Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.93 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5772 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,93 ha

Powiat:lęborski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,93 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy 986,oo PLN/rocznie/wadium 180,oo PLN do 08.08.2022/ termin przetargu 10.08.2022 godz. 10:00

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 roku, poz.1490 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Wicko

  1. Słupska 9, 84-352 Wicko

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat w celach rolnych, część nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Łebieniec, obręb ewidencyjny Łebieniec, stanowiące część działek ewidencyjnych numer:

  • działka nr 85/1 o pow. 2,5780 ha,
  • działka nr 85/4 o pow. 1,36 ha,

dla których V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgi wieczyste nr SL1L/00015076/4 oraz SL1L/00015083/6.

 

Data przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dn. 10 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku ul. Parkowa 2.

 

Cena wywoławcza:

Roczny czynsz dzierżawny jako cena wywoławcza wynosi:

  • działka nr 85/1 – 644,50 zł,
  • działka nr 85/4 – 340,00 zł,

Osiągnięta cena wywoławcza nie podlega naliczeniu podatku VAT. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca płacić będzie należny podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium:

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości: dla działki nr 85/1 – 120 zł, dla działki nr 85/4 – 60 zł, w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy – Zjednoczony Bank Spółdzielczy 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050, w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r. z dopiskiem „wadium na dzierżawę części działki nr …… położonej w Łebieńcu gm. Wicko”.

Lokalizacja nieruchomości:

Nieruchomości znajdują się w północnej części miejscowości Łebieniec. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Kształt działek przeznaczonych do dzierżawy nieregularny. Teren nieogrodzony, w części porośnięty roślinnością trawiastą. W terenie działki nr 85/1 znajduje się ujęcie wody wraz z przyłączem elektroenergetycznym zgodnie z załącznikiem graficznym (teren ujęcia oznaczono kolorem niebieskim natomiast przewód energetyczny kolorem czerwonym).

Przeznaczenie działek:

Zgodnie z uchwałą nr VI/26/2019 Rady Gminy Wicko z dn. 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łebieniec, działki położone są w części na terenie rolniczym (symbol 06.25.R), terenie obiektów infrastruktury ujęcia wody S1, S2, S3 – studnie (symbol 25/Wz1).

Teren rolniczy, oznaczony symbolem 06.25.R:

1. Przeznaczenie terenu rolniczego:
1) tereny 25/Wz1, 25/Wz2, 25/Wz3 zajmują obiekty infrastruktury komunalnego ujęcia wody „Łebieniec”, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 14 ust. 2;
2) przez teren przebiegają rowy melioracji wodnych, dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 14 ust. 4:
a) rów numer R-C-1,oznaczony w planie jako wydzielenie 25/Km.01,
      b) rów numer R-D, oznaczony w planie jako wydzielenie 25/Km.02,
c) rowy o numerach R-D-7, R-D-8, których przebieg oznaczono w planie odpowiednim symbolem;

 

Uwagi dodatkowe:

Roczny czynsz dzierżawny będzie wnoszony do 31 marca każdego roku. Pierwszy roczny czynsz dzierżawny naliczany będzie proporcjonalnie do okresu trwania dzierżawy w danym roku i płatny będzie
w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie z dniem
1 stycznia kolejnego roku dzierżawy, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług, ogłoszony
w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku niezapłacenia czynszu w terminie dzierżawca zobowiązuje się do zapłacenia odsetek ustawowych. Wydzierżawiający nie zapewnia dostępu do urządzeń energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Dzierżawca załatwia we własnym zakresie i na własny koszt dostęp do w/w urządzeń po uprzednim, pisemnym wyrażeniu zgody przez Wydzierżawiającego. Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy. Dzierżawca nie może przelać w całości lub w części uprawnień wynikających
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. Dzierżawca nie może bez zgody Wydzierżawiającego na dzierżawionych gruntach dokonać trwałych nasadzeń tj. drzew i krzewów owocowych oraz wznosić budowli. Dokonywanie nakładów na przedmiot umowy wymaga każdorazowo pisemnej zgody Wydzierżawiającego. Dzierżawca zobowiązuje się używać przedmiot dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia części lub całości przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania dzierżawionego terenu w czystości zgodnie z obowiązujący Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn. Wydzierżawiający może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
w przypadku nieprzestrzegania warunków umowy. Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt i na własne ryzyko zobowiązany jest do przygotowania terenu pod prowadzoną działalność gospodarczą. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane jego działalnością lub pozostające w związku z korzystaniem z przedmiotu dzierżawy i jego działalnością. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w obrębie przedmiotu dzierżawy w okresie dzierżawy ponosi Dzierżawca. W przypadku inwestycji związanych z realizacją celu publicznego dzierżawca zobowiązuje się udostępnić przedmiot dzierżawy na czas realizacji zadania w termiach wyznaczonych przez Wydzierżawiającego.

 

Warunki uczestnictwa w przetargu:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej czynszu z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

a/ dowód wpłaty wadium,

b/ w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby – pełnomocnictwo notarialne bądź z podpisem poświadczonym notarialnie,

c/ w przypadku małżonków wydzierżawiających nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu zawierającym zgodę na wydzierżawienie nieruchomości,

d/ w przypadku wspólników spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

e/ w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, a pozostałym zostaje zwrócone. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości w terenie i warunkami określonymi
w ogłoszeniu.

 

Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Granice nieruchomości objętej przetargiem dzierżawca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowienie znaków granicznych ponosi w całości dzierżawca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba, która została ustalona jako dzierżawca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja
o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny.

 

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Rozwoju Gminy na parterze Urzędu Gminy (pokój nr 3) i jest do wglądu w dniach i godzinach pracy Urzędu, tel. 59 861 11 82 w. 126.

 

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy, w sołectwie Łebieniec, przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.wicko.pl) oraz poprzez umieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie (21.06.2022 r.)

 

 

 

Z up. Wójta

Agnieszka Wolańska

Zastępca Wójta

http://www.bip.wicko.pl/a,22150,wojt-gminy-wicko-oglasza-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-oddanie-w-dzierzawe-na-okres-do-3-lat-w-.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.93 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: lęborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5999 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,53 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 19 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5887 dzierżawa gruntu rolnego pow. 23,15 ha

Powiat: gdański

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu