Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-24
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 10.82 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5757 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,82 ha

Powiat:słubicki
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na 2-letnią dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 10,82 ha/ użytek RIV,RV,RVI/czynsz wywoławczy 1814,oo PLN/rocznie/wadium 920,oo PLN do 21.06.2022/ termin przetargu 24.06.2022 godz. 10:30

Cybinka, dnia 02.06.2022 roku

BURMISTRZ CYBINKI

O G Ł A S Z A

I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na dzierżawę działek z przeznaczeniem na cele rolnicze użytek RIVb,RIVa,RV,RVI

 

Lp Numer

działki

Pow.
w ha
Położenie KW nr Wysokość czynszu rocznego Okres dzierżawy Cena wywoławcza

/w zł./

Wadium

 

 

1 5/2 1.4876 Cybinka 32765/5 238,02 zł 3 lata 238,02 zł 120,00 zł
2 50/21 9.3412 Cybinka 31373/3 1 575,41 zł 2 lata 1 575,41 zł 800,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca2022 roku o godz. 1030w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Cybince przy ulicy Szkolnej nr 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej w kasie UM
w Cybince lub na konto 78 1020 4027 0000 1802 1752 9735 w PKO Bank Polski SA w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 21 czerwca 2022roku wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie lub w kasie tutejszego urzędu.Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.

Osoba przystępująca do przetargu lub reprezentującą ją powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Nieruchomość w poz. 1 składa się z następujących użytków: RVI-1.4876 ha, dotychczas była uprawiana rolniczo.

Nieruchomość w poz. 2 składa się  użytków RIV a – 0.9094 ha, RIVb – 0.7273 ha, RV – 8.1975 ha i RVI – 2.0478 ha. Nieruchomości zostaną wydzierżawione zgodnie
z ewidencją gruntów, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Słubicach.Gmina Cybinka nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic działki przez geodetę może zostać dokonana na koszt Dzierżawcy. Uczestnik przetargu zobowiązany będzie
do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytku i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy Cybinka w przypadku gdy na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic przedmiotowej nieruchomości wykazane zostaną zmiany w stosunku do danych ewidencyjnych gruntów na dzień ich dzierżawy.

Oględzin nieruchomości można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach
od 1000do 1300, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego
tel. 68 3911440 wew. 7.

Osoby przystępujące do przetargu samodzielnie, a pozostające w związku małżeńskim, obowiązane są posiadać pisemną zgodę współmałżonka na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości lub umowę majątkową małżeńską znoszącą lub odpowiednio ograniczającą wspólność majątkową małżonków oraz pełnomocnictwo do dokonywania
w imieniu drugiego małżonka wszelkich czynności związanych z postępowaniem przetargowym w tym między innymi wnoszenia wadium, licytowania i podpisywania dokumentów przetargowych.

 • Przystępujące do przetargu osoby prawne oraz podmioty podlegające wpisowi do KRS zobowiązane są dołączyć aktualny odpis KRS (wydany nie wcześniej, niż w okresie
  3 miesięcy od daty przetargu) oraz oświadczenie osoby reprezentującej podmiot, że wszelkie dane zawarte w odpisie nie uległy zmianie.
 • W zakresie określonym ustawą lub aktem regulującym sposób działania danego podmiotu, osoba reprezentująca przystępującego do przetargu, zobowiązana jest dołączyć uchwałę lub inny właściwy akt prawny właściwego organu, upoważniającą ją do składania oświadczeń w przedmiocie dzierżawy w/w nieruchomości.
 • Wspólnicy spółki cywilnej, dokonujący czynności w tym przetargu w zakresie prowadzonej spółki, w przypadku nieobecności wszystkich wspólników, zobowiązani
  są do dostarczenia zgody pozostałych wspólników spółki, wyrażonej w formie pisemnej albo w formie uchwały wspólników spółki.
 • W przypadku, gdy uczestnika przetargu reprezentuje pełnomocnik, jest
  on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa w formie pisemnej, upoważniającego do dokonania czynności prawnej, podpisanego przez uczestnika postępowania lub jego przedstawiciela ustawowego. Osoba przystępująca do przetargu
  lub reprezentująca powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się w poczet opłat
z tytułu czynszu dzierżawnego za grunt. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Termin płatności czynszu będzie ustalony jednorazowo z góry do 15 lutego każdego roku. Dla umowy podpisanej po 15 lutego czynsz płatny w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na w/w konto lub kasie tut. Urzędu.

Zwrot wadium dla pozostałych uczestników nastąpi niezwłocznie po przetargu
na wskazane konto bankowe, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest zwolniona z podatku VAT
na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zezwoleń (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983).

Minimalna kwota każdego postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o przyczynie odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej urzędu www.cybinka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu i warunków dzierżawy nieruchomości udziela się   w UM w Cybince pok. nr 10a, tel. (68) 3911440 wew. 7.

 

https://cybinka.bip.net.pl/?a=2996

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.82 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: słubicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6604 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,59 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6601 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,12 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 22 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6568 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 2,86 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu