Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-14
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 3.50 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5774 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,50 ha

Powiat:tarnowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,50 ha/ użytek PsIV/ czynsz wywoławczy 200,oo PLN/rocznie/wadium 40,oo PLN do 14.07.2022/ termin składania ofert 14.07.2022 godz. 15:00

Dzierżawa nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/19 o powierzchni 3,50 ha, położona w Podlesiu Dębowym.

Ogłoszenie Burmistrza Żabna o drugim, pisemnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/19 o powierzchni 3,50 ha, położona w Podlesiu Dębowym.

OGŁOSZENIE

Żabno, 20 czerwca 2022 r.

Burmistrz Żabna ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres 3 lat, części działki nr 41/19 o powierzchni 3,50 ha, położonej w Podlesiu Dębowym, z przeznaczeniem na koszenie terenów zielonych. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00047847/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Klasa bonitacyjna działki: PsIV – 3,30 ha, PsV – 0,20 ha. Termin poprzedniego przetargu – 21 kwietnia 2022 r.

Termin części jawnej przetargu: 21 lipca 2022 r., o godz. 10.00
Miejsce części jawnej przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 4

Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi: 200,00 zł. Roczny czynsz płatny będzie jednorazowo w terminie do 30 września każdego roku, po otrzymaniu faktury VAT.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 40,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 14 lipca 2022 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście wraz z dokumentem tożsamości.

Pisemne oferty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Żabnie – parter, najpóźniej do 14 lipca 2022 r., w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg –część działki nr 41/19 Podlesie Dębowe – 21 lipca 2022 r.”

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
2) datę sporządzenia oferty,
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
4) oświadczenie oferenta, o niezaleganiu w płaceniu podatku od nieruchomości,
5) oferowaną cenę rocznego czynszu (aby oferta mogła zostać przyjęta oferowana cena musi być wyższa niż wywoławcza),
6) dodatkowe wyjaśnienia i uzasadnienie oraz planowane użytkowanie nieruchomości.
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium, które jest warunkiem wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone na poczet czynszu, pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi o ile uczestnik, którego oferta zostanie wybrana uchyliłby się od zawarcia umowy dzierżawy.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 14-645-60-12, w. 41

Zastrzega się możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert

 

https://bip.malopolska.pl/umwzabno,a,2125096,dzierzawa-nieruchomosci-oznaczonej-jako-dzialka-nr-4119-o-powierzchni-350-ha-polozona-w-podlesiu-deb.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.50 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-05-25

Dodano: 11 maja, 2023

O godzinie: 08:00

# 6182 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-12

Dodano: 27 marca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6140 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: oświęcimski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5938 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5937 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 32,27 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5825 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5816 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,34 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu