Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-01
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 1.71 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5754 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,71 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 1,75 ha/ użytek ŁV/czynsz wywoławczy 1000,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 01.07.2022 godz. 11:00

Koniaczów, dnia 06.06.2022
Zn.spr.: SA.2217.25.2022
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarosław
37-500 Jarosław Koniaczów 1L
NIP 792 – 000 – 60 – 39
tel.: (16) 623 62 40;
fax: (16) 623 62 41
e-mail: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl
strona internetowa: www.jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl
1. Ogłasza I pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych
położonych na terenie Nadleśnictwa Jarosław
(na podstawie zgody Dyrektora RDLP w Krośnie nr ZS.2217.97.2022 z dnia 14.05.2022 r.).
2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej.
Dla działki nr 640/1 w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu – Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta nr PR1J/00007063/2
3. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków.
Część działki ewidencyjnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 640/1 użytki: Ł V
o pow. 0,7548 ha, Ł IV o pow. 0,9038 ha oraz Ps VI o pow. 0,0548 ha, położona na terenie wsi Tuchla,
adres administracyjny: 18040520008, obręb ewidencyjny Tuchla, gmina Laszki, powiat jarosławski.
Nieruchomość opisana jest w rejestrze gruntów jako część działki nr 640/1 o pow. 1,7134 ha (użytek: Ł
V o pow. 0,7548 ha, Ł IV o pow. 0,9038 ha oraz Ps VI o pow. 0,0548 ha).
Zgodnie z ewidencją Nadleśnictwa Jarosław – adres leśny:
04-28-1-07-121 -dx -00 – pow. 0,7548 ha, użytek gruntowy Ł V,
04-28-1-07-121 -gx -00 – pow. 0,9038 ha, użytek gruntowy Ł IV,
04-28-1-07-121 -fx -00 – pow. 0,0548 ha, użytek gruntowy Ps VI.
4. Opis nieruchomości.
Zgodnie z ewidencją gruntów działka: nr 640/1 o pow. 1,7134 ha – grunty rolne użytkowane w dobrej
kulturze rolnej. Grunt ten widnieje w ewidencji gruntów i budynków jako użytek zielony, obecnie
zagospodarowany jako grunt orny.
5
.Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Użytkowanie na cele prowadzenia gospodarki rolnej (na podstawie zgody Dyrektora RDLP w Krośnie nr
ZS.2217.97.2022 z dnia 14.05.2022 r.). Zakaz wznoszenia na gruncie jakichkolwiek obiektów
budowlanych. Możliwość zagospodarowania nieruchomości jako grunt orny.
6. Obciążenia nieruchomości- brak
7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- brak
8. Informacje o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków.
Nieruchomość nie jest ujęta w rejestrze zabytków.
9. Cena wywoławcza netto nieruchomości za rok:
1) części działki ewid. nr 640/1 użytek gruntowy Ł V o pow. 0,7548 ha, użytek gruntowy Ł IV o pow.
0,9038 ha, użytek gruntowy Ps VI o pow. 0,0548 ha: 1000,00 zł- (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)
netto za rok.
Minimalna kwota postąpienia wynosi 20,00 zł
10. Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu na dzierżawę gruntów rolnych można uzyskać w terminie od
dnia 07.06.2022 r. do 30.06.2022 r. od godz. 800 – 1400 w siedzibie Nadleśnictwa Jarosław, Koniaczów
1L 37-500 Jarosław w pok. nr 14 tel. 16 623 62 40- dział administracyjno– gospodarczy. Osoby
upoważnione do kontaktów: Pani Elżbieta Ścibor i Pan Tomasz Furgała. Obejrzenie nieruchomości
w obecności przedstawiciela Wydzierżawiającego możliwe jest w dniach od 07.06.2022 r. do 30.06.2022
od godz. 800 – 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.
11. Data i miejsce przetargu: 2
Termin przeprowadzenia przetargu ustala się na dzień 01.07.2022 r. na godz. 11:15.
Przetarg zostanie przeprowadzony w sali narad siedziby Nadleśnictwa Jarosław, 37-500 Jarosław
Koniaczów 1L.
12. Termin i miejsce składania ofert:
Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 01.07.2022 r. do godz. 11:00 w siedzibie Nadleśnictwa
Jarosław (Sekretariat – pokój nr 1, I piętro), Koniaczów 1L, 37-500 Jarosław osobiście lub za
pośrednictwem poczty lub kuriera w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntów
rolnych w Leśnictwie Tuchla” oraz „Nie otwierać przed dniem 01.07.2022 r. przed godz. 11:15”.
13. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:
a) W ocenie oferty będzie stosowane tylko jedno kryterium – oferowana cena. Nieruchomość nie może
być wydzierżawiona, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej (co najmniej
o kwotę minimalnego postąpienia) od ceny wywoławczej nieruchomości.
b) Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę.
14. Informacje o skutkach nie zawarcia umowy dzierżawy bez usprawiedliwionej przyczyny.
a) Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny
umowy dzierżawy nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wydzierżawiający
może odstąpić od zawarcia umowy.
b) W takiej sytuacji Wydzierżawiający zawiadamia oferenta, który przedstawił następną w kolejności
najkorzystniejszą ofertę proponując zawarcie umowy.
15. Zaskarżenie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu:
a) Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu mogą być zaskarżane przez:
– uczestnika przetargu lub osobę niedopuszczoną do przetargu –w przypadku przetargu ustnego
-oferenta- w przypadku przetargu pisemnego
b) Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wnosi się na piśmie, bezpośrednio do
Wydzierżawiającego, w terminie 7 dni od dnia:
– przetargu- w przypadku przetargu ustnego
– doręczenie zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu- w przypadku przetargu pisemnego
c) W przypadku wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu,
wydzierżawiający wstrzymuje czynności związane w wydzierżawieniem nieruchomości
d) Wydzierżawiający rozpatruje skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
e) Wydzierżawiający może:
– uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych
– unieważnić przetarg
– uznać skargę za niezasadną.
16. Informacje dodatkowe dotyczące wydzierżawiającej nieruchomości i przetargu
a) Wydzierżawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
b) Grunt nie może być wydzierżawiony w pierwszym przetargu jeżeli żaden z uczestników przetargu nie
zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej nieruchomości.
c) Przetarg może się odbyć chociażby w terminie złożono tylko jedną ofertę zawierającą elementy,
o których mowa w pkt. 13 i 17.
d) Wydzierżawiający podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu poprzez
wywieszenie jej w siedzibie Nadleśnictwa Jarosław na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronach
internetowych Nadleśnictwa Jarosław.
e) Dzierżawca ustalony w wyniku przetargu zostanie zawiadomiony pisemnie w ciągu 14 dni od dnia
podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia z nim
umowy dzierżawy nieruchomości.
f) Uczestnik przetargu związany jest ofertą do daty zakończenia przetargu, a wygrywający przetarg do
dnia zawarcia umowy
g) Formularz oferty można pobrać na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Jarosław:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jaroslaw/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia
h) Oferty niezawierające elementów, o których mowa w pkt. 13 i pkt. 17 lub złożone po terminie – będą
odrzucone.
i) W przypadku złożenia równorzędnych najkorzystniejszych ofert komisja przetargowa kontynuuje
przetarg w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty. Wydzierżawiający zawiadamia
tych oferentów o miejscu i terminie licytacji. W trakcie licytacji oferenci zgłaszają ustnie kolejnepostąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych najkorzystniejszych ofertach
dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
j) Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera:
– szczegółowe informacje o nieruchomości
– termin i miejsce przetargu,
– imiona i nazwiska członków komisji przetargowej,
– dane oferentów,
– informację o tym, które z ofert i z jakich przyczyn zostały odrzucone,
– imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres osoby, której oferta została wybrana,
– uzasadnienie wyboru,
– protokół podpisują członkowie komisji przetargowej i zatwierdza Nadleśniczy,
– dzień podpisania protokołu, o którym mowa jest dniem zamknięcia przetargu.
k) O wyniku przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie w terminie 3 dni od dnia
zamknięcia przetargu.
m) Wydzierżawiający, może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym
niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.
17. Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę (firmę) i adres (siedzibę), adres do korespondencji,
telefon kontaktowy,
b) numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,
c) numer rachunku bankowego oferenta,
d) datę sporządzenia oferty,
e) oferowaną cenę netto za rok dzierżawy,
f) proponowany sposób wykorzystania nieruchomości,
g) deklarację, że przyszły dzierżawca będzie uiszczał należny podatek
h) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego
przetargu,
j) parafowany wzór umowy
18. Dodatkowe informacje:
Umowy są zawierane na czas nieokreślony i zgodnie ze szczegółowymi zapisami w umowie dzierżawy.
Ogłoszenie zamieszczono:
1. Tablica ogłoszeń Nadleśnictwa Jarosław,
2. Strona internetowa BIP Nadleśnictwa Jarosław:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jaroslaw/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia
3. Prasa o zasięgu regionalnym – „Gazeta Jarosławska”,
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Laszki.
W załączeniu:
1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Mapa przeglądowo- gospodarcza.
Z poważaniem
Tadeusz Ogonowski
Nadleśniczy

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-jaroslaw/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.71 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: jarosławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu