Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-21
O godzinie: 11:15
Powierzchnia: 0.99 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5752 sprzedaż gruntu rolnego pow. 0,99 ha

Powiat:oleśnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 0,99 ha/ użytek PsV/cena wywoławcza 53947,oo PLN/wadium 5400,oo PLN do 16.06.2022/ termin przetargu 21.06.2022 godz. 11:15

BURMISTRZ BIERUTOWA
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów o g ł a s z a:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiącej własność
Miasta i Gminy Bierutów, tj. działki nr 148 AM2 obręb Sątok, Miasto i Gmina Bierutów, o powierzchni
9.900,00m2.
Nieruchomość wpisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy pod nr
WR1E/00086954/2 wolna od obciążeń. Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Sątok działka położona jest na obszarze oznaczonym jako R2 teren upraw rolniczych.
Zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów: Rodzaj użytków PsV. Odległość od centrum Bierutowa około
9 km, w sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna, użytki rolne. Działka leży przy
drodze lokalnej o nawierzchni gruntowej.
Cena wywoławcza do przetargu dla działki nr 148 AM2 wynosi – 53.947,00zł .
Przetarg dotyczący sprzedaży wym. nieruchomości odbędzie się w dniu 21.06.2022 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Bierutowie ul. Moniuszki 12 (budynek A, I piętro) i rozpocznie się o godzinie 1115.
Obowiązuje postąpienie 1% ceny wywoławczej. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata
wadium w wysokości 5.400,00zł, z określeniem której działki wpłata dotyczy tj: – dla działki nr 148
AM2 w Sątoku, na konto Urzędu Miejskiego w Bierutowie w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy
O/Bierutów nr 07 9584 1018 2002 0200 4053 0004 w terminie do dnia 16.06.2022 r. – za termin wpłaty
wadium uważa się datę wpływu środków w wymienionej kwocie na wymieniony rachunek bankowy.
W przypadku uchylenia się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy sprzedaży
w terminie określonym w późniejszym zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet wpłaty z tytułu
kupna nieruchomości a pozostałym uczestnikom zwrócone niezwłocznie po przetargu. Osoby, którym
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości z mocy art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn.zm.) winny były złożyć stosowny
wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia 29.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bierutowie
ulica Moniuszki 12.
Obowiązkiem nabywcy będzie podpisanie protokołu stanowiącego podstawę do zawarcia aktu
notarialnego w którym zostaną omówione szczegółowe warunki umowy, wpłacenie wylicytowanej
kwoty nabycia przed podpisaniem aktu notarialnego, oraz zagospodarowanie nieruchomości zgodnie
z przeznaczeniem .
Jednocześnie Burmistrz Bierutowa zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, między innymi
w sytuacji utrzymania się obostrzeń ustawowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
Informacji na temat przetargu na sprzedaż nieruchomości udziela Kierownik Ref. GŚ Waldemar Roniek pod
nr telefonu (71) 314 6251 wew.31 lub pod adresem e-mail waldemar.roniek@bierutow.pl
Burmistrz Bierutowa
Piotr Sawicki

 

 

https://bierutow.biuletyn.net/?bip=2&cid=126&id=2895

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.99 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: oleśnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu