Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-03
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 4.72 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5738 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,72 ha

Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 4,72 ha/ użytek RV,ŁV/czynsz wywoławczy razem 779,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 03.06.2022 godz. 09:00

Zawadzkie, 20.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH

Nadleśnictwo Zawadzkie w trybie art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 672) przeznacza do dzierżawy następujące nieruchomości rolne, które pozostają w zarządzie Lasów Państwowych, o których mowa w art. 4 ust.3 ustawy o lasach oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 2 z dnia 21.01.2021 r. (zn. spr. ES.2217.1.25.2021) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Pakiet nr 1

lp Gminał obręb ewidencyjny Nr działki Leśnictwo, wydzielenia Rodzaj użytku, klasa Powierzchnia w ha dł pszenicy ha Minimalna kwota dzierżawy w zł za 1 ha rok* Uwagi
1. Kolonowskie, miasto

Kolonowskie

2068/2 Haraszowskieł 848 g kl. V 1 ,0600 16470 leśnictwa

HaraszowskEer

508348372

2. Kofonowskíe, miasto

Kolonowskie

2068/2 Haraszowskie, 848 f (ro ta) kl. V o, 1785 164,70
3. Kolonowskie, miasto

Kolonowskie

2068/2 Haraszowskie, 848 c Ł(ląka) , kl.V 0,2020 106,57
4. Kolonowskie,

Miasto

Kolonowskie

2068/2 Haraszowskiet 848 d 0,3400 164,70
5. Kolonowskie, miasto

Kolonowskie

2068/2 Haraszowskie, 848 h Ł(łąka), 07200 106,57

Pakiet nr 2

lp Gmina, obręb ewidencyjny działki Leśnictwoł wydzielenie Rodzaj użytku, klasa Powierzchnia w ha pszenicy/ha Minimatna kwota dzierżawy w zł za 1 ha I rok uwagi
1. Zawadzkie, Kielcza 2156 Kielcza,

485A-d

(łąka) ,

V kl.

2,23 106,57 Leśniczy

Eeśnictwa

Kielcza

508348354

* Minimalna kwota dzierżawy w zł za Iha Irok: wyliczono na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy ( na potrzeby składania ofert w przetargu ustala się na podstawie dwóch kolejnych komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonego w Monitorze Polskim za okres I półrocza 2021

  1. (93,04 zł) oraz Il półrocza 2021 r. (10071 zł) – średnia arytmetyczna krajowej ceny skupu pszenicy wynosi 96,88 zł.)

Oferowaną wysokość czynszu należy wskazać jako cenę za dzierżawę 1 ha powierzchni gruntu na druku „Oferta na dzierżawę gruntów rolnych”, który stanowi załącznik odpowiednio nr 1 bądź nr 2, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

  • Przeznaczenie przedmiotu przetargu: gospodarka rolna.
  • Oględziny nieruchomości: oględzin wlw gruntów można dokonać w obecności leśniczego do dnia 02.06.2022 r. do godziny 15 00 .Właściwy numer telefonu jest podany w kolumnie „Uwagi”.
  • Oferta winna obejmować przynajmniej 1 pakiet.
  • Okres dzierżawy: czas nieokreślony.
  • Miejsce i termin składania ofert: pisemną ofertę w zaklejonej kopercie z dopiskiem Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego, Pakiet nr…. ’ wraz z oświadczeniem (załącznik nr 3), należy składać osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Zawadzkie ul. Strzelecka 6 do dnia 03,06.2022 r, do godz.9

Wzory pisemnych Ofert na dzierżawę gruntów (załącznik nr 1 – Pakiet nr 1, załącznik nr 2- Pakiet nr 2) oraz Oświadczenia (załącznik nr 3) są dostępne do pobrania na stronie Internetowej Nadleśnictwa Zawadzkie: https:llzawadzkie.katowice.lasy.qov.pll w Aktualnościach — Przetarg na grunty rolne lub w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie pokój nr 3.

  • Termin i miejsce przetargu: otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2022 r. o godzinie 9 30 w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, pokój nr 18. Otwarcie ofert będzie niejawne. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej Nadleśnictwa Zawadzkie: https://zawadzkie.katowice.lasy.qov.pl/ w Aktualnościach — Wyniki przetargu na grunty rolne i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Zawadzkie.
  • Nadleśnictwo Zawadzkie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dodatkowych negocjacji z Oferentami, zmiany warunków przetarguł odwołania oraz unieważnienia przetargu, na każdym jego etapie bez podania przyczyny* 8) Administratorem danych osobowych ujawnionych w niniejszej przetargu jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie. Przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji niniejszej przetargu. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej w zakładce RODO.

Zawadzkie20.05.2022 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

https://zawadzkie.katowice.lasy.gov.pl/en/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.72 ha
Województwo: opolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu