Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-10
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 109.80 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5746 dzierżawa gruntu rolnego pow. 109,80 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem  109,80 ha/ użytek N plantacja wierzby/czynsz wywoławczy razem 109800,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 10.06.2022 godz. 15:00

Przetarg nr 37/2022

Opublikowano: 31 maja 2022

Data ogłoszenia: 31.05.2022

Numer: 37/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji

Temat: Przetarg na  dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 13.06.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 13.06.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 10.06.2022 r. godzina 1100 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 

Bogdanka, dnia 31.05.2022 r.
Warunki przetargu 37/2022
Postępowanie przetargowe ze względu na przewidywaną wartość zamówienie
prowadzone będzie zgodnie z obowiązującym w Spółce „Regulaminem organizowania
przez Łęczyńską Energetykę Sp. z o.o. w Bogdance przetargów na dostawy,
wykonawstwo robót budowlanych oraz na usługi”.
Do przedmiotowego postępowanie nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
I. Przedmiot warunków udziału w postępowaniu.
Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest :
Przetarg na dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących
własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 13.06.2022r
do 15.04.2025r.
II. Sposób przygotowania i składania oferty.
Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie
w terminie do 10.06.2022 r. godzina 11:00 w siedzibie Spółki opisanej w następujący sposób:
nazwa firmy /pieczęć/, aktualny telefon , fax , e-mail
Przetarg na:
Dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność
„Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 13.06.2022r do
15.04.2025r., na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.
Dokumenty wchodzące w skład oferty winny być trwale złączone – zszyte lub zbindowane.
Zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i zaparafowane przez oferenta lub osobę
przez niego upoważnioną.
W skład oferty winny wchodzić :
1) Wypełniony przez oferenta Formularz ofertowy,
2) Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert,
3) Numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4) Kserokopia posiadanych referencji
5) Lista realizowanych przedsięwzięć związanych z prowadzeniem plantacji roślin
energetycznych.

osoba do kontaktu: Marek Okoń  tel. (81) 44-31-117 e-mail: okon@lebog.com.pl

5746 wykaz 1 gruntów

5746 wykaz 2 gruntów

http://lebog.com.pl/?p=2817

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 109.80 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: łęczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 26 września, 2023

O godzinie: 11:30

# 6344 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,04 ha

Powiat: opolski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 26 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6304 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,39 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-09-08

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6299 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,53 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-08-21

Dodano: 1 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6278 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: zamojski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-08-02

Dodano: 10 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6245 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,04 ha

Powiat: opolski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2023-07-27

Dodano: 30 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6235 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu