Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-05
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.08 ha
0
PLN

4 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5779 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,08 ha

Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 6 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,08 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 1260,oo PLN/rocznie/wadium razem 240,oo PLN do 01.07.2022/ termin przetargu 05.07.2022 godz. 10:00

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1490 ze zm.)

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do  3 lat podanej do publicznej wiadomości w dniu 25  kwietnia 2022 r.

 

L.p. Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

Stawka

wywoławcza

czynszu w

dt żyta

Wadium

(zł)

   1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

Bąkowice

 

 

 

Bąkowice

 

 

 

Miodary

 

 

 

Wężowice

 

 

 

Biestrzykowice

 

 

 

Zbica

284/2

 

 

 

278/3

 

 

 

64/1

 

 

 

72

 

 

 

93/2

 

 

 

84/3

0.2000

 

 

 

0.4700

 

 

 

3.5600

 

 

 

0.2900

 

 

 

0.2100

 

 

 

0.3536

OP1U/000

53967/2

 

 

OP1U/000

54234/2

 

 

66185

 

 

 

56043

 

 

 

OP1U/000

79753/7

 

 

64338

 Użytek rolny.  Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.  Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.  Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.  Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.  Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.  Do użytku

rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

0.7400 dt

 

 

 

1.9950 dt

 

 

 

8.4600 dt

 

 

 

8.5000 dt

 

 

 

252.0000 dt

 

 

 

0.7072 dt

    8.00 zł

 

 

 

24.00 zł

 

 

 

100.00 zł

 

 

 

100.00 zł

 

 

 

3000.00 zł

 

 

 

8.00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  05  lipca  2022 r. w godz. od 1000     do  12 00   w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia   01 lipca  2022  r.

Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

 

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

  1. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.
  2. Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy

obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

  1. Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.
  2. Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem,

iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po

podpisaniu  umowy .

  1. W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe

 

http://swierczow.pl/2931/1747/zarzadzenie-nr-0050672022-wojta-gminy-swierczow-z-dnia-30-maja-2022r-w-sprawie-ogloszenia-ustnego-przetargu-nieograniczonego-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-stanowiacych-wlasnosc-gminy-swierczow.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.08 ha
Województwo: opolskie
Powiat: namysłowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu