Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-17
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 0.97 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5759 dzierżawa stawu pow. 0,97 ha

Powiat:bydgoski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu pod wodami pow. 0,97 ha/ użytek Ws staw/czynsz wywoławczy 220,oo PLN/wadium brak/ termin przetargu 17.06.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE z dnia 16 maja 2022 r.
Burmistrza Koronowa
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny
nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej zbiornik wodny, położnej w
obrębie Wierzchucin Królewski, gmina Koronowo wymienionej w wykazie z dnia 08.11.2021 r. do
29.11.2021 r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koronowie, w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Koronowo oraz w Sołectwie Wierzchucin Królewski.
Przedmiotem dzierżawy jest:
Nieruchomość rolna położona w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, gminie
Koronowo, obrębie Wierzchucin Królewski, stanowiąca działkę o nr ewid. 93/1 o powierzchni
0,9785 ha (w tym użytki WS – Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi – 0,9785 ha),
zapisana w KW BY1B/00067836/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy.
Wywoławcza roczna wysokość czynszu dzierżawnego wynosi: 220,00 zł.
Minimalne postąpienie: 30,00 zł.
Nie ustala się wadium.
Okres dzierżawy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2027 r.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w spr.
zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stos. tych zwolnień dzierżawa gruntów
rolnych zwolniona jest z podatku VAT.
Dla działki o nr ewid. 93/1 położonej w m. Wierzchucin Królewski nie ma aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nie ma dostępu do drogi. W
obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Koronowo, zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXXIX/440/09 z dnia 30
września 2009 roku, które nie stanowi prawa miejscowego działka o nr ewid. 93/1 ob. ewid.
Wierzchucin Królewski znajduje się na terenach oznaczonych jako: obszary rolne, na których
dopuszcza się lokalizację generatorów energii odnawialnej (np. elektrownie wiatrowe,
biogazownie), tereny zurbanizowane, wody, strefa ochrony konserwatorskiej „B”. Na terenie
gminy Koronowo nie ma obszarów objętych ochroną „NATURA 2000”.
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
1. Przybędą na przetarg w dniu 17 czerwca 2022 r. godzinie 900 i wypełnią prawidłowo
dokumenty wymagane przed rozpoczęciem licytacji.
2. Nie posiadają zobowiązań wobec Gminy Koronowo oraz brak zaległości podatkowych. 3. Złożą oświadczenie, że są świadomi braku dostępu do drogi publicznej i nie będą rościć
względem Gminy Koronowo żadnych żądań z tego tytułu.
Przebieg przetargu:
Przetarg na dzierżawę odbędzie się w dniu 17 czerwca 2022 r. godzinie 900 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 27.
Przetarg przeprowadza powołana przez organizatora przetargu komisja.
Rozpoczynając przetarg komisja przetargowa:
– sprawdza prawidłowość wypełnionych na miejscu dokumentów,
– przystępuje do licytacji,
– ogłasza zwycięzcę przetargu, sporządza protokół, który podpisuje wraz z nowym dzierżawcą.
Wniosek komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty podlega
zatwierdzeniu przez organizatora przetargu w terminie 14 dni od dnia sporządzenia wniosku.
Organizator przetargu ma prawo bez podania przyczyn nie zatwierdzić wniosku komisji
przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Zawarcie umowy
Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony z kandydatem na dzierżawcę
po zakończeniu przetargu, nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia przetargu, tj. do dnia
01.07.2022 r.
Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków
zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej, w przypadku ewentualnego wznowienia granic
wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy, Gmina Koronowo nie bierze odpowiedzialności
za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie może dokonać Gmina na
koszt dzierżawcy.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich
obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie
z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń
związanych z jego posiadaniem.
Zastrzeżenia organizatora przetargu:
Burmistrz Koronowa jako organizator przetargu, zastrzega sobie prawo do:
– odstąpienia od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia bez podania
przyczyny,
– zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
– nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
Informacje dodatkowe:
1. Oględzin nieruchomości można dokonać, od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1300,
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z UM w Koronowie pod nr tel. (52) 3826 423.

 

http://www.bip.koronowo.pl/index.php?cid=200&bip_id=14228

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 0.97 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: bydgoski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-25

Dodano: 29 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6519 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,00 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6512 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,02 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-05

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6508 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,58 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6496 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 22,45 ha

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu