Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-28
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 3.71 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5737 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,71 ha/ użytek ŁIII/czynsz wywoławczy 1113,oo PLN/rocznie/wadium 300,oo PLN do 21.06.2022/ termin przetargu 28.06.2022 godz. 11:00

Czernica, dnia 27 maja 2022 r.

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Ratowic.

 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działek nr 365 o powierzchni 1,43 ha oraz działki nr 366 o powierzchni 2,28 ha, w obrębie Ratowic o łącznej powierzchni 3,71 ha stanowiące mienie Gminy Czernica, na cele rolne, opisane poniżej:

Lp. nr ewid.   powierzchnia nr

KW

Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Wysokość opłaty
rocznej / uwagi
1

 

 

Dz. 365

o pow. 1,43 ha

 

obręb

Ratowice

 

 

KW

WR1O/00024100/9

Łąki

trwałe

Łąki III: 0,54

Łąki IV: 0,82

Łąki VI: 0,07

7R

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze;

2) dopuszczalne kierunki przekształceń:

a) lokalizacja urządzeń melioracji wodnej, sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz urządzeń towarzyszących tym sieciom, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

b) lokalizacja utwardzonych dróg transportu rolnego,

c) wprowadzenie zwartych grup zieleni wysokiej o funkcji wiatrochronnej, w formie zadrzewień śródpolnych oraz nasadzeń przy drogach,

d) zbiorniki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo – wodne obszarów przyległych;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) ustala się zakaz zabudowy kubaturowej, także związanej z produkcją rolną,

b) ustala się pozostawienie strefy wolnej od upraw o szerokości nie mniejszej niż 10 m od brzegów zbiorników wodnych.

 

Minimalna wysokość
czynszu:

 

37100 m2

x

0,03 PLN

1.113 PLN

 

(Umowa zawarta
zostanie na okres
pięciu lat od 1 lipca 2022r.)

 

2 Dz. 366

o pow. 2,28 ha

 

obręb

Ratowice

KW

WR10/00024100/9

Łąki

trwałe

Łąki III: 0,96

Łąki V: 1,08

Łąki VI: 0,20

Nieużytki: 0,04

 

– cena wywoławcza stawki rocznego czynszu dzierżawnego za obszar 3,71 ha wynosi: 1.113 PLN

– wysokość wadium: 300 PLN

– minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości

(z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 24 września 2020r. (Dz.U z 2.10.2020r. poz. 1698) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku informacja o zamiarze przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wraz ze wskazaniem w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu może wziąć w nim udział, zostanie podana do publicznej wiadomości co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– dowodu wpłaty wadium,

– dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

– aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru) – w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 poz.112 ze zm.).

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Czernica w Santander Bank Polska nr rachunku:  40 1090 2398 0000 0001 4728 8997 z dopiskiem: „dzierżawa Ratowice 365, 366”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 21 czerwca 2022 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego za 2022r., zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Listę osób zakwalifikowanych do przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy czernica nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Referacie Mienia i Transportu Publicznego w Dobrzykowicach, ul. Szkolna 1 lub telefoniczne pod nr 501 184 940, 502 735 269.

https://bip.czernica.pl/pl/2699/0/dzierzawa-i-najem-nieruchomosci-222.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.71 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wrocławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu