Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-09
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.93 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5730 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,93 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,93 ha/ użytek RIV/czynsz wywoławczy 600,oo PLN/rocznie/wadium 120,oo PLN do 06.06.2022/ termin przetargu 09.06.2022 godz. 10:00

GN.6845.6.2021.AK Czarnków, 05 maja 2022 roku
STAROSTA
CZARNKOWSKO – TRZCIANECKI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych
dla osób fizycznych i prawnych
1. Przedmiotem przetargu jest działka oznaczona numerem ewidencji gruntów 310/13
o powierzchni 1,9337 ha każda, położne w miejscowości Lubasz, gmina Lubasz, dla której
w Sądzie Rejonowym w Trzciance VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w
Czarnkowie prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO2T/00000715/9, gdzie jako
właściciel wpisany jest Skarb Państwa.
2. Działka nr 310/13 o powierzchni 1,9337 ha, położna jest w strefie peryferyjnej
miejscowości Lubasz, gm. Lubasz. Lokalizacja korzystna, dojazd drogą gruntową. Teren
równy, kształt korzystny. Działka stanowi grunty rolne. Zgodnie z ewidencją gruntów działka
stanowi użytek RIIIa o powierzchni – 0,0928 ha oraz RIVa o powierzchni – 1,8409 ha.
3. Zgodnie z Zaświadczeniem Nr RG.6727.8.2022 z dnia 9 marca 2022 roku Wójt Gminy
Lubasz na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
przez Uchwałą Nr XXX/297/17 346/XLIV/2006 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 28 sierpnia
2017 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz.U . Woj.
Wlkp. Z 8 września 2017 r. poz. 5832) działka nr 310/13 położona w obrębie geodezyjnym
miejscowości Lubasz, gm. Lubasz stanowi teren rolniczy. Ponadto działka nie jest położona
na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, o których mowa art. 8 ustawy z dnia 9
października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) ani na obszarze specjalnej
strefy rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o
rewitalizacji ( Dz. U z 2021 r. poz. 485).
4. Cena wywoławcza czynszu rocznego wynosi: 600,00 złotych – opłata za grunt rolny
zwolniona jest z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług
oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 roku, Nr 1983).
5.Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi obciążeniami i ograniczeniami zapisanymi w
księdze wieczystej KW PO2T/00000715/9.
6. Przetarg odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3 – sala nr 21 (sala sesyjna).
7.Dzierżawa w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat od dnia 1 lipca 2022
roku do dnia 30 czerwca 2025 roku.
8. Wadium w wysokości – 120,00 złotych należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego
Czarnkowie – Bank Spółdzielczy w Czarnkowie nr 16 8951 0009 0000 1007 2000 0120 z
wpływem na konto najpóźniej do dnia 06 czerwca 2022 roku, a dowód wpłaty wadium
należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium
będzie podlegać zwrotowi, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania,
zamknięcia lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Natomiast wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone
zostanie na poczet czynszu rocznego.
9. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – tj. – 10,00 złotych. 10. W wymaganym terminie tj. do dnia 05 czerwca 2022 roku, nie zgłoszono roszczeń do
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
11. O terminie i miejscu podpisania umowy dzierżawy wyłoniony dzierżawca powiadomiony
zostanie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od
zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Czarnkowie – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu – pok. Nr 09 lub
telefonicznie pod nr 602 494 915 lub 660 492 756.
Ponadto treść tego ogłoszenia będzie opublikowana na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Czarnkowie – www.czarnkowsko-trzcianecki.bip-jst.pl
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa.
Starosta
Feliks Łaszcz
Sprawę prowadzi:
Hanna Rosińska-Nowak
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mienia Powiatu
Tel. 602 494 915 e-mail: h.rn@pct.powiat.pl

 

https://bip.czarnkowsko-trzcianecki.pl/przetarg-nieruchomosci/6599/lubasz

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.93 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu