Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-07
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 33.14 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5758 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 33,14 ha

Powiat:polkowicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 30-letnią dzierżawę terenu inwestycyjnego/ pow. 33,14 ha/ użytek RIV/ mpz teren inwestycji przemysłowych/czynsz wywoławczy 995000,oo PLN netto/ rocznie/ wadium 99500,oo PLN do 04.07.2022/ termin przetargu 07.07.2022 godz. 10:00

BURMISTRZ POLKOWIC

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych położonych w granicach działek o nr geod. 182/6, 178, 180/2   w obrębie 2 miasta Polkowice

 

Przedmiot przetargu – Nieruchomość gruntowa położona w granicach działek o nr.geod.182/6; 178; 180/2; obręb 2 miasta Polkowice nr KW LE1U/00031204/0

Powierzchnia nieruchomości 33.1445 ha w tym – 182/6 pow.26.3691 ha, 178 o pow.1.3815 ha –180/2 pow.5.3939 ha

Wywoławcza cena czynszu dzierżawy /netto/ – 995.000,00 zł/rok (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/000),  do czynszu doliczony zostanie podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dacie podpisania umowy dzierżawy, aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%.

Wadium:  99.500,00 zł  (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/000) Minimalne postąpienie:      10.000,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Obecnie wydzierżawiana na cele rolne (umowa z obecnym dzierżawcą zostanie rozwiązana po wyłonieniu zwycięzcy ogłoszonego przetargu).  Nieruchomość obciążona jest służebnościami przesyłu – służebności te ujawnione są w dziale III księgi wieczystej nr KW LE1U/00031204/0.  Nieruchomość nie posiada zjazdu z drogi krajowej nr 3 oraz z drogi wojewódzkiej nr 331, wymagane będą dodatkowe ustalenia z zarządcą dróg oraz właścicielem nieruchomości przyległej. Nieruchomość położona na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:

Na podstawie ustaleń miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polkowic i obrębu Polkowice Dolne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XI/83/99 z dnia 16 września 1999 roku (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 1999 r. Nr 30, poz. 1284) nieruchomość położona jest w jednostce terenowej:

35 P, KS,Z – działka nr 182/6, 178  oraz  180/2 o przeznaczeniu:

funkcja podstawowa i funkcje uzupełniające:

 • Rezerwa terenu dla inwestycji przemysłowych, baz, parkingów, obiektów gospodarki komunalnej i ewentualnie usług ponadmiejskich.    

 

Uwaga!  Obecnie trwają prace nad uchwaleniem nowego MPZP miasta Polkowic –  w  projektowanym  planie  funkcja  pozostaje  utrzymana.

 

UWAGI:

 1. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 30 lat.
 2. Czynsz dzierżawy płatny będzie do 31 marca każdego roku. Wysokość czynszu waloryzowana będzie raz do roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) ogłaszany przez Prezesa GUS.
 3. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości.
 4. Dzierżawca na potrzeby inwestycji  we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje i wykona niezbędną infrastrukturę potrzebną do jej funkcjonowania oraz uzyska wszelkie uzgodnienia i zgody, w tym uzgodnienie zjazdu. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności materialnej i prawnej za brak pozwolenia na budowę, w zakresie planowanej przez Dzierżawcę inwestycji.

W przypadku kolizji inwestycji z zielenią dokona jej usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a drewno pozyskane z wycinki Dzierżawca zobowiązany będzie nieodpłatnie przekazać Wydzierżawiającemu na warunkach przez niego wskazanych.

 1. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w dzierżawę w stanie istniejącym, oraz oświadczy, iż zapoznał się ze stanem prawnym i zagospodarowania nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Dzierżawca nie będzie mógł występować z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tytułu ewentualnych niezgodności w zakresie stanu zagospodarowania nieruchomości, w tym uzbrojenia terenu.

 1. Dzierżawca zagospodaruje wydzierżawioną nieruchomość gruntową zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Dzierżawca po zakończeniu umowy dzierżawy zobowiązany będzie do uporządkowania terenu, w tym do usunięcia i wywiezienia wszelkich obiektów i urządzeń usytuowanych przez niego na Nieruchomości.

Dzierżawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód poczynionych z jego winy na dzierżawionej nieruchomości.

 1. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nieprzestrzegania przez dzierżawcę postanowień umowy.
 2.  Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną zapisane w umowie dzierżawy.
 3. Na potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania umowy dzierżawy i zapłaty Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę wszelkich należności, które mogą być związane z umową dzierżawy oraz pokrycia  kosztów, związanych z usunięciem i wywiezieniem wszelkich obiektów i urządzeń usytuowanych przez Dzierżawcę na nieruchomości, w sytuacji gdy Dzierżawca nie dokona tych czynności we własnym zakresie – Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji w wysokości dwukrotnego wylicytowanego czynszu bruttonajpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy na konto Urzędu Gminy Polkowice w PKO BP S.A. I/O Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288. Zwolnienie kaucji nastąpi po oddaniu inwestycji do użytku, nie wcześniej niż przed upływem 2 lat, licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Po tym terminie Dzierżawca zobowiązany będzie przedłożyć gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w kwocie dwukrotnego wylicytowanego czynszu brutto, przy czym kwota ta będzie waloryzowana co roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) ogłaszanym przez Prezesa GUS. Zwaloryzowana kwota gwarancji będzie podstawą kolejnej waloryzacji.

 

WADIUM

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wskazane wadium płatne w walucie polskiej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Polkowice w PKO BP S.A. I/O Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288w terminie do dnia  4  lipca 2022 r.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty: potwierdzenie bankowe wniesienia wadium; dokument tożsamości; aktualny odpis z KRS lub z innego właściwego rejestru; w przypadku cudzoziemców odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego; pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

 1.  zaliczone na  poczet czynszu dzierżawy,  jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu – zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe,
 3. ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg i nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu do zawarcia umowy dzierżawy.

 

 

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 –18 sala  konferencyjna   dnia   7 lipca  2022 r.  o  godz. 10,00

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

TERMIN ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY

Organizator przetargu powiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z niniejszym postępowaniem udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, Polkowice, ul. Rynek 19,

tel.  (076) 72 46 – 788; 783, e-mail: k.soliwoda@gmina.polkowice .pl

https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1023,nieruchomosci.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 33.14 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: polkowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu