Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-20
O godzinie: 13:30
Powierzchnia: 4.42 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5733 sprzedaż gruntu rolnego pow. 4,42 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego pow. 4,42 ha/ użytek N torfowisko/cena wywoławcza 91000,oo PLN/wadium 9100,oo PLN do 15.06.2022/ termin przetargu 20.06.2022 godz. 13:30

Burmistrz Miasta i Gminy

                                   Gołańcz

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości mienia komunalnego Gminy Gołańcz.

 Przedmiotem  przetargu  jest  nieruchomość  gruntowa  położona

w Panigrodzu,  oznaczona  ewidencyjnie numerem 165 o powierzchni

4,4200 ha

– działka nr  165 o powierzchni 4,4200 ha położona w Panigrodzu, leży poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz. Teren działki nie jest objęty decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzją                      o warunkach zabudowy, które powodują zmianę zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz działka leży w obszarze występowania złóż surowców mineralnych – torfy/piaski.

Cena wywoławcza  – 91 000,00 zł

Termin przetargu – 20 czerwca 2022 r. o godz. 1330.

Miejsce przetargu – sala sesyjna Urzędu  Miasta  i Gminy Gołańcz przy ulicy dr Piotra Kowalika.

 

WARUNKI:

  1. Należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na konto  bankowe 90 8959 0001 3900 0316 2000 0030 w Pałuckim Banku Spółdzielczym Oddział w Gołańczy,  najpóźniej do dnia   15 czerwca 2022 r. Jako datę wpłaty wadium uznajemy datę wpływu  na rachunek bankowy Urzędu. Wpłaty wadium dokonuje osoba/osoby,  która przystępuje do przetargu. Na dowodzie wpłat należy dopisać „I przetarg na zbycie  działki nr: 165 w Panigrodzu – wadium”.
  2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć:

1) dowód tożsamości,

2) dowód wpłaty wadium, ważne pełnomocnictwa,

3) oświadczenie  o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i zaakceptowaniu warunków podanych  w treści ogłoszenia, oraz że nie będzie występował z roszczeniami  z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu sprzedaży,

4) oświadczenie, że oferent  wyraża zgodę  na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy Gołańcz w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Dodatkowe dokumenty:

1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego –dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta,

2) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

3) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię  i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej – należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej – należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem.

4) dokumenty lub oświadczenie potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm. w związku z treścią § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.),

  1. Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w tut. Urzędzie w pok. nr 23

 

 

 

 

 

 

 

  1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zostanie zwrócone osobie, która przetargu nie wygrała w ciągu 3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
  3. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa w dniu zawarcia umowy notarialnej.
  4. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe od zawartej umowy ponosi nabywca.
  5. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  6. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie z ważnej przyczyny.
  7. Dodatkowych informacji o działce będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu w pok. nr 23 lub pod nr tel. 067 26 83 308

 

Wywieszono – 15.05.2022 r.

https://bip.golancz.pl/wiadomosci/6690/wiadomosc/629945/i_przetarg_panigrodz_165

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.42 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6617 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu