Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.40 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5747 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,40 ha

Powiat:włodawski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na bezterminowa dzierżawę  gruntu rolnego/ pow. 1,40 ha/ użytek RV,RVI/czynsz wywoławczy 173,oo PLN/rocznie/wadium 20,oo PLN do 24.06.2022/ termin przetargu 28.06.2022 godz. 10:00

Wola Uhruska, dnia 27.05.2022 r.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym gruntów rolnych,

WÓJT GMINY będących własnością Gminy Wola Uhruska, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne do 3 lat.

Lp. Nr działki Obręb Powierzchnia Nr Księgi

Wieczystej

Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Minimalny roczny czynsz dzierżawny w q żyta –

cena wywoławcza netto.

Roczny czynsz dzierżawny w zł- cena wywoławcza netto

Istawka/q żyta na 2022 r.

– 61,481

Zasady aktualizacji opłaty Wadium do przetargu

1zł)

Postąpienie w zł/q żyta Termin wpłaty wadium Maksymalny okres trwania dzierżawy Termin wpłaty

czynszu dzierżawnego

Uwaga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 143

(część)

Bytyń 1,4 ha LUIW/

00015736/6

Użytki rolne na części działki, wg ewidencji:

grunty orne

RN/ 0,8851 ha,

grunty orne RVI 0,5149 ha.

Brak planu.

Teren działki nie jest objęty ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w: tereny użytkowane rolniczo z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień, symbol

Rrn.

2,80 q 172,14 zł Zmiana czynszu dzierżawnego będzie wynikała ze zmiany średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na dany rok ogłaszanej w komunikacie

Prezesa GUS.

20,00 zł 10zł/O,17q żyta Do dnia 24.06. 2022 r. Od 01.07.2022 r.

do 30.04.2025 r.

Do 31 lipca należność za rok 2022.

Do 31 stycznia za każdy kolejny rok dzierżawy.

Dzierżawca nie wyraża zgody na wdrażanie długoterminowych programów rolnośrodowiskowych.

Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • Wpłacenie wadium do dnia 24 czerwca 2022 r. w wysokości podanej powyżej na konto Gminy Wola Uhruska Nr 03 8195 0009 2005 0090 0736 0011 Bank Spółdzielczy Leśniowice Oddział Wola Uhruska. UWAGA! Wadium w podanym terminie powinno znajdować się na koncie Gminy. W tytule wpłaty należy podać nr oraz obręb działki, której dotyczy wpłata wadium oraz określić podmiot, który przystąpi do przetargu i z którym podpisana zostanie umowa dzierżawy w razie wygrania przetargu
  • Przedłożenie w dniu przetargu:

dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu; pełnomocnictwa notarialnego, lub notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku uczestnictwa w przetargu przez pełnomocnika; aktualnego dokumentu (np. KRS) z którego wynika upoważnienie przedstawiciela osoby prawnej do jej reprezentowania w przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu.

Wadium nie ulega zwrotowi w przypadku gdy dzierżawca nieruchomości uchyli się od podpisania umowy dzierżawy.

Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie dzierżawca ponosi na własny koszt.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości łącznie z podaniem przyczyn odwołania przetargu. Przed podpisaniem umowy dzierżawy nowy dzierżawca zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka na zawarcie umowy dzierżawy lub dokumenty potwierdzające rozdzielność majątkową.

https://ugwolauhruska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=143&p1=szczegoly&p2=1759470

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.40 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: włodawski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-16

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 13:00

# 6014 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,79 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-11-29

Dodano: 10 listopada, 2022

O godzinie: 08:30

# 5997 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,95 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-12-06

Dodano: 9 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5996 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,13 ha

Powiat: hrubieszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 19 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5829 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,02 ha

Powiat: łęczyński

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 14 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5820 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,42 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2022-07-26

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5777 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,95 ha

Powiat: Tomaszów Lubelski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu