Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-21
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.43 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5749 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,43 ha

Powiat:raciborski
Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na bezterminowa dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 2,78 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy 1094,oo PLN/rocznie/wadium 56,oo PLN do 15.06.2022/ termin przetargu 21.06.2022 godz. 09:00

Wójt Gminy Kornowac

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

ogłasza

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kornowac.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
 2. a)      Nieruchomość nr 175/26 o pow.1,4990ha ( k.m. 3, obręb Kornowac), dla której
  w Sądzie Rejonowym w Raciborzu prowadzona jest księga wieczysta numer GL1R/00041299/8
 3. b)      Nieruchomość nr 25 o pow.0,6180ha ( k.m. 3, obręb Kornowac), dla której w Sądzie Rejonowym w Raciborzu prowadzona jest księga wieczysta numer GL1R/00041299/8
 4. c)      Nieruchomość nr 151/66 o pow.0,3345ha ( k.m. 7, obręb Kornowac), dla której
  w Sądzie Rejonowym w Raciborzu prowadzona jest księga wieczysta numer GL1R/00049702/3

 

II.Opis nieruchomości:

Nieruchomości rolne niezabudowane

III. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomości są wolne od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

IV.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania :

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

 1. a)      działka nr 175/26znajduje się częściowo w terenie  o symbolu 34 MNU-1– teren zabudowy mieszkaniowo usługowej oraz częściowo w terenie o symbolu 10R – teren rolniczy,
 2. b)      działka nr 25znajduje się w terenie o symbolu 10R–  teren rolniczy,
 3. c)      działka nr 151/66znajduje się w terenie o symbolu 15R– teren rolniczy

 

(Uchwała Rady Gminy Kornowac Nr XLII.281.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kornowac
w Gminie Kornowac opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 października 2018 r., poz. 6062).

 1. Warunki przetargu:
 2. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 09:00, w siedzibie Urzędu Gminy Kornowac – w sali Rady Gminy (Kornowac ul. Raciborska 48)

 1. Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawy za 1 h wynosi 450,00 zł. netto
 2. Termin wpłaty czynszu dzierżawy: czynsz płatny z góry do 30-go czerwca każdego roku.
 3. Stawka czynszu będzie wzrastała proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów
  i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni poczynając od roku 2023.
 4. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:

 

 1. a)      dz. nr 175/26 k.m. 3 obręb Kornowac – 34 zł.na  rachunek Gminy Kornowac w Banku Spółdzielczym w  Rybniku  nr 45 8455 0000 2001 0032 3095 0002
 2. b)      dz. nr 25 k.m. 3 obręb Kornowac – 14 zł. na  rachunek Gminy Kornowac w Banku Spółdzielczym w  Rybniku  nr 45 8455 0000 2001 0032 3095 0002
 3. c)      dz. nr 151/66 k.m. 7 obręb Kornowac – 8 zł. na  rachunek Gminy Kornowac w Banku Spółdzielczym w  Rybniku  nr 45 8455 0000 2001 0032 3095 0002

 

Wadium należy wnieść do dnia 15 czerwca 2022r., przy czym dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku bankowym Gminy .

 

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną Najemcami nieruchomości, wadium zostanie zwrócone na podane konto bankowe, w terminie do trzech dni od daty zakończenia lub zamknięcia lub odwołania lub unieważnienia przetargu.

   

 1. VI.  Warunki uczestnictwa w przetargu:

1)      uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a także inne podmioty posiadające zdolność do czynności prawnych;

2)      w przypadku zamiaru dzierżawy nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie będące osobami prawnymi i posiadające zdolność do czynności prawnych (np. spółka jawna) warunkiem udziału w przetargu jest działanie przez właściwie organy lub osoby  upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a także przedstawienia dokumentów, z których wynika prawo do składania oświadczeń woli (odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej itp.) wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem przetargu;

3)      w przypadku udziału w przetargu przez pełnomocnika, niezależnie od dokumentów wymienionych w pkt. 2 należy przedłożyć najpóźniej w dniu przetargu stosowne pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej w przetargu oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu potwierdzającego  udzielenie pełnomocnictwa;

4)      uiszczone wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty czynszu najmu.

 

VII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu: O terminie i miejscu zawarcia umowy najemca wyłoniony w drodze licytacji zostanie powiadomiony na piśmie. Jeżeli osoba wyłoniona jako dzierżawca nieruchomości bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, to wydzierżawiający zatrzyma wadium, a umowa nie zostanie zawarta.

 

VIIIDodatkowe informacje  o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kornowac
w pokoju nr 13, w  godzinach 8:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku) lub telefonicznie pod numerem (032) 4301037, 4301038 wew. 117.

 

 

 

 

 

 http://bip.kornowac.pl/wiadomosci/6283/wiadomosc/629807/ogloszenie_o_pierwszym_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_dzier

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.43 ha
Województwo: śląskie
Powiat: raciborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6558 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 10,58 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6556 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,74 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-16

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6548 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 15 stycznia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6469 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 15,24 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-06

Dodano: 13 stycznia, 2024

O godzinie: 14:00

# 6468 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,82 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-11

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6425 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,92 ha

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu