Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-31
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 31.90 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5782 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 31,90 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 31,90 ha/ mpz budowa farmy pv/czynsz wywoławczy 392370,oo PLN brutto/rocznie wadium 39000,oo PLN do 26.08.2022/ termin przetargu 31.08.2022 godz. 09:30

Burmistrz

Miasta i Gminy

Cieszanów

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej

 

L.p. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow.  działki
(w m2)
Przeznaczenie nieruchomości
 i sposób jej zagospodarowania
Roczny czynsz brutto
w zł wywoławczy
Godzina przetargu Wysokość wadium
(w zł)
Minimalne postąpienie
(w zł)
1. Kompleks nieruchomości składający się z części działki nr 1300/24 o pow. 11,50 ha, części działki 1300/23 o pow. 19,4050 ha oraz działki 1300/25 o pow. 0,9950 ha – obręb Dachnów

KW PR1L/00030479/3

31,900 ha Nieruchomość przeznaczona
do oddania
w dzierżawę na okres 30 lat  z przeznaczeniem na realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej
392 370,00 godz. 930 39 000,00 1% ceny wywoławczej, nie mniej niż
4 000,00 zł

 

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr LV/59/2018 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 12.06.2018  działka 1300/25 położona jest w terenach oznaczonych symbolem „P/U”- tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów
z zakazem zabudowy mieszkaniowej; natomiast działki 1300/23 i 1300/24 mieszczą się
w terenach oznaczonych symbolem „P/U” ”- tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów
z zakazem zabudowy mieszkaniowej, „R” – tereny rolnicze, „RU”- tereny zabudowy obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich.

Nieruchomość posiada dobrą dostępność komunikacyjną.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, sala narad, I piętro (nowy budynek) 

 

 Warunki przetargu:

 1. Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanówlub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie, nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 najpóźniej w dniu 26.08.2022 (za termin wniesienia wadium liczy się data wpływu środków na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów). Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego oferentowi, który przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
 2. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygra uchylać się będzie od zawarcia umowy.
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone w ogłoszeniu. Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania w przetargu oraz aktualny odpis KRS.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie minimalne w wysokości 1% ceny wywoławczej tj. nie mniej niż 4 000,00 zł. Czynsz dzierżawny będzie podlegał aktualizacji zgodnie z art. 5 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami.
 5. Czynsz dzierżawny przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęciabudowy będzie wynosił 2000 zł (netto) za 1 ha wydzierżawionego gruntu. (Do podanej ceny doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki). Natomiast od dnia rozpoczęcia budowy czynsz płatny będzie w wysokości ustalonej w przetargu.
 6. Dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie do złożenia deklaracji podatkowej
  w tutejszym Urzędzie oraz opłacania podatku. 
 7. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę w związku z przygotowaniem przedmiotu dzierżawy do założonego celu, w tym budowa, a następnie użytkowanie przedmiotu dzierżawy zgodnie
  z celem dzierżawy, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego.
 8. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak uzyskania dokumentacji formalnej wymaganej do realizacji planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.
 9. Dzierżawca będzie zobowiązany do prowadzenia nadzoru przedmiotu dzierżawy na własny koszt.
 10. Dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawa dotyczących utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym porządku i czystości w tym do wykaszania przedmiotu dzierżawy.
 11. Każdy z uczestników przetargu może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.
 12. Organizator przetargu ustali termin podpisania umowy i powiadomi o tym podmiot bądź osobę wyłonioną na dzierżawcę. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 13. Przed przestąpieniem do przetargu oferenci powinni przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz akceptacji postanowień w nim zawartych, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  wsi Dachnów w dniach 27.06.2022 do 28.08.2022 r. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku pod nr tel. (0-16) 632 86 83 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Cieszanów, sala operacyjna.

 

 

Cieszanów, dnia 27.06.2022 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów
  Zdzisław Zadworny

 

 

https://www.bip.cieszanow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=10&id=1639&x=1&y=15&z=&n_id=5117

 

Szczegóły

Powierzchnia: 31.90 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: lubaczowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 24 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6013 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 18,86 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6012 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5933 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,50 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-11

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5932 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,60 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-21

Dodano: 18 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:30

# 5884 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,10 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu