Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-29
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 87.08 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5771 dzierżawa gruntu rolnego pow. 87,08 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 87,08 ha/ użytek ŁIV,RIV/ czynsz wywoławczy 12000,oo PLN/rocznie/wadium 1000,oo PLN do 27.06.2022/ termin składania ofert 29.06.2022 godz. 15:00

ZARZĄDZENIE Nr 111/2022

BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 30.05.2022 r.

w sprawie przetargu nieograniczonego pisemnego i zatwierdzenia regulaminu przetargu na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1 z obrębu 0016 Obory o łącznej powierzchni 87,0808 ha, na okres do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zarządza, co następuje:

Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny i zatwierdza regulamin przetargu na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1 z obrębu 0016 Obory, o łącznej powierzchni 87,0808 ha.

Ogłoszenie wraz z regulaminem przetargu stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Informacja o przetargu nieograniczonym pisemnym i zatwierdzeniu regulaminu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl oraz w prasie lokalnej.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr I do Zarządzenie Nr N111/2022 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dniaen. 93.. 2022 roku

OGŁOSZENIE ORAZ REGULAMIN PRZETARGU

na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Konstancin-Jeziorna, stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1 z obrębu 0016 Obory o łącznej powierzchni 87,0808 ha, na okres do 3 lat

Organizator

Gmina Konstancin-Jeziorna

Miejsce przeprowadzenia przetargu

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu nieograniczonego pisemnego, zwanego dalej przetargiem, jest dzierżawa na okres do 3 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 87,0808 ha, położonej w miejscowości Obory w gminie Konstancin-Jeziorna z przeznaczeniem wyłącznie na cele rolne. Dzierżawca nie ma prawa dokonywać na przedmiocie dzierżawy nakładów trwale związanych z gruntem oraz nie ma prawa rozporządzać przedmiotem dzierżawy, nie może oddać części lub całości przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.

sS4

Opis stanu formalno-prawnego nieruchomości

Nieruchomość o łącznej powierzchni 87,0808 ha stanowiąca działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1 z obrębu 0016 Obory, położona w gminie Konstancin-Jeziorna, stanowiąca własność Gminy Konstancin-Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WAI 1/00007778/3.

55

Termin i miejsce składania ofert

l . Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jezioma, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w punkcie obsługi mieszkańca (stanowisko kancelarii) w terminie do dnia 29.06.2022 roku do godziny 15.00.

 1. Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30.06.2022 roku o godz. 1 1.00, w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Piaseczyńskiej 77, w sali posiedzeń nr 7, zgodnie z 10 niniejszego przetargu.

Warunki uczestnictwa w przetargu

l . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-złoženie prawidłowej oferty — zgodnej z terminem i wymaganiami określonymi w niniejszym przetargu,

-wniesienie wadium w określonej wysokości, formie oraz w wyznaczonym terminie.

 1. Oferta (wypełniony druk oferty wraz z załączonymi wymaganymi dokumentami) powinna być złożona w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu jej zaklejenia. Na kopercie umieszcza się napis „Oferta na dzierżawę gruntu o powierzchni 87,0808 ha położonego we wsi Obory stanowiącego działki ewidencyjne nr 1/5, 1/6, 6/1 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna” oraz nazwę i adres oferenta.
 2. Okres związania ofertą jest do dnia 29.07.2022 roku.

Wymogi dotyczące oferty i załączonych do niej dokumentów

l . Wzór oferty stanowi załącznik nr I do niniejszego ogłoszenia i regulaminu. Za ważną uznaje się jedynie ofertę złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr I do niniejszego ogłoszenia i regulaminu.

 1. Oferowana wysokość miesięcznej stawki czynszu netto nie może być niższa niż 1000,00 zł netto miesięcznie.
 2. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.
 3. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów dotyczących oferty i załączonych do niej dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.

Sposób publikacji dokumentów

l . Ogłoszenie i Regulamin przetargu, będzie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.konstancinjezioma.pl.

 1. Informacja o ogłoszeniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu składania ofert poprzez zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, na stronie intemetowej bip.konstancinjezioma.pl oraz w prasie lokalnej.

Ważność przetargu

l . Przetarg może się odbyć, w przypadku wpływu przynajmniej jednej oferty spełniającej wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 1. Przetarg uważa się za nierozstrzygnięty, jeżeli:
  1. nie wpłynęła żadna oferta przetargowa,
  2. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował co najmniej stawki czynszu, o którym mowa w S 7 ust. 2,
  3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej z ofert.
 2. Przetarg może zostać odwołany bez podania przyczyn.

Rozstrzygnięcie przetargu

l . Rozstrzygnięcie przetargu odbywa się w części jawnej i niejawnej.

 1. W części jawnej mogą brać udział oferenci lub upoważnieni przedstawiciele oferentów — nie więcej niż dwie osoby w imieniu każdego oferenta.

W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej w pierwszej kolejności stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ustala i podaje liczbę złożonych ofert oraz odrzuca oferty złożone po terminie, oraz oferty nie spełniające wymagań w określonych w niniejszym ogłoszeniu i regulaminie. Po stwierdzeniu, przez Przewodniczącego, prawidłowości ogłoszenia przetargu Komisja dokonuje otwarcia ofert w kolejności ich złożenia oraz:

 1. sprawdza czy koperta i oferta nie zostały naruszone,
 2. sprawdza czy oferty zawierają wymagane dokumenty,
 3. potwierdza fakt wpłacenia wadium,
 4. kwalifikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

Przewodniczący informuje zebranych przedstawicieli oferentów o terminie ogłoszenia wyników przetargu.

 1. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: – nie odpowiadają warunkom przetargu,

– nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,

-do ofert nie dołączono dowodu wpłacenia wadium,

-są nieczytelne lub wzbudzają wątpliwości co do ich treści.

 1. W części niejawnej przetargu komisja dokonuje wybołu najkorzystniejszej oferty kierując się kryterium zaproponowanej wysokości czynszu za cały oferowany okres umowy dzierżawy. Jeżeli zostaną złożone oferty o jednakowym najwyższym czynszu, to organizator zarządza pomiędzy oferentami, którzy złożyli te oferty przetarg ustny w wyniku którego zostanie wyłoniony dzierżawca, który zaoferuje wyższy czynsz.
 2. Po zakończeniu postępowania przetargowego Komisja sporządza protokół, który jest przekazywany Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna celem akceptacji wnioskowanego przez Komisję wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Postępowanie przetargowe uważa się za zakończone z datą z jaką Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaakceptował rozstrzygnięcie przetargu bądź zadecydował o pozostawieniu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Wadium

l . Kwota wadium wynosi 1000,00 zł.

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 27.06.2022 roku.

Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 15 8002 0004 0200 1 I I I 2002 0067 w Banku Spółdzielczym O/Konstancin-Jeziorna. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy organizatora przetargu.

 1. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu.
 2. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy dzierżawy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, wniesione przez oferenta wadium płzepada.
 3. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zostaje zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

i 12

Wyniki konkursu ofert

Infołmacje o wynikach przetargu Przewodniczący Komisji, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zamknięcia postępowania przetargowego wywiesza na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, oraz umieszcza na stronie intemetowej bip.konstancinjeziorna.pl.

SS 13

Umowa dzierżawy

 1. Umowę dzierżawy z oferentem, który wygrał przetarg zawiera Gmina Konstancin*Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziomie przy ul. Piaseczyńskiej 77 w terminie wyznaczonym przez organizatora konkursu, nie dłuższym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia i regulaminu).
 2. Warunki umowy nie podlegają negocjacjom.
 3. Czynsz płatny jest od dnia zawarcia umowy.

14

Postanowienia końcowe

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, jego unieważnienia lub zamknięcia bez wybrania jakiejkolwiek z ofert — bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

http://bip.konstancinjeziorna.pl/przetarg-nieruchomosci/4854/dzialki-ewidencyjne-nr-1-5-1-6-6-1-z-obrebu-0016-obory

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 87.08 ha
Województwo: mazowieckie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 8 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6555 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,49 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-09

Dodano: 31 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6485 Dzierżawa gruntu rolnego i stawu, pow. 132,09 ha

Powiat: miński

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu