Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-07
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 0.46 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5718 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,46 ha

Powiat:gliwicki
Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,46 ha/ użytek PsIV/czynsz wywoławczy 200,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 07.06.2022 godz. 13:00

SA.2217.2.2022                                                                                                                Rudziniec dn.23.05.2022r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Rudziniec ul. Leśna 7 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 672), S 22 pkt 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Zarządzenia Nr 19/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudziniec z dnia 30.06.2021 r. w zakresie ustalenia opłat za udostępnienie gruntów Skarbu Państwa oraz w zakresie wprowadzenia do stosowania wytycznych w sprawie dzierżawy i najmu gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Rudziniec (dalej: PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec),

Przedmiotem przetargu jest wyłonienie dzierżawcy dla gruntu rolnego stanowiącego własność Skarbu Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Rudziniec według poniższej lokalizacji:

Leśnictwo Nr. działki Oddz. Użytek Pow. (ha) Cena wywoławcza w ZŁ netto
Kozłów 55/11 km.l 5560 PS ki, IV 0,4627 200,00

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że:

 • . Grunt rolny będący przedmiotem przetargu może być wykorzystywany wyłącznie dla prowadzenia gospodarki rolnej.
 • „Planowany okres dzierżawy gruntów — czas nieoznaczony
 1. Do ostatecznej ceny czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT jeśli w momencie zawierania umowy obowiązujące przepisy będą tak stanowić
 2. Umowa dzierżawna zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę netto oferowanego rocznego czynszu dzierżawnego. W ofercie należy podać kwotę czynszu wyrażoną cyframi oraz słownie. W przypadku różnic pomiędzy podanymi kwotami, za wiążącą należy uznać kwotę wyrażoną słownie.
 3. Pisemna oferta powinna zawierać:
  • dokładne dane personalne oferenta (imię, nazwisko, adres i nr. telefonu kontaktowego)
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oraz że grunt rolny użytkowany będzie zgodnie z jego przeznaczeniem i zwrócony w dobrej kulturze rolnej (zał. Nr 1)
  • zaakceptowany wzór umowy (zał. Nr 2)
  • klauzule informacyjną (zał. Nr 3)

Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec             www.lasy.katowice. tel.: +48 32-30-08-150, fax: +48 32-30-08-160, e-mail:rudziniec@katowice.iasy.gov.pl gov. pl/rudziniec

Dokumenty do przetargu dostępne będą do pobrania w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec (pokój nr 0,08) lub na stronie Nadleśnictwa Rudziniec.

Pisemne oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego” należy składać osobiście w Sekretariacie Nadleśnictwa lub za pośrednictwem poczty na adres Nadleśnictwa Rudziniec. Do przetargu zostaną dopuszczone jedynie oferty, których data zarejestrowania wpływu do Nadleśnictwa nie będzie późniejsza niż 07.06.2022″. do godz. 1300

Przetarg odbędzie się w siedzibie PGL LP Nadleśnictwa Rudziniec w Rudzińcu przy ul. Leśnej 7 w dniu 07.06.2022r. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1330 w sali narad Nadleśnictwa Rudziniec.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać u p. Bernadety Kurzynoga e-mail: bernadeta.kurzynoga@katowice.lasy.gov.pl (tel. 32 3008167)

PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu oraz możliwość odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

PGL LP zawiadomi oferentów o wynikach postępowania, o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru bądź o odwołaniu postępowania.

https://rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/witamy/-/asset_publisher/Wo5w/content/przetarg-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.46 ha
Województwo: śląskie
Powiat: gliwicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-19

Dodano: 19 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6334 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,32 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6332 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-11

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 13:00

# 6324 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,22 ha

Powiat: mikołowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-12

Dodano: 29 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:30

# 6313 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,39 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 29 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6312 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,17 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 29 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:30

# 6311 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,91 ha

Powiat: tarnogórski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu