Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-10
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 37.58 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5741 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 37,58 ha

Powiat:trzebnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę terenu pod fotowoltaikę/ pow. 37,58 ha/ użytek RIV/ mpz 2P farma fotowoltaiczna/czynsz wywoławczy 37590,oo PLN netto/ miesięcznie/ wadium  100000,oo PLN do 09.08.2022/ termin przetargu 10.08.2022 godz. 12:00

AG.6845.16.2022

 

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 97/2022 z dnia 30.05.2022 r.

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek gruntu, będących własnością Gminy Oborniki Śląskie,  położonych w Pęgowie, przeznaczonych do wydzierżawienia na cel:   lokalizacja farmy fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 100 kW

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3, ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 25 ust 1 i 2 oraz 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku, w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie, Zarządzenia Burmistrza Obornik Śląskich nr 63/2022r. z dnia 11.04.2022r. zarządza się co następuje :

 1. Podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 10 sierpnia 2022 r., o godz. 1200 w budynku „B” Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, przeprowadzony zostanie pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek gruntu, przeznaczonych na lokalizację farmy fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 100 kW, szczegółowo określonych poniżej:

 

Obręb Nr

działki

Pow.

[ha]

KW Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i opis nieruchomości Okres na jaki nieruchomość przeznaczona jest do

dzierżawy

Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny

[netto]

Wadium czynszu dzierżawnego/

Minimalne postąpienie

Pęgów

 

1.część działki 306/7 AM 1 – 36,74 ha

 

2. działka nr 306/5  AM 1 – 0,4883 ha

 

3. działka nr 306/6 AM 1  – 0,3614 ha

Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy  37,5897 ha zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do projektu umowy dzierżawy WR1W/00020164/3 1.    część działki nr 306/7 AM 1 Pęgów:  2P- w całości położona na terenie oznaczonym symbolem: 2P.

2.    działka nr 306/5  AM 1 Pęgów:  położona na terenach oznaczonych symbolami: 2P,  2ZI;

3.    działka nr 306/6 AM 1 Pęgów: położona na terenach oznaczonych symbolami 2P,  3ZI:

”2P ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) obiekty produkcyjne, składy i magazyny,

b) urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW- instalacje fotowoltaiczne;

1ZI, 2ZI, 3ZI ustala się:

1.      przeznaczenie terenu: zieleń izolacyjna;”

4.    w południowej części terenu znajdują się dwa stanowiska archeologiczne.

5.    Działki objęte uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XL/320/21 z dnia 28 października 2021 r. (Dz. U. Woj. Dolnś.  z dnia 4.11.2021 poz. 5038)

6.    Działki niezabudowane – użytki zgodnie z ewidencją gruntów – ŁIV, PsV, W-ŁIV.

29  lat 37.589,70 zł

 

 

100.000,00 zł/

4.000,00 zł

 

 • 2. Czynsz dzierżawny miesięczny, płatny jest z góry, nie później niż 21 dni od daty wystawienia faktury. Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku od nieruchomości od przedmiotu dzierżawy. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez GUS. Waloryzacja dokonywana będzie automatycznie z początkiem każdego roku kalendarzowego. W przypadku gdy wskaźnik jest równy lub wynosi poniżej 100,00, czynsz dzierżawny pozostaje bez zmian.
 • 3. Uczestnicy przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr 83 9583 0009 0000 1007 2000 0017 w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich, tak aby środki zostały zaksięgowane na koncie najpóźniej w dniu 9 sierpnia 2022 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
 • 4. Wygrywający przetarg zostanie poinformowany o terminie zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przetargu i jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Uchylenie się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie skutkuje przepadkiem wadium.
 • 5. Warunki przystąpienia do przetargu:
 1. okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
 • w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,
 • w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów gospodarczych – dokumentu potwierdzającego status prawny, tj. aktualny, wydany w okresie do trzech miesięcy przed terminem przetargu, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, właściwych pełnomocnictw notarialnych lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy jeśli reprezentowanie nie wynika z KRS, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu, dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), w przypadku pełnomocnika – pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie,
 1. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 2. złożenia pisemnego oświadczenia na druku według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu i projektu umowy dzierżawy nieruchomości wraz z jej dwoma załącznikami , stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 4.000,00 złotych oraz powinno być zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych.
 • 7. Załącznikami do niniejszego zarządzenia są :
 1. nr 1 – Projekt umowy dzierżawy wraz z dwoma załącznikami,
 2. nr 2 – oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu i projektu umowy dzierżawy.
 • 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.
 • 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 • 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

 

U w a g a : Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem dzierżawcy Wydzierżawiający nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Gmina na koszt dzierżawcy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, pok. nr 1, Jadwiga Kuriata tel. 71 310 35 18, pok. nr 4 Aneta Łochańska-Czerkas tel. 71 310 35 19 wew. 435.

Burmistrz Arkadiusz Poprawa

https://bip.oborniki-slaskie.pl/a,15940,ogloszenia-dzierzawy-i-najem.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 37.58 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: trzebnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-29

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6002 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6000 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu