Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-22
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.78 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5748 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,78 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na bezterminowa dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 2,78 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy 1100,oo PLN/rocznie/wadium 110,oo PLN do 20.06.2022/ termin przetargu 22.06.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE

 

WÓJT GMINY OSTRÓWEK OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI LESZKOWICE.

 

 1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21 -102 Ostrówek

Tel/fax (81) 856-20-02, e-mail: sekretariat@ostrowek.pl

 1. Przedmiot dzierżawy:

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gminna stanowiąca działkę o nr ew. 383 obręb 009 Leszkowice.

 1. Opis Nieruchomości

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca działkę o nr ew. 383 i powierzchni 2,7898 ha, dla której to działki jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lubartowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta o nr LUIA/00085776/9.

W aktualnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostrówek, obręb geodezyjny 009 Leszkowice, działka nr 3S3 przeznaczona jest jako obszary zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów.

W rejestrze gruntów i budynków prowadzonym przez Starostę Lubartowskiego przedmiotowa działka opisana jest jako grunty ome niezabudowane (RIV b i RV).

 

 1. Miejsce i termin, w którvm można obejrzeć nieruchomości:

Nieruchomości można obejrzeć: w dniach od 20 maja 2022 r. do 27 maja 2022 r. 21-102 Ostrówek, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Gminą Ostrówek tel. (81) 856 27 33

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy

Ostrówek,   Ostrówek-Kolonia   32,   21-102   Ostrówek,   pokój   nr   20   lub   telcfonicznic

(81) 856 27 33.

 

 1. Miejsce i termin przetargu:

 

Przetarg odbędzie się dnia 22 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrów’ek.

 

 

 1. Warunki przetargu:

Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

110,00 zł (słownie: sto dziesięć zt 00/100) tj. 10 % ceny wywoławczej

 

[Jeieli będzie obowiqzywałj                                                                                                                                  Strona 1

 

na     konto     Gminy      Ostrówek     —    BS     Radzyń     Podlaski     o.     Ostrówek     nr 74 8046 1038 2008 0700 0837 0006 do dnia: 20 czenvca        do godz. 12:00.

Pot ’ierdzcniem wpłaty wadium jest w’pły›’ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w w’yżcj podanym terminie.

Pozostałe dokumenty o których mowa w pkt. V , pkt. 2 lit. a) i b) Regulaminu, należy dostarczyć w’ dniu przetargu, przed licytacją.

 1. Cena wrwolawcza sprzedaży ivx’nosi:

– 1 100,00 zl netto (słownie: tysiąc sto zł 00/100).

 1. Minimalne postąpienie od ceny w ’oławczej ustala się w w’ysokości — 100,00 zł (słow’nie: sto złotych).
 2. Złożona oferta przestaje        w iązać,          gdy        tylko        zostanie        złożona        kolejne
 3. wyższą ceną.
 4. Po ustaniu postąpień prow’adzący aukcję, uprzedzając licytantów, po trzeciiii ogłosxeniu zaiiiyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaof“eroivał najw yższą ccnę.
 5. \Vadiuir w’niesione przez oferentóu’, których oferty nie zostaną wybrane zwrócone zostanie w terminie trzech dni po zakończeniu (rozstrzygnięciu)
 6. \V adiurn wpłaconc oSObę która wygra przetarg nie jest zwracane – zostanie zaliczonc

»’ poczet ceny.

 1. \Vadiuiii nic podlega zwrotowi w przypadku, gdy ivygryu ający przctarg, uchyli się od zał arcia umo y dzierżawy.
 2. \Y’ydanic przedmiotu dzierżawy nastąpi po zawarciu uinoii y dzierżawy.

I 5.biorący  uńT.I aI i       aukcji składa ośw’iadczcnie o zapozniiniu się zc stanem praw n yrn

nicruchoniości i nie ii‘nosi do niej zastrzeżeń.

1 6.Regulamin dzierżawy nieruchomości gminncj jest zarnicszczony na stronie intemctoii ej

V rz.ędu Gminy Ostrćwck.

 

 

 

https://ugostrowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=76&p1=szczegoly_zal&p2=510727

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.78 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: lubartowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-13

Dodano: 30 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6018 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,50 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-12-16

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 13:00

# 6014 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,79 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-12-06

Dodano: 9 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5996 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,13 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 19 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5829 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,02 ha

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 14 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5820 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,42 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-07-26

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5777 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,95 ha

Powiat: Tomaszów Lubelski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu