elektroenergetyczne, tj. słupy i linie napowietrzne średniego, wysokiego i najwyższychnapięć.

Na części gruntów położonych w obrębie Rajkowo, Ostoja, Przylep znajdują się sieci drenarskie, tj.  studnie betonowe melioracyjne, rurociągi odwadniające i dreny.

Grunt będący przedmiotem dzierżawy objęty jest umową dzierżawy nieruchomości rolnej z terminem obowiązywania do dnia 30.09.2022 r.

Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godz. 10:30 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przy al. Piastów 48, V piętro, pok. 521.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu. Wadium należy wpłacić na konto Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Santander Bank Polska S.A. 11 1090 1492 0000 0001 0766 8908 z dopiskiem na dowodzie wpłaty „wadium na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rajkowo, Ostoja, Przylep gmina Kołbaskowo”.

Wadium winno być uznane na rachunku bankowym Uczelni najpóźniej w dniu 11 lipca 2022 r.

 1. Wpłata wadium powoduje przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń, opisanych szczegółowo w Regulaminie sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przenoszenia prawa wieczystego użytkowania, a także najmu i dzierżawy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który znajduje się na stronie internetowej ZUT:

https://bip.zut.edu.pl/majatekzut/przetargisprzedaznieruchomosci/regulamin.html

Wpłata wadium oznacza również akceptację bez zastrzeżeń wszystkich warunków zawartych w projekcie umowy, która jest dostępna do wglądu na stronie internetowej ZUT, a która stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia. Wniesione wadium przepada w przypadku uchylania się oferenta od podpisania umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Wydzierżawiającego.

 1. Wadium w kwocie określonej w warunkach przetargu, wniesione przez przystępującego do przetargu, którego oferta została wybrana, zalicza się na poczet kaucji zabezpieczającej, która zabezpieczy roszczenia Wydzierżawiającego o zapłatę czynszu, kar umownych i odszkodowania za ewentualne szkody w przedmiocie dzierżawy, nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem oraz wynikające z nieprzestrzegania przez Dzierżawcę zapisów umowy.
 2. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej ZUT przy al. Piastów 17, pokój 127 B, w terminie do dnia 13 lipca 2022 do godz. 10:00 na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Rajkowo, Ostoja, Przylep gmina Kołbaskowo”.
 3. Każdy z uczestników przetargu (oferent) może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi dotyczyć całości przedmiotu przetargu. Złożenie przez uczestnika przetargu więcej niż jednej oferty skutkować będzie uznaniem za nieważne wszystkich złożonych przez niego ofert.
 4. Oferta winna być opatrzona datą oraz własnoręcznym, czytelnym i pełnym podpisem (podpisami) oferenta lub osób go reprezentujących.
 5. Cena wywoławcza, cena oferowana podawane są w kwotach netto. Do ustalonej w przetargu rocznej ceny czynszu dzierżawnego zostanie dodana kwota netto stanowiąca równowartość podatku rolnego dla dzierżawionej powierzchni w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

Do wartości rocznego czynszu dzierżawnego netto zostanie doliczony podatek od towarów i usługw stawce wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

 1. ZUT zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego przedmiotu dzierżawy. Koszty ewentualnego okazania granic przez geodetę, ponosi dzierżawca.
 2. ZUT nie dysponuje wynikami analiz gleb na zawartość składników pokarmowych (P, K, Mg) i pH w odniesieniu do przedmiotu dzierżawy, wykonanych przez Okręgową Stację Chemiczno –Rolniczą działającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Uczelni wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

 1. Zawarcie umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia) uzależnione jest od uzyskania zgody organów właściwych na dokonanie ww. czynności prawnej, w trybie określonym w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1933) z zastrzeżeniem treści art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574).
 2. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi z dniem 01.10.2022 r., chyba że do tego dnia Wydzierżawiający nie uzyska zgody organów właściwych, wówczas przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgody.
 3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu wydania.
 4. Niepodpisanie umowy dzierżawy z powodu braku zgody organów właściwych albo przesunięcie terminu wydania przedmiotu dzierżawy,nie wiąże się z jakimkolwiek roszczeniem Oferenta / Dzierżawcy wobec ZUT w Szczecinie / Wydzierżawiającego, opartym na jakiejkolwiek podstawie prawnej.
 5. W przypadku przesunięcia terminu wydania przedmiotu dzierżawy w związku z nieotrzymaniem zgody, o której mowa w § 3 ust. 1, Wydzierżawiający zobowiązuje się do ustalenia w drodze negocjacji z Dzierżawcą, stawki czynszu w pierwszym roku trwania umowy.
 6. ZUT zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia przetargu w całości lub w części, bez podania przyczyny.
 7. Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości, można uzyskać pod nr tel. 91 578 25 65, 661 026 076 lub drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomosciami@zut.edu.pl

 

https://bip.zut.edu.pl/majatek-zut/najemdzierzawa/aktualne-oferty-na-najemdzierzawe.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 437.23 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: policki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu