Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-12
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 4.19 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5768 dzierżawa jeziora pow. 4,19 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę jeziora/ pow. 4,19 ha/ użytek Ws jezioro amatorski połów ryb/ czynsz wywoławczy 1384,oo PLN/rocznie/wadium 700,oo PLN do 08.07.2022/ termin przetargu 12.07.2022 godz. 09:00

Białogard, dnia 09 czerwca 2022 roku GN.6845.1.1.2019/2022.ESz

Starosta Białogardzki

 

na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Skarbu Państwa – na okres 10 lat – z przeznaczeniem na amatorski połów ryb  oraz na cele rekreacyjne.

 

 

 1. Przedmiotem oddania w dzierżawę jest nieruchomość niezabudowania stanowiąca działkę ewidencyjną nr 179/2 o powierzchni 4,1924 ha (Ws – wody stojące, jezioro), położoną w obrębie ewidencyjnym Tyczewo, gmina Tychowo. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr KO1B/00050069/1, prowadzoną przez  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białogardzie.

 

 1. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tychowo, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXI/201/21 Rady Miejskiej w Tychowie z dnia 23 lutego 2021 r., nieruchomość opisana jest jako: · wody powierzchniowe,
 • działka znajduje się w strefie K – krajobrazowej ochrony konserwatorskiej – obszar obejmujący tereny wsi i ich otoczenie, których cechy fizjonomiczne nawiązują do tradycji historycznej z nielicznymi oryginalnymi obiektami historycznego zagospodarowania terenu. Na obszarze strefy ustala się obowiązujące zasady lokalizacji zabudowy, kompozycji i zagospodarowania oraz podstawowe parametry formy zabudowy.

 

 1. Działkę przeznacza się do wydzierżawienia – na okres 10 lat – z przeznaczeniem na amator-

ski połów ryb oraz na cele rekreacyjne.

 

 1. Kwota wywoławcza rocznego czynszu za dzierżawę nieruchomości wynosi 1 383,49 zł

(jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt trzy złote i 49/100), zgodnie z pkt. 1 lit. ł) załącznika do zarządzenia nr 63/2021 Starosty Białogardzkiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w granicach administracyjnych Powiatu Białogardzkiego.

 

 1. Wysokość czynszu za dzierżawę nieruchomości będzie waloryzowana nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym na zasadach określonych w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia         1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powołanej wyżej, w oparciu o wskaźnik zmiany cen nieruchomości, a w razie ich braku w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

 1. Forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

 1. Termin i sposób zapłaty ceny nieruchomości – cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od daty zawarcia  umowy, natomiast w latach następnych, do dnia 31 marca, z góry za dany rok, bez dodatkowych wezwań.

 

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 roku o godz. 900w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 w pokoju nr 002.

 

 

 1. Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu obowiązana jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 700,00 zł (siedemset złotych i 00/100) – najpóźniej do dnia 08 lipca 2022 roku na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Białogardzie nr 76 1090 2646 0000 0001 4677 2453 Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Na dowodzie powinna być oznaczona nieruchomość, której dotyczy wniesione  wadium, imię i nazwisko osoby zamierzającej wziąć udział w przetargu oraz jej numer  telefonu.

 

 1. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym;   wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się

na poczet pierwszej opłaty z tytułu dzierżawy.

 

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 15,00 zł, co stanowi 1% ceny nieruchomości, z zaokrągleniem w górę        do pełnych dziesiątek złotych.

 

 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich ob. ciążeń publiczno-prawnych przypadających na przedmiot dzierżawy, w tym należnego podatku,            zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawie- dliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy, Starosta          Białogardzki może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. Nieruchomość wystawiana jest do dzierżawy na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku wznowienia granic   wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy, Starosta Białogardzki nie bierze   odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez

geodetę może zlecić Starosta Białogardzki na koszt dzierżawcy. Dzierżawca zobowiązany   będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, w tym: powierzchnia, granice i dostęp do dróg publicznych.

 

 1. Starosta Białogardzki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, powołanej wyżej.

 

 1. W Biurze Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Białogardzie przy Placu Wolności 16-17 – pokój nr 307 można zapoznać się z dokumentacją techniczną dotyczącą nieruchomości oraz pod numerem tel. 94-312-09-05 można uzyskać dodatkowe informacje o przetargu.

 

 

http://bip.powiat-bialogard.pl/index.php?id=287703

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.19 ha
Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 12:00

# 5952 sprzedaż gruntu rolnego pow. 12,50 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-18

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 10:45

# 5949 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,21 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-29

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5925 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 13,15 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-23

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5917 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,09 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-09

Dodano: 26 sierpnia, 2022

O godzinie: 13:00

# 5893 dzierżawa gruntu rolnego (wyspa) pow. 560,57 ha

Powiat: świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu