Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.13 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5731 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,13 ha

Powiat:ostrowski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 5,13 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy 2100,oo PLN/rocznie/wadium 2100,oo PLN do 01.06.2022/ termin przetargu 10.06.2022 godz. 10:00

Oddział Terenowy w Poznaniu                                                                       

POZ.WKUZ.PR.4243.17.2022.IOP.10

 

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j.: Dz. U. z 2020r., poz. 2243 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości na cele rolne wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

położonej na terenie obrębu Raduchów, gminy Sieroszewice, powiecie ostrowskim, województwo wielkopolskie

 

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość rolna, niezabudowana opisana w wykazie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej

Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, podanym do publicznej wiadomości w dniu 27.04.2022r., stanowiąca kompleks działek ewidencyjnych nr 33/1, 35 położonych na terenie obrębu Raduchów, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, o ogólnej powierzchni 5,1300 ha, (w tym: RIV a– 2,3400 ha, RIV b – 0,4200 ha, RV – 2,3700 ha). Wg. rejestru gruntów działka nr 33/1 jest zapisana w księdze wieczystej nr KZ1W/00034434/6; działka nr 35 w księdze wieczystej nr KZ1W/00035735/3 . Działki położone są w II okręgu podatkowym. Zgodnie z pisemną informacją Gminy Sieroszewice znak IZO.6724.21.22 z dnia 24.02.2022 r. dla nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Sieroszewice Nr XVI/100/2000 z dnia 16 maja 2000 roku ze zmianami, w/w działki określa zbiornik wodny – projektowany. Działki objęta są uchwałą nr VII/81/2019 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice. Planowany termin uchwalenia zmian- czerwiec 2022 r. W ramach prowadzonych prac planistycznych dla w/w działek planowane przeznaczenie to obszar szczególnego zagrożenia powodzią oraz teren wód. W/w działki położone są na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny. Działki posiadają dojazd drogą gruntową. Stan zagospodarowania: brak nakładów. Na terenie w/w działek nie występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ani inne obiekty zabytkowe. Ponadto na działce nr 33/1 znajdują się słupy energetyczne NN. Roczny czynsz dzierżawy wynosi: 20 dt pszenicy. Minimalne postąpienie wynosi: 2 dt pszenicy. Wadium wynosi      2100 zł.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na cele rolne na okres do 3 lat. Zastrzega się, że okres może być skrócony jeśli 3 letni termin  zakończenia umowy dzierżawy (licząc od dnia zawarcia umowy) przypadałby w trakcie sezonu wegetacyjnego, wtedy termin zakończenia umowy dzierżawy zostanie ustalony po zbiorach tak aby okres dzierżawy nie był dłuższy niż 3 lata.

W treści umowy dzierżawy zostanie zawarty zapis o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy w całości lub części ze względu na wydaną decyzję o warunkach zabudowy przez Wójta Gminy Brzeziny nr UAN – 7351/27/2001 z dnia 04.07.2001 roku dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego „Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie”.

Uwaga! Terenowe pozostałości pradziejowego i historycznego osadnictwa stanowią zabytek archeologiczny podlegający ochronie i opiece konserwatorskiej bez względu na stan zachowania (art. 3 ust. 4, art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r. t.j. Dz. U. 2018 poz. 2067). W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na przedmiot co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami „ 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeżeli nie jest to możliwe, właściwego wójta […]”.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

 

 

 

 

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI PRZEPROWADZENIA PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 10.06.2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Przygodzicach, Przygodzice-Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice. lub może zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Organizator przetargu stosownie do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020r., poz. 682) zastrzega sobie prawo wyboru sposobu przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

 1. Transmisję przetargu w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami przetargu oraz członkami komisji przetargowej,
 2. Wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy przetargu oraz członkowie komisji przetargowej mogą brać w nim 61-701 – Poznań, Ulica – Fredry 12, tel. 61 856 06 01

udział – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i możliwości identyfikacji uczestników przetargu oraz członków komisji przetargowej.

 

Organizator przetargu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu czynności wymagających stawienie się uczestników przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązek stawienia się uczestnika przetargu, w takim przypadku uważa się za spełniony, jeżeli uczestniczył on w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na powyższe organizator przetargu jest uprawniony do żądania od uczestników przetargu danych niezbędnych do identyfikacji stosownie do § 6a ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.04.2020 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 682).

 

UWAGA:

−Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz Instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej KOWR pod adresem: http://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/wymaganiatechniczne

−Informacja o ostatecznym sposobie przeprowadzenia przetargu zostanie udostępniona na 3 dni przed przetargiem na stronie internetowej KOWR i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana sms i email do uczestników przetargu, którzy złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ust. 1) w części „Warunki uczestnictwa w przetargu” i wpłacili wadium.

−W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – organizator przetargu na 3 dni przed podjęciem pierwszej czynności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, poinformuje uczestnika przetargu, że dalsze czynności będą podejmowane wyłącznie w tym trybie.

−  W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • na 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem SMS zostanie udostępnione hasło, a za pośrednictwem poczty elektronicznej link uprawniający do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (nr telefonu/ adresu email udostępnione przez uczestników w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. 1 ust. 1) lit. b). w części „Warunki uczestnictwa w przetargu”). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one nadane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.

Zasady przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

W przypadku przeprowadzenia przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, organizator przetargu zastrzega, że:

 1. jeśli nastąpi przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie uczestnika przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej:
  1. poinformuje o przerwaniu komunikacji pozostałych uczestników przetargu, podając jednocześnie, że czas oczekiwania na wznowienie kontaktu wynosi 5 min;
  2. po wyczerpaniu czasu oczekiwania na wznowienie komunikacji (5 min) – podejmie trzykrotnie próbę połączenia z uczestnikiem przetargu na nr telefonu wskazany przez uczestnika w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt 1 ust. 1 lit. b) w części „Warunki uczestnictwa w przetargu”,
  3. po trzech nieudanych próbach połączenia na wskazany wcześniej numer telefonu – przyjmuje się, że uczestnik odstąpił od dalszej licytacji, a zatem licytacja jest kontynuowana bez jego udziału,
  4. w przypadku połączenia telefonicznego z uczestnikiem – ustala przyczyny braku komunikacji. Jeśli uczestnik przetargu deklaruje chęć dalszego udziału w przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej daje dodatkowy czas (5 min) na wznowienie komunikacji informując jednocześnie, że po upływie tego czasu licytacja będzie kontynuowana bez jego udziału jeśli komunikacja nie zostanie wznowiona.
  5. po ponownym uzyskaniu połączenia powtórzy identyfikację uczestnika przetargu.
 2. jeśli nastąpi przerwanie komunikacji za pomocą środków technicznych po stronie organizatora przetargu – Przewodniczący Komisji Przetargowej:
  1. ogłosi przerwę informując o tym fakcie wszystkich uczestników przetargu telefonicznie albo mailowo na uprzednio wskazany przez uczestnika przetargu kontakt;
  2. w przypadku jeśli komunikacja może zostać wznowiona w przewidywalnie bliskim okresie, informuje uczestników o konieczności utrzymania bieżącego kontaktu;
  3. jeżeli rodzaj usterki wymaga poważniejszych napraw – informuje o przewidywanym czasie i terminie wznowienia przetargu każdego z uczestników przetargu. W takim przypadku informacja o wznowieniu przetargu zostanie przesłana uczestnikom przetargu z wyprzedzeniem czasowym.
  4. po ponownym nawiązaniu łączności powtórzy identyfikację uczestnika/ów przetargu.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
  • do dnia 01.06.2022r. do godz. 13:00 (liczy się data wpływu) dostarczą do siedziby Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Przygodzicach, Przygodzice-Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice:
   1. oświadczenie, o którym mowa w pkt 3 w części – „Warunki uczestnictwa w przetargu”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
   2. kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia;
   3. stosowne pełnomocnictwa, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu.

Dokumenty te należy złożyć osobno na każdy przetarg w zamkniętej kopercie z napisem „Dokumenty na przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, kompleks działek nr 33/1, 35, obręb Raduchów, gmina Sieroszewice”.    Dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.

 1. Osoby prawne zamierzające wziąć udział w przetargu powinny wraz z dokumentami wymienionymi w pkt a), b), c) dostarczyć do KOWR aktualny wypis z właściwego rejestru, (wypis nie starszy niż 3 miesiące) w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia organu osoby prawnej działającego w jej imieniu, ewentualnego pełnomocnika do działania w imieniu osoby prawnej, oraz inne dokumenty statutowe umożliwiające ustalenie struktury kapitałowej firmy, a także stosowny dokument (np. uchwałę Walnego Zgromadzenia) upoważniający Zarząd do zaciągania zobowiązania wobec KOWR (dzierżawy nieruchomości) wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentantami na przetargu (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).
 2. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zamierzające wziąć udział w przetargu powinny wraz z dokumentami wymienionymi w pkt a), b), c) dostarczyć do KOWR odpowiednie właściwe dla danej jednostki dokumenty rejestrowe, dokumenty pełnomocników lub właścicieli ją tworzących oraz stosowny dokument upoważniający do zaciągania zobowiązania wobec KOWR – dzierżawy nieruchomości. (dopuszcza się złożenie dokumentów w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym).
 • dokonają wpłaty wadium w podanej wyżej wysokości na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w BGK nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie

Krajowego Ośrodka do dnia 01.06.2022r. (liczy się data wpływu środków na konto KOWR). Brak wpłaty wadium w terminie będzie prowadził do uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. W tytule przelewu należy podać: „wadium w przetargu na dzierżawę – kompleks działek nr 33/1, 35 obręb Raduchów, gmina Sieroszewice”. W przypadku gdy wpłata wadium dokonywana jest z konta nie należącego do uczestnika przetargu, w pozycji przelewu „tytułem” należy podać „Imię i nazwisko oraz adres uczestnika przetargu – wadium w przetargu na dzierżawę – kompleks  działek nr 33/1, 35 obręb Raduchów, gmina Sieroszewice”.

 • stawią się na publiczny przetarg ustny (licytację) osobiście w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 • spełnią pozostałe warunki podane w treści niniejszego ogłoszenia.

 

UWAGA:

−osoby/podmioty, które w podanym terminie i we wskazany powyżej sposób nie złożą dokumentów wskazanych w pkt 1 ust .1) w części – „Warunki uczestnictwa w przetargu” i nie wpłacą wadium w terminie, miejscu i formie nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu,

−osoby/podmioty zamierzające brać udział w przetargu, które odmówią albo nie dostarczą wskazanych przez organizatora przetargu danych niezbędnych do identyfikacji, nie zostaną dopuszczone do udziału w przetargu;

−za uczestnika przetargu w przypadku przetargów prowadzonych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – uznaje się osobę, która w wyznaczonym terminie, miejscu i formie złożyła dokumenty o których mowa w pkt 1 ust. 1) w części „Warunki uczestnictwa w przetargu”, prawidłowo wpłaciła wadium oraz uczestniczyła w tym przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3bc pkt 1 u.o.g.n.r.S.P. w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:
  • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
  • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania KOWR nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie:

−o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu, obciążeniami, ograniczeniami lub obowiązkami dotyczącymi przedmiotu przetargu wynikającymi z przepisów szczególnych i w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu dzierżawy;

− o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

−o zapoznaniu się z postanowieniami projektu umowy dzierżawy, w kwestiach nie będących przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

−     o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi przepadku wadium na rzecz KOWR w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy; −  dotyczące zobowiązań finansowych (art. 29 ust. 3bc pkt 1 u.o.g.n.r.S.P.);

− dotyczące władania nieruchomością(ami) Zasobu bez tytułu prawnego (art. 29 ust. 3bc pkt 2 u.o.g.n.r.S.P.);

−o zapoznaniu się z zasadami postępowania w przypadku przerwania komunikacji i czasem oczekiwania na wznowienie kontaktu ze strony uczestnika.

 

POZOSTAŁE WARUNKI PRZETARGU

 • Organizator przetargu bez podania przyczyn może do czasu rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.
 • Przetarg przeprowadza się jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik przetargu.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, z zastrzeżeniem, że Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zwraca się niezwłocznie po zawarciu umowy dzierżawy i wydaniu nieruchomości protokołem zdawczo – odbiorczym.
 • Wadium nie podlega zwrotowi:
  1. jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad wywoławczą wysokość czynszu dzierżawnego.
  2. uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg i uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
  3. do czasu upływu terminów na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa lub do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
  4. jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu.

 

 • Przed podpisaniem umowy dzierżawy kandydat na dzierżawcę zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających wiarygodność finansową (oświadczenie majątkowe własne – wg wzoru KOWR, opinię banku prowadzącego rachunek, zaświadczenia z urzędu skarbowego, ZUS lub KRUS, urzędu gminy o niezaleganiu z płatnościami lub inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową oferenta) i uzgodnienia zabezpieczenia płatności czynszu dzierżawnego, co stanowi warunek zawarcia umowy dzierżawy. Niedotrzymanie tego warunku w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, może zostać uznane jako odstąpienie od zawarcia umowy dzierżawy i będzie skutkowało przepadkiem wadium.
 • W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów, z której wynikać będzie brak wiarygodności finansowej kandydata na dzierżawcę, KOWR może zażądać dodatkowych zabezpieczeń albo przedłożenia innych wiarygodnych zabezpieczeń.
 • Zgodnie z wytycznymi Dyrektora Generalnego KOWR stosowane mogą być następujące zabezpieczenia przewidziane prawem cywilnym, wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym:

-gwarancja bankowa, weksel własny in blanco, hipoteka, blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym wraz z pełnomocnictwem do dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym, kaucja.

 • Kandydat na dzierżawcę zobowiązany będzie również do złożenia dwóch weksli własnych in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z umowy dzierżawy oraz jednego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego wynikających z bezumownego użytkowania nieruchomości.
 • Formę zabezpieczenia ustala się biorąc pod uwagę m.in.: wysokość czynszu dzierżawnego, okres dzierżawy, sytuację finansową i majątkową kandydata na dzierżawcę, prawidłowość wywiązywania się z dotychczasowych zobowiązań, wynikających z umów zawartych z KOWR, w tym z płatności rat czynszu i należności z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty oraz zobowiązań o charakterze publicznoprawnym, ryzyko związane ze spłatą czynszu dzierżawnego, cechy danego zabezpieczenia, wynikające z dotyczących go przepisów prawnych oraz umowy o ustanowienie zabezpieczenia, możliwości zaspokojenia z przyjętego zabezpieczenia roszczeń KOWR w najkrótszym czasie.
 • Jeżeli wysokość rocznego czynszu dzierżawnego przekracza równowartość 150 dt pszenicy, dzierżawca w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy zobowiązany będzie dodatkowo złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości, stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2016.1822 z późn. zm.).
 • W przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki umownej ustanowionej na nieruchomości osoby trzeciej koniecznym będzie złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku wydania nieruchomości stosownie do art. 777 § 1 pkt 6 K.p.c. przez właściciela nieruchomości.
 • Zaakceptowanie przez KOWR zabezpieczeń będzie warunkiem zawarcia umowy dzierżawy.
 • Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 o Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 2086 ze zm.) do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonywania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

W związku z powyższym w przypadku posiadanej wspólności majątkowej uczestnika przetargu, stroną umowy, jako dzierżawca będzie również małżonek kandydata na dzierżawcę bądź też małżonek kandydata na dzierżawcę będzie zobowiązany do złożenia pod umową dzierżawy, w dniu jej podpisania, oświadczenia o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i wyrażeniu zgody na zawarcie jej przez małżonka.

Zatem do podpisania umowy dzierżawy oraz złożenia zabezpieczeń wymagane jest stawiennictwo obojga małżonków.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez małżonka kandydata na dzierżawcę lub odmowy złożenia w/w oświadczenia uznaje się, że zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika przetargu i wadium nie podlega zwrotowi.

 • Umowa dzierżawy zostanie zawarta niezwłocznie po złożeniu lub uzgodnieniu zabezpieczeń zapłaty należności wynikających z umowy dzierżawy.
 • Czynsz będzie naliczany od dnia wydania przedmiotu dzierżawy protokołem zdawczo – odbiorczym.
 • Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie wyznaczony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po zakończeniu przetargu i złożeniu lub uzgodnieniu wymaganych zabezpieczeń płatności czynszu dzierżawnego.
 • Wydzierżawiający może rozwiązać umowę w części lub całości przez jednostronne oświadczenie woli ze skutkiem natychmiastowym.
 • Prezes KZN może wypowiedzieć umowę dzierżawy w części dotyczącej działki z zachowaniem ustawowego terminu jej wypowiedzenia, w przypadku nieruchomości, które zostały ujęte w wykazie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, z dniem ewentualnego przekazania nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości,
 • Dzierżawca zobowiązany będzie m. in. do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłat melioracyjnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem,
 • Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy i KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni. W przypadku podziałów geodezyjnych działek wydzierżawianych w częściach KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni. Umowny podział co do korzystania z działek wydzierżawianych w części odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy, a KOWR OT w Poznaniu nie bierze odpowiedzialności za powstałe różnice w ich powierzchni.
 • W przypadku jeśli w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wydane zostanie orzeczenie stwierdzające, że nieruchomość ta nie stanowi własności Skarbu Państwa, w tym, że nie podpadała pod działanie Dekretu PKWN z dnia 06.09.1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, KOWR OT w Poznaniu zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia zawartej umowy dzierżawy w całości lub części, w zależności od zaistniałego stanu prawnego, co znajdzie odzwierciedlenie w postanowieniach umowy dzierżawy.
 • Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu rozpatruje powyższe w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie doręcza się osobie, która wniosła zastrzeżenia i zamieszcza się je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Uważa się, że rozstrzygnięcie zostało doręczone osobie, która wniosła zastrzeżenia, z dniem zamieszczenia rozstrzygnięcia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia. Do obliczania terminów stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka w Poznaniu albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa dzierżawy nie może zostać zawarta.

 • w razie stwierdzenia, że czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zostały dokonane w sposób sprzeczny z ustawą lub innymi przepisami, których naruszenie miało wpływ na wynik przetargu, stosuje się przepisy art. 29 ust. 9 i 12 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Oględzin oferowanych nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu pod nr tel. 62 737 96 17.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Informacja o przetwarzaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa danych osobowych uczestników przetargów ustnych (licytacyjnych) na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w tym przetargów przeprowadzanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej, jako „RODO”, w związku z pozyskaniem Pani/Pana danych

osobowych (w tym wizerunku) uprzejmie informujemy, że: 1)            Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu oraz utrwalonych w trakcie przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01207 Warszawa.

2)      Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.  3)Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy dzierżawy, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją zadań KOWR określonych w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 2243 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej wydanych i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowy zawarte w kwestionariuszu, o którym mowa w pkt. I ust. 1) lit. b w części „Warunki uczestnictwa w przetargu” będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych w ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO, ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy dzierżawy. 4)Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celów określonych w pkt. 3), dla których zostały one pozyskane przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.

Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie przez Administratora wyłącznie w czasie rzeczywistym w trakcie przeprowadzania przetargu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i nie będzie utrwalany przez Administratora.   5)Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 6)Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Posiada Pani/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez oferentów danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.z 2020 r. poz. 2243 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej wydanych.

W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do  udziału w przetargu przeprowadzanego w tej formie. 8)Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9)    Przekazywanie danych do państw trzecich

W związku z użyciem środków komunikacji elektronicznej wizerunek uczestników przetargu może być przetwarzany w czasie rzeczywistym w państwach trzecich w związku z tym, że serwery podmiotu udostępniającego aplikację Zoom zlokalizowane są w państwach trzecich.

W pozostałym zakresie KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.

 

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetargu przeprowadzonego z użyciem środków komunikacji elektronicznej lub osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetargu i członków komisji przetargowej, każda z osób utrwalających i rozpowszechniających wizerunek tych osób ponosić będzie odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia.

 

Niniejsze ogłoszenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibach: KOWR OT w Poznaniu, Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Przygodzicach, Urzędzie Gminy Sieroszewice, sołectwie Raduchów, Wielkopolskiej Izby Rolniczej Biuro Powiatowe Ostrów Wielkopolski ,na stronie internetowej KOWR  www.kowr.gov.pl  oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego OśrodkaWsparcia Rolnictwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków dzierżawy (w tym postanowień projektu umowy dzierżawy, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargu), można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 14.00, w siedzibie KOWR Sekcji Zamiejscowej  Gospodarowania Zasobem w Przygodzicach, Przygodzice – Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice, tel. 62 737 96 17

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/317638

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.13 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: ostrowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-30

Dodano: 17 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6657 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6655 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,33 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-06

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6654 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,92 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6648 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,18 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-01

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6641 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,98 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-25

Dodano: 7 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6639 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,66 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu