Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-30
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 25.32 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5724 dzierżawa gruntu rolnego pow. 25,32 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 25,32 ha/ użytek R plantacja wierzby energetycznej/czynsz wywoławczy 25320,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 30.05.2022 godz. 11:00

Przetarg nr 36/2022

Opublikowano: 23 maja 2022

Data ogłoszenia: 23.05.2022

Numer: 36/2022

Rodzaj: Przetarg nieograniczony z możliwością negocjacji.

Temat: Przetarg na  dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.06.2022r do 15.04.2025r, na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.

Termin realizacji: od 01.06.2022r do 15.04.2025r.

Termin składania ofert: do 30.05.2022 r. godzina 1100 w siedzibie „Łęczyńskiej Energetyki” Spółka z o.o. w Bogdance.

 

Bogdanka, dnia 23.05.2022 r.
Warunki przetargu 36/2022
Postępowanie przetargowe ze względu na przewidywaną wartość zamówienie
prowadzone będzie zgodnie z obowiązującym w Spółce „Regulaminem organizowania
przez Łęczyńską Energetykę Sp. z o.o. w Bogdance przetargów na dostawy,
wykonawstwo robót budowlanych oraz na usługi”.
Do przedmiotowego postępowanie nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
I. Przedmiot warunków udziału w postępowaniu.
Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest :
Przetarg na dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących
własność „ Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.06.2022r
do 15.04.2025r.
II. Sposób przygotowania i składania oferty.
Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej i zalakowanej lub opieczętowanej kopercie
w terminie do 30.05.2022 r. godzina 11:00 w siedzibie Spółki opisanej w następujący sposób:
nazwa firmy /pieczęć/, aktualny telefon , fax , e-mail
Przetarg na:
Dzierżawę i poddzierżawę plantacji roślin energetycznych stanowiących własność
„Łęczyńskiej Energetyki” Spółki z o.o. w Bogdance, w terminie od 01.06.2022r do
15.04.2025r., na podstawie załączonego zestawienia w formularzu ofertowym.
Dokumenty wchodzące w skład oferty winny być trwale złączone – zszyte lub zbindowane.
Zapisane strony oferty muszą być ponumerowane i zaparafowane przez oferenta lub osobę
przez niego upoważnioną.
W skład oferty winny wchodzić :
1) Wypełniony przez oferenta Formularz ofertowy,
2) Oryginał lub kserokopia poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem
składania ofert,
3) Numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
4) Kserokopia posiadanych referencji
5) Lista realizowanych przedsięwzięć związanych z prowadzeniem plantacji roślin
energetycznych.

5724 bogdanka 25,32 ha wykaz

http://lebog.com.pl/?p=2795

 

Szczegóły

Powierzchnia: 25.32 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: łęczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6543 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,52 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu