Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-27
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.78 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5720 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,78 ha

Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,78 ha/ użytek RIII,RIV/czynsz wywoławczy 504,oo PLN/rocznie/wadium 99,oo PLN do 22.06.2022/ termin przetargu 27.06.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 1. nieruchomości rolnej oznaczonej, jako działka nr 2842 o powierzchni 1,6070 ha, położonej w obrębie 0001 – Kunów-Miasto, objętej księgą wieczystą KI1O/00050248/5; 
 2. nieruchomości rolnej oznaczonej, jako działka nr 2843 o powierzchni 1,1682 ha, położonej w obrębie 0001 – Kunów-Miasto, objętej księgą wieczystą KI1O/00050248/5;

 

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU

Przetargi odbędą się w dniu 27 czerwca 2022 r. odpowiednio w zakresie pierwszej nieruchomości  o godzinie 1000, w zakresie drugiej nieruchomości o godzinie 1030, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie przy ul. Warszawskiej 45B, parter budynku.

Dla potrzeb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych ustala się następujące warunki:

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza  Wadium
2842 1,6070 ha 274,55 zł / rok 54,00 zł
2843 1,1682 ha 228,48 zł / rok 45,00 zł

 

Wadia należy uiścić do dnia 22 czerwca 2022 r. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie lub przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie na rachunek BS Ostrowiec: 54 8507 0004 2001 0016 3864 0065. Dokument wpłaty wadium powinien zawierać dane uczestnika przetargu. Za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpłaty wkasie lub datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI,POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI

Działka nr 2842 o powierzchni 1,6070 ha,położona w obrębie 0001 –Kunów-Miasto, gmina Kunów o uregulowanym stanie prawnym, stanowiąca własność Gminy Kunów

Działka nr 2843 o powierzchni 1,1682 ha,położona w obrębie 0001 –Kunów-Miasto, gmina Kunów o uregulowanym stanie prawnym, stanowiąca własność Gminy Kunów.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Działka nr 2842 o powierzchni 1,6070 ha,stanowi tereny rolne, jej grunty oznaczone są, jako użytki rolne klasy:

 • RII – 0,1642 ha, – RIIIa – 0,5057 ha,
 • RIVa – 0,9371 ha.

 

Działka nr 2843 o powierzchni 1,1682 ha, stanowi tereny rolne, jej grunty oznaczone są, jako użytki rolne klasy:

 • RII –0,3088 ha, – RIIIa – 0,7561 ha,
 • RIVa – 0,1033 ha.

 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów, uchwalonego Uchwałą Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31 maja 2006 r., ogłoszonego  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 181 poz. 2124 z dnia 21 lipca 2006 r.,  ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr LX/364/10 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 25 czerwca 2010 r., ogłoszonymi w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 247 poz. 2443 z dnia 2 września 2010 r.:

 • działka gruntu rolnego oznaczona ewidencyjne nr 2842 o pow. 1,6070 ha, położona w miejscowości Kunówznajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem A90UT jako tereny usług turystycznych, a w dalszej części na obszarze oznaczonym symbolem: A139ZL jako tereny lasów; A177R jako tereny rolnicze; A135ZL jako tereny lasów; A173R jako tereny rolnicze,
 • działka gruntu rolnego oznaczona ewidencyjnie nr 2843 o powierzchni 1,1682 ha, położona w miejscowości Kunów, znajduje się w części na obszarze oznaczonym symbolem A90UT jako tereny usług turystycznych, a w dalszej części na obszarze oznaczonym symbolem: A177R jako tereny rolnicze; A173R jako tereny rolnicze.

Cena wywoławcza dla działki nr 2842 wynosi – 274,55 zł

Cena wywoławcza dla działki nr 2843 wynosi – 228,48 zł

Cena wywoławcza ww. dotyczy opłaty rocznej czynszu dzierżawnego z przeznaczeniem pod uprawę rolną.

Termin wnoszenia opłat oraz zasady aktualizacji opłat:

 • czynsz będzie płatny z góry w terminie do 31-go sierpnia każdego roku na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie po uprzednim otrzymaniu obciążenia, wystawionego przez Wydzierżawiającego;
 • kwota czynszu, może podlegać waloryzacji raz do roku w miesiącu lutym lub marcu, o wskaźnik roczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze komunikatu w Monitorze Polskim, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wydzierżawiającegoi nie jest wymagana do tej czynności zgoda Dzierżawcy. Pierwsza waloryzacja może nastąpić w 2022 r.,  o wskaźnik roczny z 2021 r.;
 • Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat tj.: podatku od nieruchomości.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomości wolne od obciążeń.

Dzierżawa może być wykorzystywane tylko w celu prowadzenia działalności rolniczej. Nie może być wykorzystywana bez zgody Wydzierżawiającego na inny cel.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.

 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 • okazanie dowodu tożsamości,
 • okazanie dowodu wpłaty wadium,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie oferenta, że jest rolnikiem indywidualnym,
 • oświadczenie oferenta, że jest mu znany stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniem z tego tytułu wobec Gminy Kunów,
 • oświadczenie oferenta o nieposiadaniu żadnego zadłużenia w podatku od nieruchomości i czynszu dzierżawnego wobec Gminy Kunów,
 • w wypadku osoby fizycznej podpisanie klauzuli informacyjnej wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),

 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej –przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i nabycia działki za wylicytowaną przez niego cenę,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie pełnomocnictwa z podpisem potwierdzonym notarialnie upoważniającym do uczestnictwa w przetargu i nabycia działki za wylicytowaną przez niego cenę,
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków –przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z podpisempotwierdzonym notarialnie lub złożonym w obecności pracownika Referatu Gospodarki Mieniem do reprezentowania go w przetargu i nabycia działki za środki pochodzące z majątku wspólnego za wylicytowaną przez niego cenę lub też złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli, że nabycie działki nastąpi na majątek odrębny.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu – przelewem na wskazane konto.

W przypadku uchylenia się dzierżawcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy dzierżawy, wadium  nie podlega zwrotowi.

Okazanie punktów granicznych działki gruntu przez geodetę uprawnionego pozostaje po stronie dzierżawcy  i na jego koszt.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O PRZETARGU UDZIELA:

−na temat warunków przetargu –Referat Gospodarki Mieniem, pokój 215, tel. (041) 261 31 74 wew. 38 w godzinach pracy urzędu,

−w związkuze szczegółowymi ustaleniami w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunów dla przedmiotowego terenu – Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej, pokój 301, tel. (041) 261-31-74 wew. 37 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów będących podstawą do jego odwołania. Wówczas nie przysługuje uczestnikowi roszczenie o zwrot kosztów wzięcia udziału w przetargu.

 

KLAUZULAINFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, wskazuje się, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kunowie, działający w imieniu Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 45b, 27-415 Kunów. Z administratorem można się skontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem: urzad@kunow.pl, telefonicznie: 412613174.

 

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iod@kunow.pl, pisemnie na adres: ul. Warszawskiej 45b, 27-415 Kunów lub telefonicznie: 412613174 wew. 68.

 

Kategorie danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, PESEL.

 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania czynności związanych  z realizacji zadań własnych gminy oraz przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, które nakładają na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów oraz w związku z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego) oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia oraz obrony roszczeń) w zw. z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków oraz w związku z wykonywaniem czynności związanych z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym, a także innym podmiotom upoważnionym do pozyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z realizacji zadań, przedawnienia roszczeń z umowy i przez okres wskazany w przepisach prawa (tj. § 63 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (okres wskazany ww. rozporządzeniu).

 

Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej. Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z zasadami wynikającymi z przepisów prawa  i zasadami archiwizacji.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00.

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy w Kunowie

Kunów, dnia 17 maja 2022 r.

https://kunow.biuletyn.net/?bip=2&cid=166&id=483

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.78 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: ostrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 15:30

# 6545 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 10,81 ha

Powiat: buski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6479 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,55 ha

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6446 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,01 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6420 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,99 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu