Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-11
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 41.18 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5755 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 41,18 ha

Powiat:staszowski
Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego SSE pow. 41,18 ha/UP5,UP7/mpz produkcja/cena wywoławcza 8905000,oo PLN/wadium 1000000,oo PLN do 11.08.2022/ termin składania ofert 11.08.2022 godz. 15:00

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 78/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  z dnia 9 czerwca  2022 roku

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, określanych jako obszary inwestycyjne nr:

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o łącznej powierzchni 41,1768 ha, położonych w Brzozowej, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej D, stanowiącej własność Gminy Połaniec

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 6 ust. 1, oraz § 8 ust. 1 i 2 oraz § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), w wykonaniu uchwały nr XLVII/329/2021 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej, gmina Połaniec, w obrębie Strefy Inwestycyjnej D, w drodze przetargu;

 

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.Ogłasza się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, określonej jako obszary inwestycyjne nr:

1  o powierzchni 5,9924 ha, składający się z działek nr: 712/4 o powierzchni 5,9688 ha i 646/3 powierzchni 0,0236 ha                                                                                                                                         o

2 o powierzchni 6,4377 ha, składający się z działki nr: 712/3 o powierzchni 6,4377 ha▪3 o powierzchni 6,2648 ha, składający się z działek nr: 712/2 o powierzchni 4,5407 ha, 713/9                               o

powierzchni 0,2048 ha, 713/10 o powierzchni 1,3959 ha, 581/2 o powierzchni 0,0069 ha, 540/2       o

powierzchni 0,1165 ha                                                                                                                            

4 o powierzchni 8,9220 ha, składający się z działek nr: 712/1 o powierzchni 0,4797 ha, 713/8      o

powierzchni 8,2887 ha, 581/1 o powierzchni 0,0152 ha, 579/2 o powierzchni 0,0234 ha, 564/2         o

powierzchni 0,0674 ha, 540/3 o powierzchni 0,0476 ha                                                                         

5 o powierzchni 9,6817 ha, składający się z działek nr 713/6 o powierzchni 1,8944 ha, 713/7       o

 

powierzchni 7,6783 ha, 564/1 o powierzchni 0,0267 ha, 579/1 o powierzchni 0,0823 ha

 • 6 o powierzchni 1,2262 ha, składający się z działki nr 713/3 o powierzchni 1,2262 ha
 • 7 o powierzchni 1,9041 ha, składający się z działki nr 713/4 o powierzchni 1,9041 ha
 • 8 o powierzchni 0,7479 ha, składający się z działki nr 713/5 o powierzchni 0,7479 harazem o łącznej powierzchni 41,1768 ha, stanowiących własność Gminy Połaniec, położonych w Brzozowejgminie Połaniec na terenie strefy inwestycyjnej D.

Ogłoszenie przetargowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik   nr 1 do ogłoszenia przetargowego.

3.Ustala się regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia przetargowego.

 

 

 

 

§ 2

 

1.W celu przeprowadzenia czynności przetargowych na sprzedaż nieruchomości, o której mowa  w § 1, powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 • Kądziela Jarosław –    Przewodniczący Komisji
 • Pasek Agnieszka –    Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Bąk Jolanta –    Członek
 • Kruzel–Witek Małgorzata –    Członek
 • Przybyło Barbara –     Członek

2.W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, czynności przetargowych dokona Zastępca Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności – kolejny członek Komisji.

 

 • 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do czasu pozytywnego zakończenia przetargu.

 

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 78/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec                                                                                                                                    z dnia 9 czerwca 2022 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY POŁANIEC ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, określanych jako obszary inwestycyjne nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o łącznej powierzchni 41,1768 ha, położonych w Brzozowej, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej D, stanowiących własność Gminy Połaniec

 

Przedmiot ogłoszenia

Niezabudowane nieruchomości gruntowe określone jako obszary inwestycyjne nr:

1  o powierzchni 5,9924 ha, składający się z działek nr: 712/4 o powierzchni 5,9688 ha i 646/3

o powierzchni 0,0236 ha

2 o powierzchni 6,4377 ha, składający się z działki nr: 712/3 o powierzchni 6,4377 ha▪3 o powierzchni 6,2648 ha, składający się z działek nr: 712/2 o powierzchni 4,5407 ha, 713/9

o powierzchni 0,2048 ha, 713/10 o powierzchni 1,3959 ha, 581/2 o powierzchni 0,0069 ha, 540/2

o powierzchni 0,1165 ha

4 o powierzchni 8,9220 ha, składający się z działek nr: 712/1 o powierzchni 0,4797 ha, 713/8

o powierzchni 8,2887 ha, 581/1 o powierzchni 0,0152 ha, 579/2 o powierzchni 0,0234 ha, 564/2

o powierzchni 0,0674 ha, 540/3 o powierzchni 0,0476 ha

5 o powierzchni 9,6817 ha, składający się z działek nr: 713/6 o powierzchni 1,8944 ha, 713/7

o powierzchni 7,6783 ha, 564/1 o powierzchni 0,0267 ha, 579/1 o powierzchni 0,0823 ha

 • 6 o powierzchni 1,2262 ha, składający się z działki nr 713/3 o powierzchni 1,2262 ha
 • 7 o powierzchni 1,9041 ha, składający się z działki nr 713/4 o powierzchni 1,9041 ha
 • 8 o powierzchni 0,7479 ha, składający się z działki nr 713/5 o powierzchni 0,7479 ha razem o łącznej powierzchni 41,1768 ha, stanowiących własność Gminy Połaniec, położonych w Brzozowejgminie Połaniec na terenie strefy inwestycyjnej D, dalej również: nieruchomość będąca przedmiotem przetargu.

Dla działek nr: 646/3, 540/2, 540/3 prowadzona jest Kw KI1A/00038364/0, natomiast dla  pozostałych wyżej wymienionych działek prowadzona jest Kw KI1A/00033237/6, w których Gmina Połaniec wpisana jest jako właściciel.

Działki te nie są obciążone żadnymi długami, zobowiązaniami bądź roszczeniami na rzecz osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Brzozowa I”  uchwalonym uchwałą nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 września 2018 r.(Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 13 listopada 2018 r. poz. 3868) przeznaczenie działek wchodzących w skład poszczególnych niżej wymienionych obszarów jest następujące:

 • 1 o powierzchni 5,9924 ha, składający się z działek nr: 712/4 o powierzchni 5,9688 ha i 646/3  o powierzchni 0,0236 ha
 • 2 o powierzchni 6,4377 ha, składający się z działki nr: 712/3 o powierzchni 6,4377 ha
 • 3 o powierzchni 6,2648 ha, składający się z działek nr: 712/2 o powierzchni 4,5407 ha, 713/9 o powierzchni 0,2048 ha, 713/10 o powierzchni 1,3959 ha, 581/2 o powierzchni 0,0069 ha, 540/2 o powierzchni 0,1165 ha
 • 4 o powierzchni 8,9220 ha, składający się z działek nr: 712/1 o powierzchni 0,4797 ha, 713/8 o powierzchni 8,2887 ha, 581/1 o powierzchni 0,0152 ha, 579/2 o powierzchni 0,0234 ha, 564/2  o powierzchni 0,0674 ha, 540/3 o powierzchni 0,0476 ha,

znajdują się na terenach zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – symbol w planie UP.7, 

 • obszar nr 5 o powierzchni 9,6817 ha, składający się z działek nr: 713/6 o powierzchni 1,8944 ha, 713/7 o powierzchni 7,6783 ha, 564/1 o powierzchni 0,0267 ha, 579/1 o powierzchni 0,0823 ha przeznaczenie poszczególnych działek jest następujące: działki nr 713/6, 713/7, 564/1 o łącznej powierzchni 9,5994 ha położone są zgodnie z ww.  planem na terenach zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów -symbol w planie UP.7, natomiast działka nr 579/1 o powierzchni 0,0823 ha znajduje się w części o powierzchni 0,0723 ha na terenach zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych składów i magazynów-symbol w planie UP7 i w części  o powierzchni 0,0100 ha  na terenach rolnych symbol w planie R7.
 • obszar nr 6 o powierzchni 1,2262 ha, składający się z działki nr 713/3 o powierzchni 1,2262 ha znajduje się na terenach rolnych -symbol w planie R.6.
 • obszar nr7 o powierzchni 1,9041 ha, składający się z działki nr 713/4 o powierzchni 1,9041 ha znajduje się w części o powierzchni 1,5341 ha na terenach rolnych – symbol w planie R.6 w części o powierzchni 0,3700 ha na terenach zabudowy zagrodowej – symbol w planie MR.2.
 • obszar nr8 o powierzchni 0,7479 ha, składający się z działki nr 713/5 o powierzchni 0,7479 ha znajduje się w części o powierzchni 0,4879 ha na terenach zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – symbol w planie UP.5 oraz w części o powierzchni 0,2600 ha na terenach rolnych symbol w planie R.7 .

 

Zasady zabudowy i zagospodarowania tych działek zgodne z powołanym wyżej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z wyżej wymienionym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostały ustalone zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy, terenów oznaczonych symbolami: UP 5 i UP7

 • zabudowa realizowana w układzie wolnostojącym;
 • wskaźniki wykorzystania terenu, określa się jako:
  1. powierzchnia zabudowy

-maksymalnie 70% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.5

-maksymalnie 80% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej) na terenie oznaczonym symbolem UP.7

 1. powierzchni terenu biologicznie czynna

-maksymalnie 30 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej), na terenie oznaczonym symbolem UP.5

– maksymalnie 20 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej), na terenie UP.7.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, oznaczonej symbolem MR2:

 • zabudowa może być realizowana w układzie wolnostojącym, dopuszcza się zabudowo mieszkaniowo-usługową
 • zabudowa usługowa realizowana jako wbudowana w parter budynku lub jako wolnostojąca o pow. zabudowy do 50 m2
 • wskaźniki wykorzystania terenu:
  1. powierzchnia zabudowy -maksymalnie 60% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej)
  2. powierzchnia terenu biologicznie czynna -minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji

(działki budowlanej)

 1. intensywność zabudowy -minimalnie 0,01- maksymalnie 1,5

Dla terenów rolnych oznaczonych symbolami R6, R7, przeznaczenie podstawowe to: tereny rolne,   a uzupełniające to:

 1. zabudowa zagrodowa w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego, związanego z tą zabudową przekracza powierzchnie 1 ha, pod warunkiem dostępu do drogi publicznej, istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu wystarczającego do zamierzenia budowanego, zgodności z przepisami odrębnymi i na zasadach określonych w § 7 i § 12 ww. planu
 2. obiekty budowlane związane z produkcją rolną, w tym szklarnie i tunele foliowe
 3. stawy rybne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, których realizacja nie wpłynie negatywnie na stosunki gruntowo – wodne obszarów przyległych,
 4. obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie (np.: obiekty infrastruktury technicznej, miejsca parkingowe, dojazdy, dojścia piesze, zieleń urządzona, obiekty malej architektury)

 

Rada Miejska w Połańcu podjęła uchwałę Nr  XXXVII/267/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie przystąpienia do zmiany  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”,  uchwalonego uchwałą Nr LXVI/427/2018 Rady Miejskiej w Połańcu   z dnia  27 września 2018  roku. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru

„Brzozowa I”,  dotyczy terenów przeznaczonych pod zabudowę  usługową, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych na rysunku planu symbolem UP.1 – UP.8 i odnosi się do zmiany tekstu planu dla terenów  o których mowa  w  § 13 tj. terenów UP.1, UP.2, UP.3, UP.4, UP.5. UP.6, UP.7, UP.8 –  w zakresie wskaźnika urbanistycznego. Zmiana planu odnosi się do zmiany tekstu planu   w zakresie wskaźnika urbanistycznego określonego  w § 11 pkt 1 lit. e tiret drugi, „dla obiektów usługowych, produkcyjnych i magazynowych oraz produkcji rolniczej -min. 1 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej (lub produkcji rolniczej)” a mianowicie zmiany ilości miejsc parkingowych, przypadających na powierzchnię użytkową danego obiektu. Korzystnym jest wprowadzenie innego rozwiązania zapewniającego wykonanie miejsc parkingowych w ilości mniejszej np. min. 1 miejsce parkingowe na 15 zatrudnionych. Określenie minimalnego wskaźnika miejsc parkingowych, daje możliwość ich zwiększenia w zależności od potrzeb parkingowych dla danego przedsięwzięcia,  nie blokując przy tym  terenu pod parkingi, które okażą się zbędne.

Informacje wynikające z wyżej wymienionych uchwał można uzyskać na stronie internetowej: www.bip.umig.polaniec.pl– w zakładce „uchwały”.

Rodzaj zamierzonej działalności pod względem uciążliwości winien uwzględniać uwarunkowania co do położenia nieruchomości w sąsiedztwie istniejących zabudowań mieszkaniowo-zagrodowych, istniejącego i projektowanego GPZ.

Przez obszary inwestycyjne Nr 5 i 6 przebiegają napowietrzne linie energetyczne od których należy zachować strefy techniczne o szerokościach wskazanych w § 10 ww. planu zagospodarowania przestrzennego (naniesionych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Istnieje możliwość podłączenia planowanej inwestycji na obszarze inwestycyjnym Strefy D do kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na warunkach podanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu, za wyjątkiem ścieków przemysłowych, a także do istniejącej sieci wodociągowej. Sieci te przebiegają wzdłuż drogi gminnej o numerach ewidencyjnych  543, 544, 682.  W niedalekim sąsiedztwie, po stronie południowej  obszaru inwestycyjnego strefy D, znajduje się sieć gazowa o średnicy 160 PE. Z przebiegiem opisanych sieci można zapoznać się na stronach internetowych geoportalu staszowskim link: staszow.geoportal2.pl

 

Warunki przyłączenia do poszczególnych sieci, nabywca zobowiązany będzie uzyskać  u  poszczególnych dysponentów sieci. Warunki powyższe należy uzyskać staraniem własnym i na własny koszt. Oferta powinna zawierać wysokość zapotrzebowania na te media.

 

Zakończenie budowy w ramach planowanej inwestycji i uruchomienie działalności gospodarczej    winno nastąpić w terminie 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Za zakończenie budowyogłaszający przetarg uznaje datę podpisania przez kierownika budowy oświadczenia o jej zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskanie – w razie takiego  prawnego wymogu – pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Przez uruchomienie działalności gospodarczej rozumie się faktyczne wykorzystanie nabytej nieruchomości na prowadzenie określonej działalności gospodarczej i utworzenie nowych miejsc pracy.

Przez utworzenie nowych miejsc pracy rozumie się zatrudnienie minimum zadeklarowanej w ofercie liczby pracowników na stanowiskach pracy utworzonych w wyniku realizacji inwestycji, na przedmiotowej nieruchomości, licząc od daty zakończenia budowy planowanej inwestycji, na pełny etat, na umowę o pracę i utrzymanie tego zatrudnienia przez okres min. 12 miesięcy.

Termin zakończenia budowy planowanej inwestycji i uruchomienia działalności gospodarczej może ulec skróceniu.

Termin zakończenia budowy planowanej inwestycji i uruchomienia działalności gospodarczej może być przedłużony na wniosek nabywcy nieruchomości, jeżeli nie mógł być dotrzymany z przyczyn obiektywnych od niego niezależnych.

Powyższe obwarowania zostaną wciągnięte jako zobowiązania nabywcy do treści notarialnej umowy sprzedaży.

 

Właściciel nieruchomościprzy wyborze oferty będzie zwracał uwagę na:

 • oferowaną cenę nieruchomości,
 • liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją inwestycji, na przedmiotowej nieruchomości,
 • wielkość przedsięwzięcia wyrażoną wysokością deklarowanych nakładów inwestycyjnych.

Zasady oceny ofert są szczegółowo przedstawione w regulaminie do niniejszego przetargu.  W razie niedotrzymania deklarowanych: wielkości przedsięwzięcia wyrażonej wysokością deklarowanych nakładów inwestycyjnych oraz liczby nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji, nabywca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Gminy Połaniec kwoty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy najwyższą ceną zaoferowaną za nieruchomość a ceną zaoferowaną przez nabywcę nieruchomości, a w przypadku złożenia tylko jednej oferty – w wysokości wniesionego wadium (kara umowna). Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni licząc od daty upływu terminu wywiązania się z deklarowanych zobowiązań  przez nabywcę nieruchomości.

Nabywca nieruchomości przyjmie zobowiązanie, iż podane w ofercie zasady zabudowy nieruchomości i profil (charakter) działalności gospodarczej oraz wyżej wymieniona kara umowna zostaną zapisane w umowie notarialnej i będą wiążące dla następców prawnych nabywcy nieruchomości.

Powyższe zadeklarowane w ofercie zasady zabudowy nabywanej nieruchomości mogłyby ulec zmianie po zawarciu notarialnej umowy sprzedaży wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym z zakresu zagospodarowania przestrzennego, a ich dokonanie wymagałoby aneksu do umowy sprzedaży bądź zawarcia odrębnego porozumienia.

Preferowany rodzaj działalności gospodarczej to: produkcja, usługi, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, opisanym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 905 000,00 + VAT,                                               wadium wynosi 1 000 000,00 zł. 

 

Wadium w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu, w walucie polskiej, w formie przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta i Gminy Połaniec Nr 80 9425 0008 0000 2349 2006 0008 w BS Połaniec, w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 rokuwłącznie do godz. 15:00 z zaznaczeniem tytułu wpłaty oraz – oddzielnie na formularzu oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Warunków przetargu – podaniem numeru konta, na które ewentualnie ma zostać zwrócone wadium.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Dokument wpłaty wadium powinien zawierać dane uczestnika przetargu, tj. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko lub nazwiska oraz w przypadku osoby prawnej / jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jej pełną nazwę /firmę oraz adres siedziby.

Wadium wniesione w pieniądzuprzez podmiot ustalony w wyniku przetargu jakonabywca nieruchomości zalicza się na poczet ceny nabycia.

Zwrot wadium osobom, które przetargu nie wygrały, nastąpi niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 roku, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium  wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

W razie braku odmiennych zastrzeżeń postanowienia niniejszego ogłoszenia dotyczące osób prawnych stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Oferent może działać osobiście bądź przez upoważnionego pełnomocnika (w przypadku oferentów pozostających w związku małżeńskim zgodnie z obowiązującym ustrojem majątkowym małżeńskim;  w razie wspólności ustawowej pełnomocnictwo winno pochodzić od obydwojga małżonków, chyba że pełnomocnik będzie działał wyłącznie w imieniu jednego z małżonków przy osobistym udziale drugiego).

Udzielone pełnomocnictwo winno mieć formę aktu notarialnego, chyba że reprezentacja przez pełnomocnika wynika z właściwego rejestru.

Osiągniętą w wyniku przetargu cenę gruntu powiększoną o podatek VAT w wysokości wynikającej  z przepisów prawa, pomniejszoną o kwotę wadium, należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: Nr 42 9425 0008 0000 2349 2006 0013 w Banku Spółdzielczym w Połańcu najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

Brak wpłaty w powyższym terminie może być uznany za uchylenie się przez uczestnika przetargu od zawarcia umowy notarialnej i może skutkować utratą wadium.

 

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:

„Przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, określanych jako obszary inwestycyjne nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o łącznej powierzchni 41,1768 ha, położonych w Brzozowej,  w obrębie Strefy  Inwestycyjnej D, stanowiących własność Gminy Połaniecnajpóźniej do dnia  11 sierpnia2022 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27 lub przesłać pocztą, przy czym znaczenie ma data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu (a nie data nadania).

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres oferenta będącego osobą fizyczną albo nazwę lub firmę oraz siedzibę (w tym adres), jeżeli Oferentem jest osoba prawna,
 • dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta, jeżeli nie jest osobą fizyczną, w tym odpowiednio aktualny wypis (wydruk) z odpowiedniego rejestru, właściwe pełnomocnictwo
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami i regulaminem przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej minimum 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, i sposób jej zapłaty
 • termin i sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z MPZP przedstawiony w formie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz podaniem wysokości zapotrzebowania na poszczególne media, oddziaływanie na środowisko, profil i charakter zamierzonej działalności, uciążliwość dla otoczenia, wizualizacja koncepcji zabudowy mając na uwadze estetykę i uwzględniając lokalizację planowanej inwestycji,
 • oświadczenie Oferenta określające wielkość przedsięwzięcia, tj. nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie,
 • oświadczenie Oferenta określające liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji, ▪numer rachunku Oferenta,
 • do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium (potwierdzenia przelewu) lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.),
 • w zależności od sposobu reprezentacji Oferenta/jego formy organizacyjno-prawnej, Jeżeli oferentem jest osoba prawna – oświadczenie (uchwałę) uprawnionego organu upoważniające do wzięcia udziału w przetargu i wyrażające zgodę na nabycie nieruchomości za oferowaną cenę na warunkach określonych w ogłoszeniu; ▪podpis Oferenta:
  • w przypadku osoby będącej w małżeńskiej wspólności majątkowej: podpisy obydwu małżonków,
  • w przypadku osób prawnych: podpisy osób reprezentujących zgodnie z wpisem do właściwego rejestru bądź zgodnie z pełnomocnictwem.

 

 

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu rozpoczyna się w dniu 18 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta  i Gminy w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230 Połaniec, sala nr 129, z zachowaniem wymogów sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przepisów wewnętrznych obowiązujących na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. 

 

Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone  w niniejszym ogłoszeniu przetargowym. O terminie i miejscu sporządzenia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli podmiot ustalony jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów,  z podaniem przyczyny odwołania.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, w godzinach pracy Urzędu, lub telefonicznie – tel. 15 865-04-06. Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, a także wraz z załącznikami na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.portal.polaniec.euoraz Biuletynu Informacji Publicznej: polaniec.bip.gov.pl na okres 2 miesięcy  przed wyznaczonym terminem przetargu, a ponadto informację o ogłoszeniu tego przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec:

www.portal.polaniec.euoraz Biuletynu Informacji Publicznej: polaniec.bip.gov.pl .

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w wydaniu krajowym Gazety Wyborczej na okres 

2  miesięcy  przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

Ponadto informuje się, iż skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, uczestnik przetargu może złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec.

W przypadku wniesienia skargi Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości i rozpatruje skargę w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

Po rozpatrzeniu skargi o sposobie rozstrzygnięcia skargi zawiadamia się skarżącego oraz informację  o sposobie rozstrzygnięcia skargi  wywiesza się niezwłocznie, na okres 7 dni, na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec oraz zamieszcza w BIP na stronie podmiotowej Urzędu www.

polaniec.bip.gov.pl.

 

W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną właściwy organ podaje do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego oraz wywieszając w swojej siedzibie, na okres co najmniej 7 dni, informację o wyniku przetargu.

Integralnym elementem niniejszego ogłoszenia jest klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec.

 

 

 

BURMISTRZ

 

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak KLAUZULA INFORMACYJNA

w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz  o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec  z siedzibą przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230 Połaniec jest Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec,  tel. 15 865 03 05.  2.Jeśli macie Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych  w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Andrzej Strycharz za pośrednictwem adresu: e-mail: andrzej@e-direction.pl

3.Państwa dane osobowe będą w celu udziału w postępowaniu przetargowym zgodnie z wymogami ustawy  o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213), na podstawie art. 6 ust.

1 lit. b, c i e RODO, tj.: podstawą przetwarzania jest:

 1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz warunkiem wzięcia udziału w procedurze przetargowej i zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora/żądanie ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w przetargu bądź niemożnością zawarcia umowy notarialnej, co będzie uznane w takim wypadku za leżące po stronie uczestnika przetargu uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej i będzie skutkować utratą wadium.
 4. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków.

Z tego tytułu oraz z uwagi na podstawę prawną dla przetwarzania ograniczone zostają prawa do:

 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).
 • wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO).
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba że prawo Unii Europejskiej będzie nakładało na ADO odpowiedni obowiązek.
 3. W przypadku przekonania o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych w naszej jednostce Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach UODO https://uodo.gov.pl.

Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia przetargowego z dnia 9 czerwca 2022 roku

 

W A R U N K I      P R Z E T A R G U

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, określanych jako obszary inwestycyjne nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o łącznej powierzchni 41,1768 ha, położonych w Brzozowej, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej D, stanowiących własność Gminy Połaniec

 

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne posiadające w tym zakresie zdolność prawną – osobiście lub przez pełnomocnika. Za każdym razem, gdy  w niniejszych warunkach przetargu i regulaminie mowa jest o osobie prawnej rozumie się pod tym pojęciem również jednostkę organizacyjną.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargowym oraz złożenie oferty przetargowej.
 2. Wadium należy wnieść w pieniądzu /PLN/ w formie przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta i Gminy Połaniec Nr 80 9425 0008 0000 2349 2006 0008 w BS Połaniec.
 3. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie ma zostać zwrócone wadium.
 4. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu, nie później niż 3 dni przed tą datą, stwierdza prawidłowość wniesienia wadium oraz złożenia ofert przez poszczególnych uczestników przetargu. 5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomość, natomiast osobom, które nie wygrały przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później ni z przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

6.Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości (dowodu osobistego/paszportu),  a w przypadku:

a)uczestnictwa w przetargu podmiotów innych niż osoby fizyczne – dodatkowo złożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruku z właściwej strony Ministerstwa Sprawiedliwości) – wystawionego nie później niż 3 dni przed dniem przetargu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika nieujawnionego we właściwym rejestrze konieczne jest dodatkowo przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do uczestnictwa  w przetargu i nabycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych, składających się  z 8 obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 41,1768 ha oznaczonych jak niżej:   – obszar nr 1  o powierzchni 5,9924 ha, składający się z działek nr: 712/4 o powierzchni 5,9688 ha i 646/3 o powierzchni 0,0236 ha

– obszar nr 2 o powierzchni 6,4377 ha, składający się z działki nr: 712/3 o powierzchni 6,4377 ha

-obszar nr 3 o powierzchni 6,2648 ha, składający się z działek nr: 712/2 o powierzchni 4,5407 ha, 713/9 o powierzchni 0,2048 ha, 713/10 o powierzchni 1,3959 ha, 581/2 o powierzchni 0,0069 ha, 540/2 o powierzchni 0,1165 ha

-obszar nr 4 o powierzchni 8,9220 ha, składający się z działek nr: 712/1 o powierzchni 0,4797 ha, 713/8 o powierzchni 8,2887 ha, 581/1 o powierzchni 0,0152 ha, 579/2 o powierzchni 0,0234 ha, 564/2 o powierzchni 0,0674 ha, 540/3 o powierzchni 0,0476 ha

-obszar nr 5 o powierzchni 9,6817 ha, składający się z działek nr: 713/6 o powierzchni 1,8944 ha, 713/7 o powierzchni 7,6783 ha, 564/1 o powierzchni 0,0267 ha, 579/1 o powierzchni 0,0823 ha

-obszar nr 6 o powierzchni 1,2262 ha, składający się z działki nr 713/3 o powierzchni 1,2262 ha

-obszar nr 7 o powierzchni 1,9041 ha, składający się z działki nr 713/4 o powierzchni 1,9041 ha –obszar nr 8 o powierzchni 0,7479 ha, składający się z działki nr 713/5 o powierzchni 0,7479 ha, położonej w Brzozowej, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej D, stanowiącej własność Gminy Połaniec

 

b)uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – dodatkowo przedłożenie pełnomocnictwa udzielonego przez współmałżonka w formie aktu notarialnego do reprezentowania go  w przetargu przez drugiego współmałżonka/pełnomocnika i nabycia, za środki pochodzące z majątku wspólnego, za wylicytowaną przez współmałżonka/pełnomocnika cenę, lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli, że nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowanych, składających się z 8 obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 41,1768 ha oznaczonych jak niżej:

 • obszar nr 1 o powierzchni 5,9924 ha, składający się z działek nr: 712/4 o powierzchni 5,9688 ha i 646/3 o powierzchni 0,0236 ha
 • obszar nr 2 o powierzchni 6,4377 ha, składający się z działki nr: 712/3 o powierzchni 6,4377 ha

-obszar nr 3 o powierzchni 6,2648 ha, składający się z działek nr: 712/2 o powierzchni 4,5407 ha, 713/9 o powierzchni 0,2048 ha, 713/10 o powierzchni 1,3959 ha, 581/2 o powierzchni 0,0069 ha, 540/2 o powierzchni 0,1165 ha

-obszar nr 4 o powierzchni 8,9220 ha, składający się z działek nr: 712/1 o powierzchni 0,4797 ha, 713/8 o powierzchni 8,2887 ha, 581/1 o powierzchni 0,0152 ha, 579/2 o powierzchni 0,0234 ha, 564/2 o powierzchni 0,0674 ha, 540/3 o powierzchni 0,0476 ha

-obszar nr 5 o powierzchni 9,6817 ha, składający się z działek nr: 713/6 o powierzchni 1,8944 ha, 713/7 o powierzchni 7,6783 ha, 564/1 o powierzchni 0,0267 ha, 579/1 o powierzchni 0,0823 ha

-obszar nr 6 o powierzchni 1,2262 ha, składający się z działki nr 713/3 o powierzchni 1,2262 ha

-obszar nr 7 o powierzchni 1,9041 ha, składający się z działki nr 713/4 o powierzchni 1,9041 ha –obszar nr 8 o powierzchni 0,7479 ha, składający się z działki nr 713/5 o powierzchni 0,7479 ha, położonej w Brzozowej, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej D, stanowiącej własność Gminy Połaniec nastąpi do majątku osobistego, potwierdzonego podpisem drugiego małżonka, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

c)uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest dodatkowo okazanie pełnomocnictwa  w formie aktu notarialnego do uczestnictwa w przetargu i nabycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych składających się z 8 obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 41,1768 ha oznaczonych jak niżej:  

 • obszar nr 1 o powierzchni 5,9924 ha, składający się z działek nr: 712/4 o powierzchni 5,9688 ha i 646/3 o powierzchni 0,0236 ha
 • obszar nr 2 o powierzchni 6,4377 ha, składający się z działki nr: 712/3 o powierzchni 6,4377 ha

-obszar nr 3 o powierzchni 6,2648 ha, składający się z działek nr: 712/2 o powierzchni 4,5407 ha, 713/9 o powierzchni 0,2048 ha, 713/10 o powierzchni 1,3959 ha, 581/2 o powierzchni 0,0069 ha, 540/2 o powierzchni 0,1165 ha

-obszar nr 4 o powierzchni 8,9220 ha, składający się z działek nr: 712/1 o powierzchni 0,4797 ha, 713/8 o powierzchni 8,2887 ha, 581/1 o powierzchni 0,0152 ha, 579/2 o powierzchni 0,0234 ha, 564/2 o powierzchni 0,0674 ha, 540/3 o powierzchni 0,0476 ha

-obszar nr 5 o powierzchni 9,6817 ha, składający się z działek nr: 713/6 o powierzchni 1,8944 ha, 713/7 o powierzchni 7,6783 ha, 564/1 o powierzchni 0,0267 ha, 579/1 o powierzchni 0,0823 ha

-obszar nr 6 o powierzchni 1,2262 ha, składający się z działki nr 713/3 o powierzchni 1,2262 ha -obszar nr 7 o powierzchni 1,9041 ha, składający się z działki nr 713/4 o powierzchni 1,9041 ha –obszar nr 8 o powierzchni 0,7479 ha, składający się z działki nr 713/5 o powierzchni 0,7479 ha, położonej w Brzozowej, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej D, stanowiącej własność Gminy Połaniec na rzecz wskazanej w pełnomocnictwie osoby za wylicytowaną przez niego cenę.

 1. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń – na załączonym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do warunków przetargu.
 2. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w związku z udziałem w postępowaniu przetargowym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.2213) zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej –na załączonym druku, stanowiącym załącznik nr 2 do warunków przetargu.
 3. Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym niezabudowanych nieruchomości gruntowych, składającej się z 8 obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 41,1768 ha oznaczonych jak niżej:  
  • obszar nr 1 o powierzchni 5,9924 ha, składający się z działek nr: 712/4 o powierzchni 5,9688 ha i 646/3 o powierzchni 0,0236 ha
  • obszar nr 2 o powierzchni 6,4377 ha, składający się z działki nr: 712/3 o powierzchni 6,4377 ha

-obszar nr 3 o powierzchni 6,2648 ha, składający się z działek nr: 712/2 o powierzchni 4,5407 ha, 713/9 o powierzchni 0,2048 ha, 713/10 o powierzchni 1,3959 ha, 581/2 o powierzchni 0,0069 ha, 540/2 o powierzchni 0,1165 ha

-obszar nr 4 o powierzchni 8,9220 ha, składający się z działek nr: 712/1 o powierzchni 0,4797 ha, 713/8 o powierzchni 8,2887 ha, 581/1 o powierzchni 0,0152 ha, 579/2 o powierzchni 0,0234 ha, 564/2 o powierzchni 0,0674 ha, 540/3 o powierzchni 0,0476 ha

-obszar nr 5 o powierzchni 9,6817 ha, składający się z działek nr: 713/6 o powierzchni 1,8944 ha, 713/7 o powierzchni 7,6783 ha, 564/1 o powierzchni 0,0267 ha, 579/1 o powierzchni 0,0823 ha

-obszar nr 6 o powierzchni 1,2262 ha, składający się z działki nr 713/3 o powierzchni 1,2262 ha

-obszar nr 7 o powierzchni 1,9041 ha, składający się z działki nr 713/4 o powierzchni 1,9041 ha –obszar nr 8 o powierzchni 0,7479 ha, składający się z działki nr 713/5 o powierzchni 0,7479 ha, położonej w Brzozowej, w obrębie Strefy  Inwestycyjnej D, stanowiącej własność Gminy Połaniec – na załączonym druku, stanowiącym załącznik nr 3 do warunków przetargu.

 1. Złożenie pisemnego oświadczenia o braku powiązań w rozumieniu § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213 ze zm.) z członkami Komisji Przetargowej – na załączonym druku, stanowiącym załącznik nr 4 do warunków przetargu.
 2. Przy nabywaniu nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia

24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy, z zastrzeżeniem jej art.8.

 1. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości ponosi wygrywający przetarg. Okazanie granic nieruchomości przez geodetę uprawnionego może nastąpić na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

 

 

BURMISTRZ

 

/-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Załącznik Nr 1 do Warunków przetargu                                                                                                                    z dnia 9 czerwca 2022 roku

Połaniec, dnia …………………..2022 r.

https://polaniec.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-w-sprawie-przetargu-strefa-d.html

Szczegóły

Powierzchnia: 41.18 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: staszowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5866 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,67 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5805 sprzedaż gruntu rolnego pow. 66,38 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5804 sprzedaż gruntu rolnego pow. 58,97 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-07-18

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 10:30

# 5789 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,37 ha

Powiat: konecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-07-19

Dodano: 10 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5761 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 21,96 ha

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-06-20

Dodano: 1 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5745 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,60 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu