Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-02
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 1.53 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5740 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 1,53 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę zbiornika wodnego/ pow. 1,53 ha/ użytek Ws staw gospodarka rybacka/czynsz wywoławczy 1300,oo PLN/rocznie/wadium 130,oo PLN do 01.06.2022/ termin składania ofert 02.06.2022 godz. 09:00

NADLEŚNICTWO WĘGLINIEC

ogłasza przetarg ofert pisemnych na dzierżawę gruntu niclcśncgo pokrytego wodą położonego na terenie Gminy Osiecznica, ob. ewidencyjnego Osiecznica oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 843/3 0 pow. 1,5525 ha w oddz. 500 s Leśnictwo Lisek Nadleśnictwo Węgliniec z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej o charakterze rekrea cyj ny m, niekomercyj nym.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, pokryta wodą położona na terenie Gminy Osiecznica, ob. ew. Osiecznica oznaczona jako działka nr 843/3 0 pow. 1,5525 ha, oddz. 500 s Leśnictwo Lisek, stanowiąca własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Węgliniec.

 1. Opis nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji państwowej jako Wsr (Staw rybny) położona na zachód od rzekl Kwisa na południe od miejscowości Osiecznica, Teren podlegający dzierżawie znajduje się w obszarze Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk natura 2000 „Dolina Dolnej Kwisy”. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną. Zbiornik bezodpływowy, częściowo zarośnięty, okolony lasem, nie posiada przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem RP— tereny użytków rolnych.

 1. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy — linia energetyczna napowietrzna 7 m

 1. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego, pisemnego na czas nieoznaczony.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się 02.06.2022 r, o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Węgliniec ul. Piłsudskiego 6 w Węglińcu.
 3. Cena wywoławcza wynosi 1 300,00 zł i jest to cena netto rocznego czynszu dzierżawnego. Czynsz dzierżawny będzie stanowiła cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki. W kolejnych latach obowiązywania umowy stawki czynszu będą zwiększane o wskaźnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych podanych w obwieszczeniu Prezesa GUS, obliczanego według następującego wzoru:

gdzie :

Se — stawka czynszu za dzierżawę obiektów

Sep – stawka czynszu za dzierżawę gruntu w roku poprzednim

Wi – wskaźnik wzrostu cen dóbr inwestycyjnych podanych w obwieszczeniu Prezesa GUS za rok poprzedzający rok, za który ustalany jest czynsz,

Sposób waloryzacji czynszu określa również wzór umowy.

 • Wadium w wysokości 130,00 zł należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Węgliniec nr 43 1020 5226 0000 6902 0466 do dnia Ol .06.2022 r.
 • Ofcrta pisemna powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmy) i siedzibę Oferenta,
  2. oferowaną stawkę czynszu,
  3. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu,
  4. sposób zagospodarowania nieruchomości,
  5. inne dane wymagane przez Nadleśnictwo, określone ogłoszeniu o przetargu,
  6. dowód wniesienia wadium.
  7. Oferty należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Węgliniec do dnia 03.06.2022 r. do godz. 9 00. Oferty można składać osobiście lub dostarczyć pocztą w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: Nadleśnictwo Węgliniec ul, Piłsudskiego 6 59-940 Węgliniec

Oferta na przetarg na dzierżawę gruntu nieleśnego pokrytego wodą położonego na terenie Gminy Osiecznica, ob. ewidencyjnego Osiecznica oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 843/3 0 pow. 1,5300 ha w oddz. 500 s Leśnictwo Lisek Nadleśnictwo Węgliniec z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej o charakterze rekreacyjnym, niekomercyjnym.

 1. Cena osiągnięta w wyniku przetargu stanowić będzie cenę netto rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości niezabudowanej, pokrytej wodą,

 

 1. Nadleśniczy zastrzega sobie bez podania przyczyn prawo:
 1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 2. przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 3. nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu,
 4. unieważnienia przetargu, o czy poinformuje zainteresowanych w następujący sposób:
 5. l) na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa, 2) na stronie internetowej Nadleśnictwa,

3) xv siedzibie urzędu gminy właściwego ze względu na lokalizację niemchomości oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach, w których jest położona nieruchomość.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzieli pracownik Nadleśnictwa Węgliniec- Dział Gospodarki Leśnej pok. 16, tel. (75) 725 30 08 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 15

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wegliniec/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.53 ha
Województwo: dolnośląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-29

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6002 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6000 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu