Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-02
O godzinie: 09:00
Kategoria: jeziora, ZAKOŃCZONE
Powierzchnia: 4.62 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5721 dzierżawa jeziora pow. 4,62 ha

Powiat:poznański
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę jeziora/ pow. 4,62 ha/ użytek Ws jezioro gospodarka rybacka/czynsz wywoławczy 711,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 02.06.2022 godz. 09:00

Ogłoszenie o nieograniczonym publicznym przetargu pisemnym na dzierżawę zbiornika wodnego będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łopuchówko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO

Łopuchówko, dnia 18.05.2022 r.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łopuchówko.

 1. Organizator przetargu:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

Tel. +4861 8122 161

 1. Forma przetargu: nieograniczony publiczny przetarg pisemny (ofertowy)
 2. Przedmiot przetargu stanowią zbiorniki wodne: wg. załączników nr 1, 2 do ogłoszenia, gdzie:
 3. zbiornik wodny stanowi:

– użytek ewidencyjny Ws (jezioro), o powierzchni 4,6270 ha zlokalizowany w 302111_5.0008.125 (wg ewidencja gruntów), 09-14-3-08-41 -k -00 (wg adresu leśnego),

 1. Opis dla zbiornika wodnego będzie zawierał co najmniej:

– oznaczenie i powierzchnię nieruchomości oraz rodzaj użytków i ich klas według danych z ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),

– oznaczenie księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

 1. Dojazd do zbiornika wodnego będzie ograniczony do drogi wskazanej w załącznik nr 2, stanowiącym mapę gruntów z wskazaną lokalizacją zbiornika wodnego,
 2. Dostęp/dojazd do zbiornika możliwy jest również od strony posesji prywatnej, jak również jezioro połączone jest z jeziorem Dzwonowskim. Jednak w tych przypadkach ewentualne uzgodnienie dostępu spoczywać będzie na dzierżawcy.
 3. Oględzin zbiornika wodnego można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie od dnia 18.05.2022 r. do dnia 01.06.2022 r. po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym lub w razie nieobecności z podleśniczym.
 4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony (do dnia 30.12.2032 r.)
 5. Miejsce składania ofert :

Nadleśnictwo Łopuchówko

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

Sekretariat, do dnia 02.06.2022 r. do godziny 9.00

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Nadleśnictwo Łopuchówko

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

Biuro Nadleśnictwa, dnia 02.06.2022 r. godzina 10.00

 1. Wywoławcza wysokość czynszu wynosi (w kg karpia):

– 46,27 kg karpia dla zbiornika wodnego zlokalizowanego w 302111_5.0008.125;

 1. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę zbiornika wodnego” w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu (wypełniony załącznik nr 7, załącznik nr 8 oraz w razie potrzeby dodatkowej dokumentacji wskazanej w § 8 ust1 regulaminu przetargu).
 2. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w miejscu i terminie określonym w Ogłoszeniu.
 3. Oferta  pisemna  stanowi  wypełniony  załącznik  nr  7  –  (formularz  ofertowy) oraz wypełnione oświadczenie załącznik nr 8 – (oświadczenie oferenta).
 4. Wadium nie jest wymagane.
 5. Jedynym  kryterium  wyboru  oferty  jako  najkorzystniejszej  jest  zaoferowana najwyższa liczba kg karpia.
 6. Cena 1 kg karp wynosi 15,36 zł/kg, na podstawie przeciętnych ceny detalicznych wybranych towarów i usług konsumpcyjnych dla karpia świeżego, za rok 2020 (ostatnia aktualizacja 5.08.2021 r.), w województwie Wielkopolskim, podawana przez Główny Urząd Statystyczny.
 7. Roczny czynsz dzierżawny netto stanowić będzie iloczyn zaoferowanej łącznej ilości kg karpia i ceny 1 kg karpia.
 8. Czynsz dzierżawny w kolejnych latach będzie podlegał corocznej waloryzacji od początku roku kalendarzowego, w oparciu o średnioroczny wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) publikowany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza waloryzacja nastąpi w roku 2023 i nie będzie wymagała aneksowania umowy, z tym zastrzeżeniem, że czynsz nie będzie ulegał zmianie w przypadku spadku cen. W tej sytuacji obowiązywać będzie czynsz, jak za rok poprzedni.
 9. Organizator przetargu bez podania przyczyn może:
 10. a)  przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 11. b)  nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert.
 12. c)  Zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 13. Podstawowy  wymóg  wobec  dzierżawcy:  Oferent  przystępując  do  przetargu zobowiązuje się, w razie wybrania Jego oferty jako najkorzystniejszej, do korzystania z przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki wodnej, w tym zobowiązuje się w terminie 30 dni, od dnia podpisania umowy do opracowania i wprowadzenia do stosowania w czasie obowiązywania umowy dzierżawy gruntu, którego dotyczy przetarg, regulaminu ustanawiającego zasady hodowli ryb i komercyjnych ich połowów, zgodnie z Umową. Równocześnie wybrany Oferent w terminie 1 roku, od dnia podpisania umowy zobowiązuje się do przedstawieniu Nadleśnictwu Operatu rybackiego dla zbiornika wodnego, który obejmie w dzierżawie, sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i wsie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie operatu rybackiego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 177 z późn. zm.). Oferent zobowiązuje się też przedstawić postanowienia regulaminu użytkownikom gruntów sąsiadujących z przedmiotem przetargu. Powyższe zapisy będą uwzględnione w podpisanej umowie dzierżawy.
 14. Oświadczenie oferenta: oferent przystępując do przetargu jest zobowiązany do zapoznania  się  ze  stanem  prawnym  i  granicami  kompleksu  będącego przedmiotem  dzierżawy, treścią ogłoszenia  o  przetargu,  warunkami  dzierżawy oraz wzorem umowy dzierżawy. Oferent ma możliwość zapoznania się z dokumentacją postępowania w siedzibie Nadleśnictwa po wcześniejszym umówieniu się z osobą wskazaną w pkt 18 e). Nadto oferent przystępując do postępowania wyraża zgodę na związanie swoją ofertą aż do czasu zawarcia przedmiotowej w sprawie umowy dzierżawy.
 15. Postanowienia końcowe:
 16. a)  uczestnicy przetargu, mogą zapoznać się z postanowieniami projektów umowy dzierżawy, które to postanowienia nie podlegają negocjacji stron, projekty umów w załączeniu,
 17. b)  w przypadku nie podpisania umowy dzierżawy z winy uczestnika przetargu do dnia 10.06.2022 r., przedmiotowy grunt zostanie wystawiony do ponownego przetargu.
 18. c)  przetarg jest przygotowany w oparciu o procedury określone w „Regulaminie przetargu      na   dzierżawę   zbiorników   wodnych   będących   w   zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko, stanowiącym  załącznik  nr  1  do Zarządzenia nr 25/2022 z dnia 24.02.2022 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko w sprawie zasad dzierżawy zbiorników wodnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko oraz wprowadzenia minimalnych stawek wywoławczych obowiązujących przy ogłaszaniu przetargów na dzierżawę zbiorników wodnych będących własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łopuchówko”. Regulamin  zostanie  umieszczony  na  stronie  internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko poznan.lasy.gov.pl.
 19. d) o wyniku przetargu Nadleśnictwo Łopuchówko zawiadomi po zamknięciu przetargu poprzez wywieszenie listy wygrywających na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Łopuchówko i na stronie internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko.
 20. e)  Wszelkich informacji na temat przetargu udziela: Tobiasz Kędzierski (61) 8122 161 wew. 130. Pytania można kierować również na adres lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl.    Pytania    telefoniczne    można kierować wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00.

Okres zadawania   pytań   obejmuje   czas   od   dnia   następującego   po opublikowaniu ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako ostatni dzień składania ofert. Jeżeli którykolwiek z tych dni, jest dniem wolnym od pracy, to zapytania telefoniczne można kierować odpowiednio w dniach kolejnych od opublikowania ogłoszenia lub w dniach poprzedzających dzień otwarcia ofert.

 1. f)         Przy zapytaniach, należy wziąć pod uwagę realność uzyskania odpowiedzi w pożądanym czasie.
 2. g)  Na pisemny wniosek (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną), odpowiedź Nadleśnictwa na   pisemne   zapytanie (pocztą   tradycyjną   lub   pocztą elektroniczną) może zostać umieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa, pod informacją o ogłoszeniu przetargu.
 3. h) Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny do dnia poprzedzającego dzień wyznaczony, jako ostatni dzień składania ofert.

Załączniki:

 1. Zestawienie gruntów –zbiornik wodny; 5721 łopuchówko wykaz
 2. Mapa gruntów – zbiornik wodny;
 3. Wzór umowy dla osób fizycznych;
 4. Wzór umowy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO);
 6. Regulamin przetargu;
 7. Formularz ofertowy;
 8. Oświadczenie oferenta.

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lopuchowko/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.62 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu