Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-30
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 16.14 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5760 dzierżawa gruntu rolnego pow. 16,14 ha

Powiat:milicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 16,14 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy 3300,oo PLN/rocznie/wadium 3300,oo PLN do 24.06.2022/ termin przetargu 30.06.2022 godz. 11:00

termin publikacji od 13.06.2022r. do 30.06.2022r. WRO.WKUZ.4243.15.2022.TK. Q f Wrocław dnia .06.2022r.

Oqłoszenie numer WRO-D-0286-2022/TKE

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Wrocław działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 roku poz. 481), ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 roku poz. 624), ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz. 514), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 461), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ

Wykaz informujący o zamiarze dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w terminie od 26.04.2021 roku do 11.05.2021 roku w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Krośnice, Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, na stronie internetowej www.kowr.qov.pl oraz stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

 

Przedmiotowy wykaz został również przesłany do sołectwa wsi Brzostowo.

Przedmiotem dzierżawy jest:

Nieruchomość rolna zabudowana, położona w obrębie Brzostowo gmina Krośnice, powiat milicki, województwo dolnośląskie, dz. nr 241/11 AM-3, 241/16 AM-3, 104/20 AM-1, 104/21 AM-1.

Powierzchnia nieruchomości wynosi 16,1437 ha (użytki rolne 16,1037 ha), w tym.

Grunty orne (R) – 14,4464 ha w klasie: RIVb – 2,0652 ha, RV – 11,5482 ha, RVI – 0,8330 ha; • Grunty rolne zabudowane (Br) – 1,5715 ha;

 • Inne tereny zabudowane (Bi) – 0,0400 ha;
 • Grunty pod rowami (W) – 0,0858 ha.

Powyższe informacje podajemy na podstawie danych z ewidencji gruntów.

Nieruchomość położona jest w drugim okręgu podatkowym

Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej.

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle i urządzenia trwale z nimi związane posadowione na działce nr 241/16:

Ip Nazwa środka trwałego Nr inwent.
1 CHLEWNIA DZ.241/16 26566/077/180
2 CHLEWNIA DZ.241/16 26568/082/180
3 STUDNIA DZ.241/16 211/000772

Na nieruchomości znaiduje się drzewostan.

UWAGA: Bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabroniona jest wycinka drzewostanu.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Miliczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych

Księga Wieczysta nr WRIM/00029411/5.

54-610 – Wrocław, Ulica – Mińska 60, 71 35 63 919, www.kowr.gov.pl

Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice zatwierdzony przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą XXXIII/233/06 z dnia 26.04.2006 r., zgodnie z którym dz. nr 241/11 położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rolnicze R. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Krośnice zatwierdzony przez Radę Gminy Krośnice, uchwałą XIX/ 107/04 z dnia 31.08.2004 r., zgodnie z którym: dz. nr 241/16 położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny obsługi rolnictwa B.RU., dz. nr 104/21 położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny urządzeń elektroenergetycznych B.E, dz. nr 104/20 położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rolne R, przez działkę nr 104/20 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia wraz z strefą ochrony.

Na dz. 241/11 zlokalizowane jest stanowisko chronionych gatunków zwierząt oraz przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

Stan zagospodarowania: nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej. Działka nr 241/11 działka zachwaszczona, nieużytkowana rolniczo, wschodnia część działki o pow. ok. 0,5 ha nieużytkowana od kilku lat, porośnięta chwastami oraz zakrzaczona, na działce znajduje się rów melioracyjny, na którym rosną samosiewy drzew, urządzenie wodne wymaga gruntownej konserwacji. Działka nr 241/16 działka zabudowana, porośnięta trawami i krzewami. Na działce znajdują się prowizoryczne zabudowania (drewniane altany, komórki, blaszane garaże, kojce dla psów), oraz składowisko materiałów budowlanych. W granicach działki stoi również stara przyczepa kampingowa oraz nieużywana stara maszyna budowlana. Na działce 104/21 znajduje się słup energetyczny z transformatorem. Działka nr 104/20 nieużytkowana, w części ok 0,10 ha został wykonany zabieg agrotechniczny orki, na działce znajduje się składowisko drewna opałowego.

UWAGA! Ponadto informuiemv, że:

 1. Brak jest zawartych umów na dostawę mediów. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt do zawarcia nowych umów oraz założenia liczników.
 2. Zgodnie z informacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Lesznie, w skład działki nr 241/11 obręb Brzostowo wchodzi rów melioracyjny bez nazwy. Przyszły dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w tym m.in. utrzymania urządzań melioracyjnych w należytym stanie technicznym.
 3. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, działka nr 241/11, obręb Brzostowo położona jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego, poza udokumentowanymi stanowiskami archeologicznymi. Przyszły dzierżawca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W razie odkrycia, w trakcie prowadzenia prac ziemnych na wydzierżawianych działkach, obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych, wszelkie dalsze prace muszą być prowadzone pod nadzorem archeologicznym pełnionym przez uprawnionego archeologa za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Działka nr 241/16 obręb Brzostowo zlokalizowana jest na terenie dawnego założenia folwarcznego z XIX w. wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym terenie związane z pracami ziemnymi (poza rolniczym użytkowaniem) wymagają przeprowadzenia stałego nadzoru i w razie koniczności, ratowniczych badan archeologicznych, za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.
 4. Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) w dniu 26.05.2014 r. zawarła umowę nr WR.SGZ.MB.3272.2.160.2014 z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udostępnienia m.in. działki nr 104/20 obręb Brzostowo, gm. Milicz w celu przeprowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej. Po zakończeniu budowy, ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej polegająca na obciążeniu w/w nieruchomości prawem posadowienia, oraz prawem całodobowego swobodnego dostępu właściciela i osób działających w jego imieniu, w tym dojazdu każdym sprzętem do tych urządzeń, w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, modernizacji, przebudowy, odbudowy, montażu, rozbiórki oraz usuwania awarii. Ponadto w zakresie przedmiotowej służebności każdorazowy użytkownik nieruchomości zobowiąże się do powstrzymania od umieszczania nasadzeń i budowli trwale uniemożliwiających dostęp oraz zagrażających funkcjonowaniu urządzeń elektroenergetycznych,
 5. Na działce 104/21 znajduje się słup energetyczny z transformatorem, przyszły dzierżawca zostanie zobowiązany do zapewnienia dostępu do urządzeń elektroenergetycznych na rzecz właściwego zakładu energetycznego w celu ich obsługi i konserwacji.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem (m.in. ubezpieczenia budynków).

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi:

32,00 dł pszenicy,

w tym: 30,00 dł pszenicy za grunty, 2,00 dł pszenicy za budynki, budowle i urządzenia

(w tym VAT – dot. środków trwałych)

Minimalne postąpienie: 1,00 dł pszenicy

Wadium: 3300,00 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres 10 lat z uwzględnieniem terminów agrotechnicznych, ale nie dłużej niż 11 lat, z możliwością przedłużenia.

Przetarg odbędzie się o godz. 11:00 w dniu 30.06.2022 roku w siedzibie Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Mińska 60

I I

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Mińska 60 0 godz.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 21.06.2022″. do 28.06.2022r. w dni robocze w godzinach od 900 do 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem we Wrocławiu, tel. (71) 35-63-919, wew. 425.

KOWR informuje, że:

Zgodnie z art. 29 ust. 3bc UoGNRSP w przetargu nie moqa brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR/ANR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły.

Warunkiem uczestnictwa w przetarqu po zakwalifikowaniu sie iest:

Wpłacenie wadium, na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT we Wrocławiu o numerze 85 1130 1033 0018 8159 8620 0003, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Krajowego Ośrodka do dnia 24.06.2022 roku, z dokładnym określeniem w tytule wpłaty numeru działek i obrębu zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia, a w przypadku dokonywania wpłaty przez inną osobę niż osoba która chce uczestniczyć w przetargu – dodatkowo imienia i nazwiska osoby chcącej brać udział w przetargu za którą jest realizowana wpłata.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetarqu przewodniczącemu komisii przetarqowei należy złożyć pisemne oświadczenia:

 • o braku posiadania zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności nieposiadaniu zaległości z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wraz z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • że nie zachodzą przesłanki opisane w art. 29 ust. 3bc pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa uniemożliwiające udział w przetargu (zgodnie, z którym nie mogą brać udziału podmiotu, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji Nieruchomości Rolnych lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami, bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu WRSP bez tytułu prawnego i mimo wezwania Agencji Nieruchomości Rolnych lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości tych nie opuściły) wraz z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, w tym z nieruchomością w terenie, oraz o przyjęciu do wiadomości, że nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, w związku z czym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w zakresie rodzajów użytków lub powierzchni wydzierżawianej nieruchomości, jeżeli po zawarciu umowy dzierżawy geodeta wskaże inną powierzchnię lub użytki, niż jest to oznaczone w ewidencji gruntów oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego tytułu,
 • o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy i przyjęciu jej bez zastrzeżeń,
 • o zapoznaniu się ze stanem technicznym budynków, budowli oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład wydzierżawianej nieruchomości i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń wobec Wydzierżawiającego z tego tytułu,
 • o przyjęciu do wiadomości, że brak jest zawartych umów na dostawę mediów. Przyszły dzierżawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt do zawarcia nowych umów oraz założenia liczników,
 • o zapoznaniu się z uwagami i ograniczeniami dotyczącymi wydzierżawianej nieruchomości wynikającymi m.in. z uzyskanych przez Krajowy Ośrodek opinii od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz z przeprowadzonej lustracji nieruchomości oraz o przyjęciu do wiadomości wiążących się z tym konsekwencji wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu, oraz że w związku z tym nie wystąpi, ani nie będzie występował w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tego tytułu,
 • o przyjęciu do wiadomości, że Agencja Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek) w dniu

26.05.2014 r. zawarła umowę nr WR.SGZ.MB.3272.2.160.2014 z TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie w sprawie udostępnienia m.in. działki nr 104/20 obręb Brzostowo, gm. Milicz w celu przeprowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej. Po zakończeniu budowy, ustanowiona zostanie służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, której zakres szczegółowo został opisany w treści ogłoszenia przetargowego oraz zobowiązanie udostępnienia nieruchomości na powyższy cel i rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających,

 • że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U, UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) uczestnik został/została zapoznany/zapoznana z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Pozostałe warunki przetarau:

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej w niniejszym ogłoszeniu oraz spełnią inne określone w nim warunki.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia nastepuiącvch dokumentów:

 1. osoby fizyczne – okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
 2. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument stwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 3. osoby reprezentujące osobę prawną jako organ reprezentacji dokument potwierdzający tożsamość, aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do działania w imieniu i na rzecz danej osoby prawnej;
 4. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość oraz w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej,
 • / w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyżej wymienione dokumenty, jak również dowód wpłaty wadium należy złożyć przewodniczącemu Komisji przetargowej w dniu otwarcia przetargu przed jego rozpoczęciem.

UWAGA:

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia majątku obrotowego i ruchomych środków trwałych podlegających wykupowi, które stanowią przynależności nieruchomości będącej przedmiotem umowy dzierżawy – a w przypadku gdy nie ma takiego mienia – zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i złożeniu uzgodnionych zabezpieczeń płatności rat czynszu dzierżawnego.

Pozostałym uczestnikom, wadium zostanie zwrócone po przetargu (przelewem na wskazane konto).

Wadium nie podleca zwrotowi:

 1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu;
 2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchylił się od zawarcia umowy.
 3. gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu,
 4. do czasu upływu terminu na wniesienie odwołania, o którym mowa w art. 29 usta 6-14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego KOWR.

Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostaną ustalone z kandydatem na dzierżawcę po zakończeniu przetargu. W przypadku jednakże wniesionych zastrzeżeń do procedury przetargowej — zgodnie z treścią art. 29 ust. 14 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa — do czasu wydania rozstrzygnięcia w tej sprawie przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka albo ich rozpatrzenia przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.

Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności brak stawiennictwa uczestnika, który przetarg wygrał, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu, w celu zawarcia umowy dzierżawy lub zaniechanie złożenia w wymaganym terminie uznanych za wiarygodne zabezpieczeń rat czynszu dzierżawnego.

Krajowy Ośrodek informuje, że kandydat na dzierżawcę wyłoniony w przetargu będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia należności wynikających z umowy dzierżawy. Przedstawienie zaakceptowanych przez Krajowy Ośrodek zabezpieczeń stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Wobec powyższego Kandydat na dzierżawcę, przed podpisaniem umowy dzierżawy zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową (np. opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami) i ustalić zabezpieczenie płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.

Jako zabezpieczenie przyjmowane będą w zakresie zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego do wyboru i ustalenia: hipoteka; gwarancja bankowa; poręczenie; weksel własny in blanco; poręczenie wekslowe; przewłaszczenie na zabezpieczenie; zastaw rejestrowy; blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami na tym rachunku; pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym; cesja praw z polisy ubezpieczeniowej; kaucja; natomiast zabezpieczeniem należności z tytułu bezumownego władania nieruchomością po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy dzierżawy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Ponadto przyszły dzierżawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji stosownie do art. 777 1 pkt. 4 i 5 k.p.c. w przypadku gdy wartość wylicytowanego czynszu dzierżawnego wyniesie co najmniej 150,00 dł pszenicy w stosunku rocznym.

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.

Zastrzeqa sie prawo odmowy przviecia zabezpieczenia uznaneqo za mało wiaryqodne.

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U.2020 r. poz. 1359) do dokonania czynności prawnej prowadzącej m.in. do zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości rolnej potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Dlatego też małżonek kandydata na dzierżawcę zostanie wezwany, do złożenie pod umową dzierżawy oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgodę na zawarcie jej przez małżonka. W przypadku odmowy złożenia tego oświadczenia KOWR uzna, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

Protokolarne przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy.

TRYB ODWOŁAWCZY

Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, uprawnionym osobom służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Uważa się, że rozstrzygnięcie, o którym mowa powyżej, zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

Umowa dzierżawy nie może zostać zawarta:

 • do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez dyrektora oddziału terenowego KOWR lub – do czasu rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka lub – do czasu upływu terminu na wniesienie zastrzeżeń.

UWAGA: zgodnie z art. 38 ust. la ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w umowie dzierżawy zostanie umieszczony zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia przez KOWR umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy.

UWAGA: Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę Krajowy Ośrodek może dokonać na koszt dzierżawcy.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:

 • odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn do momentu jego rozpoczęcia,
 • w razie uwzględnienia wniesionego zastrzeżenia na czynności przetargowe, Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR powtarza czynności przetargowe albo unieważnia przetarg, lub Dyrektor Generalny KOWR zarządza powtórzenie czynności przetargowych przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR albo unieważnia przetarg.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 13.06.2022 roku do

30.06.2022 roku w sposób zwyczajowo przyjęty, w Urzędzie Gminy Krośnice, sołectwie wsi Brzostowo,

Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu, OT KOWR we Wrocławiu, na stronie internetowej  oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (BIP).

Stosownie do treści art. 13 RODO (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). informuje osoby zainteresowane udziałem w przetargu, że: :

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane dzierżawcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (Ol207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania kwalifikacji i udziału w przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 396) i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe dzierżawców będą udostępniane podmiotom upoważnionym do naliczania i egzekwowania obciążeń publiczno-prawnych, do których ponoszenia zostanie zobowiązany dzierżawca w zawartej umowie dzierżawy.

Do danych oferentów i dzierżawcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
 1. a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 1. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z ww. praw prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 396, ze zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w ww. celach w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

Z informacjami o przedmiocie dzierżawy, warunkami przetargu a także z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie niniejszego przetargu, można się zapoznać w terminie publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie Oddziału Terenow o KOWR we Wrocławiu, ul. Mińska 60, tel. 71-35-63-919 wew. 425.

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/319480

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 16.14 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: milicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu