Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-20
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 3.78 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5750 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,78 ha

Powiat:limanowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż  gruntu rolnego pow. 3,78 ha/ użytek RIV,RV,PsV/cena wywoławcza 91704,oo PLN/wadium 10000,oo PLN do 17.06.2022/ termin składania ofert 20.06.2022 godz. 15:00

SYNDYK OGŁASZA TRZECI KONKURS OFERT

Przedmiotem sprzedaży jest działka 714 o powierzchni 3,7800 ha, położona w obrębie Skrzydlna, miejscowość Skrzydlna, gmina Dobra, powiat limanowski, województwo małopolskie objęta księgą wieczystą nr: NS2L/00041086/9.użytek RIVb,RV,S-RIVb,PsV,LsIV

Cena działki nr 714 obręb Skrzydlna wynosi: 91 704 zł (Słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset cztery złote).

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT:
6Sporządzenie oferty, która winna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta Konkursowa – Sygn. akt – VIII GUp 422/18/S i dostarczona lub wysłana listownie do dnia 20.06.2022r. na adres Biuro Syndyka Jakuba Taborskiego w Chrzanowie (32-500), ul. Sądowa 4B, przy czym za datę złożenia oferty nadanej w formie przesyłki listowej uważa się datę jej nadania w placówce pocztowej.

Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się 30.06.2022r., godz. 10:00, w biurze Syndyka.

Oferta pisemna powinna zawierać:
1.Imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu (dla osób fizycznych) lub nazwę firmy, dokładny adres, tel., NIP, REGON, oraz dokument potwierdzający status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2.Oznaczenie przedmiotu przetargu, którego dotyczy oferta w tym nr księgi wieczystej (w przypadku zakupu również działki rekreacyjnej, także jej wskazanie),
3.Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo (ze wskazaniem czy jest to kwota brutto czy netto),
4.Określenie sposobu zapłaty (zapłata gotówką lub finansowanie z kredytu bankowego),
5.Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
6.Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,
7.Promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,
8.Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie jest:
a)Syndykiem lub Sędzią-Komisarzem,
b)Przedstawicielem upadłego,
c)Małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych pod listą a-b.
9. Oferent zobowiązany JEST wpłacić wadium jako zabezpieczenie w kwocie 10 000 zł na konto PKO BP 37 1020 2384 0000 9702 0250 2094. W razie nieuiszczenia w/w kwoty oferta nie zostanie rozpatrzona.

Konkurs ofert nie dojdzie do skutku w razie nie złożenia oferty spełniającej warunków określonych postanowieniem. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego. Zastrzega się termin czterech miesięcy do zawarcia umowy notarialnej, liczony od momentu wyboru oferenta. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte. Wydanie przedmiotu umowy nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy przenoszącej własność.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, jak również jego odwołanie bez podania przyczyn. Z zastrzeżeniem uprawnień Sędziego-Komisarza, Syndyk zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, prawo wycofania przedmiotu z konkursu, prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie oraz prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Cena zbycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego zawarcia umowy sprzedaży, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w dacie uznania rachunku bankowego, istnieje możliwość finansowania nieruchomości z kredytu bankowego, zapłata ustalona zostanie w drodze procesu kredytowego z Syndykiem.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności, w tym opłaty notarialne, opłaty związane z wpisami w księgach wieczystych, podatki i inne ponosi nabywca. Kancelaria Notarialna obsługująca sprzedaż zostanie wskazana przez Syndyka.
_
KONTAKT:
SYNDYK JAKUB TABORSKI
693 380 455
ul. Sądowa 4B, 32-500 Chrzanów

https://www.otodom.pl/pl/oferta/syndyk-sprzeda-dzialki-ID42cy7.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.78 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: limanowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-07

Dodano: 31 maja, 2024

O godzinie: 15:30

# 6595 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 3,40 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu